പുതിയ വാർത്തകളും തീരുമാനങ്ങളും

- ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും വാർത്തകളും -
 
 
Subject Description Published VIEW
Granting of arrears as per 7th UGC/AICTE regulations Granting of arrears as per 7th UGC/AICTE regulations 2023-01-31 G.O.(P)No.12/2023/Fin Dated 21-01-2023
Periodic Surrender of Earned Leave - Clarification Periodic Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - Clarification issued 2023-01-01 Circular No.114/2022/Fin Dated 31-12-2022
Surrender of Earned leave Periodical Surrender of Earned leave for the Financial Year 2022-23 - Orders Issued. 2022-12-31 G.O.(P)No.148/2022/Fin Dated 30-12-2022
ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്. 2022-11-08 ITSF-4-11-2022-Fin Dated 03-11-2022
കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശമ്പള / വേതന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഒരു പൊതുഘടന – ഭേദഗതി ഉത്തരവ് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശമ്പള / വേതന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ഒരു പൊതുഘടന രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എക്സ്പർട്ട് കമ്മറ്റിയുടെ ശിപാർശകൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് – ഭേദഗതി ഉത്തരവ് 2022-11-07 G.O.(P)No.135/2022/Fin Dated 04-11-2022
ധനദൃഢീകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെടുവിച്ച വ്യയനിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ധനദൃഢീകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെടുവിച്ച വ്യയനിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നത് - പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. 2022-11-07 G.O.(P)No.136/2022/Fin Dated 04-11-2022
Common framework for Pay/Wage Structure of PSUs in Kerala Formulation of a common framework for Pay/Wage Structure of PSUs in Kerala - Implementation of the Recommendations of the Expert Committee - Orders Issued. 2022-10-31 G.O.(P)No.131/2022/Fin Dated 29-10-2022
Surrender of Earned Leave Deferment of Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - Extended - Orders Issued. 2022-09-30 G.O.(P)No.120/2022/Fin Dated 30-09-2022
2021-22 ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 2021-22 ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2022-08-30 G.O.(P)No.101/2022/Fin Dated 30-08-2022
2022-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട്ടൈം കണ്ടികന്റ് എമ്പ്ലോയീസ്, എൻ എം ആർ / സി എൽ ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും 2022-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2022-08-30 G.O.(P)No.100/2022/Fin Dated 30-08-2022
ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്. 2022-08-06 ITSF-4-11-2022-Fin Dated 06-08-2022
MEDISEP സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവരശേഖരണം അന്തിമമായി പൂർത്തികരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2022-08-06 Circular No.68/2022/Fin Dated 06-08-2022
Instructions Employees working on temporary, contract, casual or daily wage basis Regularisation - Instruction - issued. 2022-07-16 Circular No.55/2022/Fin Dated 08-07-2022
MEDISEP സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2022-07-01 Circular No.51/2022/Fin Dated 01-07-2022
MEDISEP Medical Insurance Scheme for State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Grievance Redressal Mechanism - Orders issued. 2022-06-30 G.O.(P)No.76/2022/Fin Dated 27-06-2022
MEDISEP Medical Insurance Scheme for State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Oriental Insurance Company Ltd. (OICL) - Scheme details sanctioned - Orders issued. 2022-06-28 G.O.(P)No.70/2022/Fin Dated 23-06-2022
MEDISEP Medical Insurance Scheme for State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Various payment modalities for premium deductions - Accounting Procedures - Orders issued. 2022-06-25 G.O.(P)No.71/2022/Fin Dated 24-06-2022
Deferment of periodical surrender of Earned Leave Kerala Service Rules - Deferment of periodical surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - Extended - Orders issued 2022-06-14 G.O.(P)No.64/2022/Fin Dated 13-06-2022
Bill Discounting System - Modified Operational Guidelines Finance Department - Bill Discounting System extended for the payment to Contractors / Suppliers / Accredited Agencies of all Government Departmetns / Institutions / Publich Sector Undertakings and Local Self Government Institutions - Modified Operational Guidelines - Orders issued 2022-06-09 G.O.(Rt)No.63/2022/Fin Dated 08-06-2022
MEDISEP സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവര ശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച്. 2022-04-07 Circular No.32/2022/Fin Dated 06-04-2022
ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്. 2022-04-06 JD-IS/16/2021-FIN Dated 05-04-2022
Periodical Surrender of Earned Leave 2022-23 Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2022-23 - deferred - Orders Issued 2022-03-30 G.O.(P)No.39/2022/Fin Dated 30-03-2022
Last minute rush of bills to treasuries - Instructions Streamlining of Treasury transactions - rushing of bills, drawing of advance and hasty and imprudent expenditure towards close of the financial year - avoidance of - Instructions issued... 2022-03-18 Circular No.17/2022/Fin Dated 09-03-2022
Pay Revision for University Employees Revision of pay & allowances of University Employees of the State - Recommendations of the Eleventh Pay Revision Commission - Implementation - Orders issued. 2022-02-23 G.O.(P)No.21/2022/Fin Dated 18-02-2022
Clarification regarding accrual of earned leave Period of Special Casual Leave-Clarification regarding accrual of earned leave-Orders Issued 2022-02-15 GO(P) No 17/2022/Fin Dated 15-02-2022
സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻസുറൻസ് പദ്ധതി കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് – സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻസുറൻസ് പദ്ധതി ബാധകമായ ജീവനക്കാരുടെ എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികളുടെ പ്രതിമാസ പ്രിമിയം തുക, പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ ഉടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 31.03.200 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2022-02-01 GO(P) No. 10/2022/Fin Dated 01-02-2022
MEDISEP Implementation Medical Insurance Schemes to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Oriental Insurance Company Ltd. (OICL) - Approved - Orders issued. 2022-01-01 GO(P) No.1/2022/Fin Dated 01-01-2022
MEDISEP സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവര ശേഖരണം - ആദ്യ ഘട്ടം ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ പരിശോധന - രണ്ടാം ഘട്ട വിവരശേഖരണം - സമയപരിധി 10-01-2022 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചും നിലവിലെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചും നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2022-01-01 Circular No.124/2021/Fin Dated 31-12-2021
Special Leave for Covid 19 Special Leave for Covid 19 - Clarification - Orders issued 2021-12-31 GO(P) No179-2021-FIN Dated 30-12-2021
പൊതുമരാമത്ത് അക്രെഡിറ്റേഷൻ 2022-24 പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ സർക്കാർ അക്രെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏജൻസികളും പുതുതായി അക്രെഡിറ്റേഷന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏജൻസികളും 2022-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേയ്ക്ക് അക്രെഡിറ്റേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് പുതുക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 2021-12-23 Notification No.Ind&PWD-B2/101/2021-Fin Dated 22-12-2021
Supplementary Demands for Grants (SDG) Budget Estimates 2021-22 - Final Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2021-22 Proposals - Called for - Instructions issued. 2021-11-27 Circular No.112/2021/Fin Dated 24-11-2021
ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവര ശേഖരണം - ആദ്യ ഘട്ടം ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ പരിശോധന - രണ്ടാം ഘട്ട വിവരശേഖരണം - ജീവനക്കാർ/ പെൻഷൻകാർ, ഡി.ഡി.ഓ -മാർ/നോഡൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2021-11-23 Circular No.110/2021/Fin Dated 22-11-2021
ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്. 2021-11-22 Notice No. JD-IS/16/2021-Fin Dated 30-10-2021
കോവിഡ്-19 ൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ധനദൃഡീകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വ്യയ നിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കുകൂടി നീട്ടി ഉത്തരവാകുന്നു. കോവിഡ്-19 ൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യാൻ നിയോഗിച്ചിരുന്ന സമിതികളുടെ ശിപാർശകൾ പരിഗണിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ധനദൃഡീകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വ്യയ നിയന്ത്രണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കുകൂടി നീട്ടി ഉത്തരവാകുന്നു. 2021-11-11 GO(Ms) No.130/2021/Fin Dated 09-11-2021
പെൻഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (PRISM) പെൻഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം (PRISM) - പതിനൊന്നാം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം - 01-07-2019 ന് ശേഷം സംസ്ഥാന സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുളള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്. 2021-11-03 Circular No.100/2021/Fin Dated 30-10-2021
SCORE - സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺലൈൻ (SCORE) മുഖേന സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2021-09-15 Circular No.72/2021/Fin Dated 08-09-2021
നോൺ സ്പാർക്ക് ബിൽ - പേ റിവിഷൻ അരിയർ യു.ജി.സി / എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ. പേ റിവിഷൻ അരിയർ ബിൽ നോൺ സ്പാർക്ക് ബിൽ ആയി സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2021-09-08 Letter No.SL1/220/2016-Fin Dated 08-09-2021
Provision for pay revision fixation of employees on deputation during July 2019 to February 2021 - Instructions Provision for pay revision fixation of employees on deputation during July 2019 to February 2021 - Instructions 2021-09-03 Circular No. 70/2021/Fin Dated 02-09-2021
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം - പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത 2020-21 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2020-21 വർഷത്തെ പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2021-08-18 GO(P) No.119/2021/Fin Dated 17-08-2021
ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത - 2020-21 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും, പെൻഷൻകാർക്കും 2020-21 ലെ ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2021-08-13 GO(P) No.115/2021/Fin Dated 13-08-2021
ഓണം അഡ്വാൻസ് 2021 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട്ടൈം കണ്ടിജൻ്റ് എംപ്ലോയീസ്, എൻ.എം.ആർ / സി.എൽ.ആർ ഉൾപ്പെടെയുളള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും 2021-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് - അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2021-08-13 GO(P) No.116/2021/Fin Dated 13-08-2021
Quarterly regular meeting of FA/FOs Quarterly regular meeting of FA/FOs deputed in various departments / organizations from Finance Department - reg. 2021-08-09 Letter No.ADMIN-C3/55/2021-Fin Dated 04-08-2021
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ 2021 ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2021-08-04 GO(Rt) No.5265/2021/Fin Dated 03-08-2021
Supplementary Demands for Grants -First Batch - 2021-22 First batch of Supplementary Demands for Grants of the State Government relating to the financial year 2021-22 2021-08-04 Supplementary Demands for Grants - 1st Batch Dated 03-08-2021
Budget Estimates 2022-2023 Budget Estimates 2022-2023 - preparation of - Instruction - Issued. 2021-08-02 Circular No.61/2021/Fin Dated 30-07-2021
Periodical Surrender of Earned Leave The Kerala Service Rules - Periodical Surrender of Earned Leave - Deferred - Orders issued. 2021-07-26 GO(P) No.104/2021/Fin Dated 26-07-2021
Revision of Pension - University Employees Revision of Pension and other related benefits in respect of University Employees consequent on revision of pay scales from 01-07-2019 in accordance with the recommendation of the 11th Pay Revision Commission - Orders issued. 2021-06-25 GO(P) No.87/2021/Fin Dated 24-06-2021
Adhoc arrangement for drawing the pay and allowances including leave salary claims of Gazeted Officers upto six months based on LPC without insisting of Pay Slip from Accountant General - date extended Finance Department - Adhoc arrangement for drawing the pay and allowances including leave salary claims of Gazeted Officers upto six months based on LPC without insisting of Pay Slip from Accountant General and availability of this facility upto 30.09.2021 - extension - ordes issued 2021-06-16 GO(P) No. 83/2021/Fin Dated 16-06-2021
ദിവസവേതന - കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിതരായിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവിൽ ജോലിയ്ക്ക് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയായി പരിഗണിച്ച് വേതനം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ദിവസവേതന - കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിതരായിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവിൽ ജോലിയ്ക്ക് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയായി പരിഗണിച്ച് വേതനം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2021-06-14 GO(P) No. 82/2021/Fin dated Dated 14-06-2021
11th Pay Revision - Directions regarding Pay Fixation in the case of Non Gazetted and Gazetted Officers - Further instructions to be followed - reg.. 11th Pay Revision - Directions regarding Pay Fixation in the case of Non Gazetted and Gazetted Officers - Further instructions to be followed - reg.. 2021-06-11 Circular No.31/2021/Fin Dated 29-03-2021
Revised Budget Speech 2021-22 2021-22 2021-06-04 Revised Budget Speech (English) Dated 04-06-2021
പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രസംഗം 2021-22 2021-22 2021-06-04 Revised Budget Speech (Malayalam) Dated 04-06-2021
Sale of Kerala Government Stock (securities) Government of Kerala - Sale of Kerala Government Stock (securities) of 13-year tenure for an aggregate amount of Rs,1000 crore (Nominal). 2021-05-28 Notification No.SS-1/142/2021-Fin Dated 27-05-2021
FAMS - ഫിനാൻസ് അർക്കൈവ് മാനേജ്‌മന്റ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഫിനാൻസ് അർക്കൈവ് മാനേജ്‌മന്റ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാകുന്നത് (FAMS) സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്‌ 2021-04-29 Notice JD-IS/8/2021/Fin Dated 26-04-2021
Resumption of funds from PSTSB / TP Accounts Finance Department - Resumption of funds from PSTSB / TP Accounts - Guidelines for effecting release of refund in 2021-22 - reg 2021-04-05 Circular No. 33/2021/Fin Dated 03-04-2021
ദിവസവേതന /കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു ദിവസവേതന /കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2021-03-27 GO(P) No.29/2021/Fin Dated 11-02-2021
Revision of Pension and other related benefits Revision of Pension and other related benefits consequent on revision of Pay Scales from 01-07-2019 in accordance with the recommendation of the 11th Pay Revision Commission - Orders issued. 2021-02-23 GO(P) No.30/2021/Fin Dated 12-02-2021
Revision of Pay and Allowances Revision of pay & allowances and allied matters of State Government employees and Teachers - Recommendations of XI Pay Revision Commission - Implementation - Orders issued. 2021-02-15 GO(P) No.27/2021/Fin Dated 10-02-2021
Report of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part - II Published. Recommendations on the Revision of Pay & Allowances and Pension of the Employees of the High Court of Kerala. 2021-02-11 Report Of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part- II Dated 11-02-2021
Revised rates of DA and DR Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/ Family Pensioners - Revised rates effective from 01.01.2019, 01.07.2019, 01.01.2020 and 01.07.2020 - Orders issued 2021-02-09 GO(P)No.25/2021/Fin Dated 08-02-2021
XI Kerala Pay Revision Commission Report Published Pay & Allowances and Pension of the State Government Employees. 2021-01-29 Report of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part- I Dated 29-01-2021
Sixth State Finance Commission Action taken report on the first report of the Sixth State Finance Commission. 2021-01-25 Action Taken Report - 6th State Finance Commission Dated 25-01-2021
First Report of The Sixth State Finance Commission Kerala 2021-01-25 Sixth State Finance Commission Kerala - First Report Dated 25-01-2021
MEDISEP Request for Proposal (RFP) for Implementing Medical Insurance Scheme for State Employees and Pensioners 2021-01-22 Request for Proposal - MEDISEP Dated 22-01-2021
Budget Speech 2021-22 2021-22 2021-01-20 Budget Speech (English) Dated 15-01-2021
ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ സ്ഥലം മാറ്റം കേരളാ ജനറൽ സർവ്വീസ് - ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2021-01-20 GO(Rt)No.470/2021/Fin Dated 20-01-2021
Kerala Public Expenditure Review Committee - Fifth Committee - First Report 2018-19 published Report Of The Kerala Public Expenditure Review Committee - First Report 2018-19 January 2021 2021-01-20 KPERC Report - Fifth Committee Dated 20-01-2021
ബജറ്റ് പ്രസംഗം 2021-22 2021-22 2021-01-15 Budget Speech (Malayalam) Dated 15-01-2021
CTE-Revised orders Submission of reports to the Chief Technical Examiner- Revised Orders issued 2021-01-05 GO(P)No.167/2020/Fin Dated 31-12-2020
Extending the benefit of Maternity Leave to the female officers appointed on contract basis KSR Part I- Extending the benefit of Maternity Leave to the female officers appointed on contract basis, irrespective of the tenure- Orders Issued 2021-01-04 GO(P)No.2/2021/Fin Dated 04-01-2021
Provisional Seniority List Provisional Seniority List of Officers of and above the cadre of Under Secretary in Finance Department as on 01/01/2020 2021-01-04 Spl-E2/200/2020-GAD Dated 22-12-2020
Implementation of paperless monthly salary system IFMS- Implementation of paperless monthly salary system - Extension of the facility for 41 more departments- Approved - Orders issued 2021-01-01 GO(P)No.168/2020/Fin Dated 31-12-2020
LWA Under Appendix XII-A-XII-C-Guidelines Issued കെ.എസ്.ആർ ഭാഗം I അനുബന്ധം XII A/XII C പ്രകാരം ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2021-01-01 Circular No.83/2020/Fin Dated 30-12-2020
Supply of 20 Nos of web camera and 20 Nos of Head phone Supply of 20 Nos of web camera and 20 Nos of Head phone 2020-12-24 Quotation No.JDITSF/12/2020/Fin Dated 24-12-2020
ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്. 2020-12-23 Notice No. JDITSF/19/2019-Fin Dated 21-12-2020
LOC for the month of June 2020 BDS 3.0-Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors for the month of June 2020 -Sanctioned - Orders Issued. 2020-12-07 GO(Rt)No.7107/2020/Fin Dated 03-12-2020
Supplementary Demands for Grants Final Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2020-21 - Proposals - Called for - Instructions issued. 2020-11-19 Circular No.72/2020/Fin Dated 19-11-2020
Periodical Surrender of Earned Leave - deferred Kerala Service Rules - Periodical Surrender of Earned Leave - deferred - Orders issued 2020-11-17 GO(P) No. 42/2020/Fin Dated 16-04-2020
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2020-11-12 Circular No.69/2020/Fin Dated 12-11-2020
Deferment of Pay & Allowances - Repayment Deferment of Pay & Allowances - Repayment 2020-10-28 GO(P) No. 140/-2020/Fin Dated 25-10-2020
വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (VEELS) തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇ-ഗവേർണൻസ് - വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (VEELS) - വാഹന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 2020-10-22 Circular No.59/2020/Fin Dated 22-10-2020
Payment of Dearness Allowance Arrear to State Government Employees Payment of Dearness Allowance to State Government Employees - Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Payment of Arrears - Orders issued. 2020-10-20 GO(P) No.57/2019/Fin Dated 13-05-2019
Request for Proposal Implementing Medical Insurance Scheme for State Employees and Pensioners (MEDISEP) 2020-10-14 Request for Proposal - MEDISEP Dated 14-10-2020
പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ദിവസ വേതന/ കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ ജോലിക്ക് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ദിവസ വേതന/ കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-09-30 GO(P)No.125/2020/Fin Dated 25-09-2020
REPORT Covid-19 Pandemic and Kerala : A Response Strategy - June 2020 2020-09-28 Covid-19 Pandemic and Kerala : A Response Strategy Dated 28-09-2020
ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ 2020 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-09-23 GO(Rt)No.5419/2020/Fin Dated 23-09-2020
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ 2020 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-09-23 GO(Rt)No.5413/2020/Fin Dated 22-09-2020
സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ / ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ വർദ്ധന സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ / ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനുകൾ 01-09-2020 പ്രാബല്യത്തിൽ പ്രതിമാസ നിരക്ക് 1400 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2020-09-07 GO(P) No.118/2020/Fin Dated 06-09-2020
Budget Estimates 2020-21 Allocation of Grants under 15th Finance Commission Awards to the Local Self Government Institutions in the State - Modification of LSGI-wise budget provisions in respect the Normal Share and 15th Finance Commission Grants under the General Sector of Expansion and Development Fund as included in Appendix IV to the Budget Estimates 2020-21 - Sanctioned - Orders Issued. 2020-08-21 GO(P) No.87/2020/Fin Dated 29-06-2020
ദിവസവേതന / കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓണം പ്രമാണിച്ച് മുൻകൂർ ശമ്പളം ദിവസവേതന / കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓണം പ്രമാണിച്ച് അർഹമായ ശമ്പളം മുൻകൂർ വിതരണത്തിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവുക്കുന്നു 2020-08-19 GO(P) No. 112/2020/Fin Dated 19-08-2020
പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2019-20 വർഷത്തെ പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2020-08-19 GO(P) No.111/2020/Fin Dated 19-08-2020
മുൻകൂർ ശമ്പള വിതരണം ട്രഷറി വകുപ്പ് - ഓണം പ്രമാണിച്ച് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും പെൻഷനും മുൻകൂറായി വിതരണത്തിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2020-08-19 GO(P) No.109/2020/Fin Dated 17-08-2020
ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ 2020 ജൂലായ് ,ആഗസ്ത് മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമ നിധി ബോർഡ് പെൻഷനും 2020 മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-08-19 GO(Rt)No.4774/2020/Fin Dated 18-08-2020
Paper less Bill Adhoc arrangements for paper less bill for salary claim for 08/2020 and Festival advance and allowance claims by Department - Approved - Orders Issued. 2020-08-18 GO(P) No.110/2020/Fin Dated 17-08-2020
Integrated Financial Management System (IFMS) Implementation of paperless monthly salary bill system - Extension of facility to 40 more departments - Approved - Orders issued. 2020-08-18 GO(P) No.106/2020/Fin Dated 15-08-2020
ധനകാര്യവകുപ്പ് - 2020 ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ധനകാര്യവകുപ്പ് - 2020 ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-08-17 GO(Rt)No. 4730/2020/Fin Dated 17-08-2020
സംസ്ഥാന സർക്കാൻ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട്ടൈം കണ്ടിജന്റ് എംപ്ലോയീസ്, എൻ.എം.ആർ / സി.എൽ.ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിദധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും 2020-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ്നു സംസ്ഥാന സർക്കാൻ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട്ടൈം കണ്ടിജന്റ് എംപ്ലോയീസ്, എൻ.എം.ആർ / സി.എൽ.ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിദധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും 2020-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-08-15 GO(P) No. 108/2020/Fin Dated 15-08-2020
Online module for reconciliation of accounts IFMS- Implementation of online module for reconciliation of accounts from 01.10.2020 onwards - Approved - Orders issued 2020-08-14 GO(P)No.104/2020/Fin Dated 05-08-2020
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ആറാം സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു.. നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ "finssfca@gmail.com" എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കാവുന്നതാണ്. 2020-08-10 ആറാം സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ - പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ Dated 04-08-2020
GSPARK and UNISPARK Introduction of GSPARK and UNISPARK - Approved - Orders - Issued 2020-08-06 GO(P)No.103/2020/Fin Dated 04-08-2020
കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വിവിധ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവുകളിൽ ജോലിയ്ക്ക് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ദിവസവേത/കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടിയായി പരിഗണിച്ച് വേതനം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വിവിധ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലയളവുകളിൽ ജോലിയ്ക്ക് ഹാജരാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ദിവസവേത/കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഡ്യൂട്ടിയായി പരിഗണിച്ച് വേതനം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 2020-07-30 GO(P) No. 99/2020/Fin Dated 30-07-2020
Budget Estimates 2021-2022 Budget Estimates 2021-2022 - Preparation of - Instructions - Issued 2020-07-29 Circular No.41/2020/Fin Dated 28-07-2020
2020 മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പ് - 2020 മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-07-26 GO(Rt) No. 4327/2020/Fin Dated 25-07-2020
2020 മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് - 2020 മേയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷന് അർഹരായ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും കൂടാതെ പ്രാദേശിക സർക്കാർ ഡിജിറ്റൽ സൈൻ ചെയ്തിറട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ വിധവാപെൻഷൻ / 50 വയസ്സിന് മ്ഉകളിലുള്ള അവിവാഹിത പെൻഷൻ വാങ്ങിവന്നിരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2019 ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസത്റതെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-07-26 GO(Rt) No. 4325/2020/Fin Dated 24-07-2020
Setting Up of Video Conference - Finance Department Setting up of video conference for conducting official meetings in Finance Department 2020-07-21 Notice-JDITSF/11/2020/Fin Dated 15-07-2020
Deferment of Surrender of Earned Leave - extended The Kerala Service Rules - Deferment of Surrender of Earned Leave - extended - orders issued 2020-07-17 GO(P) No. 94/2020/Fin Dated 17-07-2020
Supply of 6 KVA Emerson UPS Sealed quotations are invited for the onsite supply and installation of battery of 6 KVA Emerson UPS 2020-07-01 Quotation No.IS-2/3/2020/Fin Dated 29-06-2020
Supply of Desktop PC and Laptop Sealed Tenders are invited for the supply of the following stores: Onsite supply of Eight Desktop PC and One Laptop to Eleventh Pay Revision Commission, Finance Department 2020-06-29 Tender Notice No.IS/14/2015/Fin Dated 26-06-2020
65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ദേശീയസമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഏജന്റുമാർക്ക് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ലോക്ൿഡൌണിനു മുൻപ് പിരിച്ചെടുത്ത തുക പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനു അനുവാദം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു ധനകാര്യവകുപ്പ് - ദേശീയസമ്പാദ്യ പദ്ധതി വകുപ്പ് - 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഏജന്റുമാർക്ക് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ലോക്ൿഡൌണിനു മുൻപ് പിരിച്ചെടുത്ത തുക പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനു അനുവാദം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2020-06-19 GO(Rt) No. 3774/2020/Fin Dated 19-06-2020
കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് കോവിഡ് 19 രോഗവ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക് ഡൌൺ - ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി -2020 വർഷത്തേക്കുളള പ്രീമിയം തുക ഒടുക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2020-06-18 GO(P)No.83/2020/Fin Dated 17-06-2020
Sixth State Finance Commission Terms of Reference 2020-06-16 Sixth State Finance Commission - Terms of Reference Dated 16-06-2020
പിതൃത്വാവധി എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അർഹരായ പുരുഷ ജീവനക്കാർക്ക് പിതൃത്വാവധി അനുവ ദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2020-06-12 GO(P) No.78/2020/Fin Dated 10-06-2020
സന്ദർശകർക്കുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ധന (സ്പാർക്ക് പി എം യു) വകുപ്പ് കോവിഡ്-19 വ്യാപനം - സന്ദർശകർക്കുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2020-06-10 Circular No.33/2020/Fin Dated 10-06-2020
Paperless bill for salary claim of 05/2020 Adhoc arrangement for paperless bill for salary claim of 05/2020 by all Departments - Extension - Approved - Orders Issued. 2020-06-05 GO(P) No.72/2020/Fin Dated 03-06-2020
Extension of deputation Lockdown declared in the nation consequent of Novel Corona Virus (Covid 19) outbreak Extension of deputation officers during the currency of Lockdown- Time limit extended - Orders issued 2020-05-29 G.O(P) No.69/2020/Fin Dated 29-05-2020
ഉദ്യോഗക്കയറ്റം വകുപ്പിലെ കേഡർ തസ്തികയിൽ മാത്രം നടത്തുന്നത് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം വകുപ്പിലെ കേഡർ തസ്തികയിൽ മാത്രം നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2020-05-27 Circular No.26/2020/Fin Dated 19-05-2020
Revision of the Rate of Hire Charges Rules for the use of Government Motor Vehicles for Non-Duty Journey - Revision of the Rate of Hire Charge - Orders issued. 2020-05-27 GO(P) No.62/2020/Fin Dated 20-05-2020
ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഏജന്റുമാർക്ക് കോവിഡ്-19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം നിക്ഷേപ സമാഹരണം നടത്തുന്നതിന് നിലനിന്നിരുന്ന വിലക്കുകൾക്ക് ഇളവ് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഏജന്റുമാർക്ക് കോവിഡ്-19 നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം നിക്ഷേപ സമാഹരണം നടത്തുന്നതിന് നിലനിന്നിരുന്ന വിലക്കുകൾക്ക് ഇളവ് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-05-20 GO(Rt) No. 3110/2020/Fin Dated 20-05-2020
പലിശ നിരക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപത്തുകക്ക് 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെയുളള പലിശ നിരക്കു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2020-05-19 GO(P) No.60/2020/Fin Dated 15-05-2020
The Expert Committee to study the impact of COVID-19 :: Website launched The Questionnaire for the Survey to study the impact of COVID-19 is available at 2020-05-14 eis.kerala.gov.in
കോവിഡ് 19 (കൊറോണ) - മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേയ്ക്ക് സർവ്വീസ് പെൻഷണർമാരുടെ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക സംഭാവന നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ cകോവിഡ് 19 (കൊറോണ) - മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേയ്ക്ക് സർവ്വീസ് പെൻഷണർമാരുടെ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക സംഭാവന നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ 2020-05-12 GO(Rt) No. 2980/2020/Fin Dated 08-05-2020
കോവിഡ് -19 വ്യാപനം - സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് കോവിഡ് -19 വ്യാപനം - സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് - സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ / ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ ലഭിക്കാത്ത ഓരോ BPL (PHH), AAY കുടുംബത്തിനും - സാമ്പത്തിക സഹായം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2020-05-11 GO(Rt) No.2947/2020/Fin Dated 05-05-2020
Payment of wages of Contractual/Casual/Daily wage/Outsourced Staff The payment of wages of Contractual/Casual/Daily wage/Outsourced Staff during lock down period due to COVID 19 - Extension orders reg. 2020-05-08 GO(P) No.57/2020/Fin Dated 08-05-2020
Suggestions / Comment from reputed academic organisations and other stakeholders Government of Kerala has constituted an Expert Committee to conduct a study on the impact of Covid-19 and the consequent lockdown measures on the public finances of the State and on the various sectors of its economy G.O(Rt) No.2945/2020/Fin dated 05-05-2020. 2020-05-07 Notice Dated 07-05-2020
Constitution of Expert Committee - Study on the impact of COVID 19 Finance Department - Study on the impact of COVID 19 - Constitution of Expert Committee - Orders issued 2020-05-06 GO(Rt) No. 2945/2020/Fin dated 05.05.2020 Dated 05-05-2020
ജീവനക്കാരുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും സർക്കാരിലേയ്ക്കുള്ള വായ്പയും മുൻ‌കൂറും ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ജീവനക്കാരുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും സർക്കാരിലേയ്ക്കുള്ള വായ്പയും മുൻ‌കൂറും ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-05-02 GO(P) No. 54/2020/Fin Dated 01-05-2020
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വായ്പയും മുൻ‌കൂറും 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വായ്പയും മുൻ‌കൂറും 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ തിരിച്ചടവ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-05-01 GO(P) No. 50/2020/Fin Dated 28-04-2020
Deferment of Surrender of Earned Leave - Exemption Kerala Service Rules - Deferment of Surrender of Earned Leave - Exemption - Orders issued 2020-04-28 GO(P) No. 49/2020/Fin Dated 27-04-2020
Adhoc arrangement for paperless bill for claiming the remuneration for the months in the lockdown period for Temporary employees with TEN in SPARK Adhoc arrangement for paperless bill for claiming the remuneration for the months in the lockdown period for Temporary employees with TEN in SPARK - Orders issued 2020-04-27 GO(P) No. 48/2020/Fin Dated 27-04-2020
Salary Bills in SPARK Processing of salary bills in SPARK for the months 04/2020 to 08/2020 - Instructions - Issued. 2020-04-25 Circular No. ITSF-02/07/2020/Fin Dated 25-04-2020
Adhoc arrangement for paperless bill for salary claim for April 2020 by all departments Adhoc arrangement for paperless bill for salary claim for April 2020 by all departments - extension - approved - orders issued 2020-04-24 GO(P) No. 44/2020/Fin Dated 20-04-2020
കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉടലെടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ഭാഗം താൽകാലികമായി മാറ്റിവച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പ് - കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉടലെടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ജീവനക്കാരുടെയും അദ്ധ്യാപകരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ ഒരു ഭാഗം താൽകാലികമായി മാറ്റിവച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2020-04-24 GO(P) No. 46/2020/Fin Dated 23-04-2020
Appropriation control measure Introduction of new module in BAMS - Instructions to CCOs - Reg. 2020-04-16 Circular No.20/2020/Fin Dated 01-04-2020
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ / ചെക്കുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിൽ ട്രഷറി ക്യൂവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ബില്ലുകൾ / ചെക്കുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ 2020-04-09 Circular No. 21/2020/Fin Dated 08-04-2020
റബ്ബർ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്കീം (RPIS) റബ്ബർ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്കീം (RPIS) - COVID-19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡിസംബർ 2019, ജനുവരി 2020, ഫെബ്രുവരി 2020 എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ബില്ലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2020-04-02 Circular No.16/2020/Fin Dated 31-03-2020
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിലെ ട്രഷറി ക്രയവിക്രയങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനിർദ്ദേശങ്ങൾ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിലെ ട്രഷറി ക്രയവിക്രയങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർനിർദ്ദേശങ്ങൾ 2020-03-30 Circular No. SS1/132(1)/2020/Fin Dated 30-03-2020
Extension of time for settlement of temporary advance Temporary Advance - Drawal of Temporary Advance - Extension of time limit for settlement during complete lock down due to COVID 19 - instructions issued 2020-03-30 Circular No.19/2020/Fin Dated 28-03-2020
Pay and Allowance for the month of March 2020 - Early disbursement for employees of Medical and Public Health including Family Welfare in connection with COVID 19 - Sanctioned Finance Department - Pay and Allowance for the month of March 2020 - Early disbursement for employees of Medical and Public Health including Family Welfare in connection with COVID 19 - Sanctioned - Orders issued 2020-03-30 GO (Rt)No. 2516/2020/Fin Dated 28-03-2020
Payment of wages of Contractual/Casual/Daily wage/Outsourced Staff - COVID 19 The payment of wages of Contractual/Casual/Daily wage/Outsourced Staff during lock down period due to COVID 19 - Approved - Orders issued. 2020-03-27 GO(P) No.33/2020/Fin Dated 26-03-2020
Adhoc arrangement for paperless bill for salary claim of March 2020 by all departments - Orders issued Adhoc arrangement for paperless bill for salary claim of March 2020 by all departments - Orders issued 2020-03-25 GO (P) No. 32/2020/Fin Dated 25-03-2020
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - 2019 ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പ് - 2019 ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-03-25 GO(Rt) No. 2456/2020/Fin Dated 24-03-2020
2019 ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പ് - 2019 ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2020-03-25 GO(Rt) No. 2463/2020/Fin Dated 24-03-2020
പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പുന:പരിശോധന സമിതി: മീറ്റിങ്ങുകൾ മാറ്റിവച്ചു പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പുന:പരിശോധന സമിതി – ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകളുമായി നടത്താനുദ്ദേശിച്ചിരുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ മാറ്റിവച്ച വിവരം സംബന്ധിച്ച് 2020-03-13 Letter No.2/CPRC1/2020/Fin Dated 13-03-2020
പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ- ചർച്ചകളുടെ സമയക്രമം പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പുനഃപരിശോധന സമിതി, ജീവനക്കാരുടെ അംഗീകൃത സർവ്വീസ് സംഘടനകളുമായി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ സമയക്രമം 2020-02-27 Notice-No-CPRC1/2020/Fin Dated 25-02-2020
14-ാം കേരള നിയമസഭ - 19-ാം സമ്മേളനം 14-ാം കേരള നിയമസഭ - 19-ാം സമ്മേളനം (02.03.2020 മുതൽ 08.04.2020 വരെ) ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് 2020-02-22 Circular No.12/2020/Fin Dated 20-02-2020
കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപത്തുകക്ക് 2020 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുളള പലിശ നിരക്ക് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2020-02-18 GO(P) No.16/2020/Fin Dated 11-02-2020
Budget Speech 2020-21 2020-21 2020-02-07 Budget Speech (English) Dated 07-02-2020
ബജറ്റ് പ്രസംഗം 2020 - 21 2020-21 2020-02-07 Budget Speech (Malayalam) Dated 07-02-2020
Short Tender Notice Supply of Stationery and other training materials for CTFM 2020-02-01 No-ACCTS-B1/13/2020-Fin Dated 31-01-2020
14-ാം നിയമസഭ - 18-ാം സമ്മേളനം 14-ാം നിയമസഭ - 18-ാം സമ്മേളനം (29.01.2020 മുതൽ 12.02.2020 വരെ) - ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയും/ ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് 2020-01-25 Circular No.08/2020/Fin Dated 24-01-2020
Deduction of Tax at Source Deduction of Tax at Source - Income Tax Deduction from Salaries during the financial year 2019-2020 under Section 192 of the Income -Tax Act 1 961 . 2020-01-18 Circular No.05/2020/Fin Dated 18-01-2020
ചോദ്യാവലി സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും സർവ്വീസ് സംഘടനകളിൽ നിന്നും പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുളള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വരൂപീക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളള ചോദ്യാവലി. 2020-01-17 Questionnaire on Contributory Pension Dated 17-01-2020
Notification Government of Kerala hereby notifies the sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.500 Crore (Nominal). 2020-01-13 Notification No.SS-1/09/2020/Fin Dated 10-01-2020
വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (VEELS) തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇ-ഗവേർണൻസ് - വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (VEELS) - വാഹന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 2020-01-09 Circular No.03/2020/Fin Dated 07-01-2020
Notification Applications were invited for empanelment of Technical Officers on deputation basis in the Finance (Inspection- Technical) Department, Government of Kerala , Thiruvananthapuram for the posts of Assistant Chief Technical Examiner, Technical Examiner(Civil), Assistant Technical Examiner (Civil, Electrical/Mechanical). 2020-01-07 Notification No.1172682/Admn-C2/2019/Fin Dated 02-01-2020
Short Quotation Notice Sealed quotations are invited for the Onsite supply & Installation of LCD Projector and Screen for the use of Finance (ITSF) Department. 2020-01-06 Short Quotation Notice No.ITSF-3/7/2019/Fin Dated 03-01-2020
Medical Insurance Scheme for State Employees and Pensioners (MEDISEP) Medical Experts Committee to recommend various Medical/Surgical packages and rates for the implementation of MEDISEP - Constituted - Orders issued. 2020-01-03 GO(Rt) No.10206/2019/Fin Dated 28-12-2019
Annual Property Statement Instructions to file Annual Property Statement Online for employees other than AIS officers. 2019-12-31 Instructions to file Annual Property Return Dated 30-12-2019
Final Batch of SDG 2019-20 Budget Estimates 2019-20 - Final Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2019-20 - Proposals - Called for - Instructions issued. 2019-12-18 Circular No.98/2019/Fin Dated 18-12-2019
ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ്. 2019-12-11 Notice No.JDITSF 19/2019-Fin Dated 10-12-2019
Short Quotation Notice Sealed Quotations are invited for the onsite supply of Standard dc Adobe Acrobat Writer for the use of Finance (ITSF) Department. 2019-12-06 Short Quotation Notice No.IS-2/45/2019/Fin Dated 05-12-2019
General Provident Fund (Kerala) Rules 2011 Implementation of IFMS - Integrated system for online submission of GPF Application and Withdrawal of Temporary Advance - approved - Orders issued. 2019-12-06 GO(P) No.160/2019/Fin Dated 18-11-2019
ലേല നോട്ടീസ് ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനങ്ങൾ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 2019-12-04 Tender Notice No. Accts.B1/70/2018/Fin Dated 02-12-2019
വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (veels) തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇ-ഗവേർണൻസ് - വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (veels) - വാഹന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുളള തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്. 2019-11-26 Circular No.91/2019/Fin Dated 21-11-2019
ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി - 2020 വർഷത്തേക്കുളള പദ്ധതി പുതുക്കൽ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2019-11-19 GO(P) No.159/2019/Fin Dated 18-11-2019
ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം. ധനകാര്യ (പരിശോധന - സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ), അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം. 2019-11-16 Notification No.1172682/Admn-C2/2019/Fin Dated 25-10-2019
VEELS - വാഹന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇ-ഗവേർണൻസ് – വെഹിക്കിൾ മാനേജ് മെന്റ് സിസ്റ്റം (veels) – വാഹന സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 2019-11-15 Circular No.88/2019/Fin Dated 11-11-2019
ദിവസ/മാസ വാടക വ്യവസ്ഥയിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗികാവശ്യത്തിനായി രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ദിവസ/മാസ വാടക വ്യവസ്ഥയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് - ആയതിനുളള ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്. 2019-11-12 Quotation Notice No.Accts.B2/50/2019/Fin Dated 11-11-2019
ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തുകയുടെ പലിശ നിരക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ - നിക്ഷേപത്തുകക്ക് 2019 ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുളള പലിശ നിരക്കു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2019-11-12 GO(P) No.154/2019/Fin Dated 11-11-2019
Constitution of Pay Revision Commission Revision of pay of Government employees, staff of educational institutions, local bodies, etc. - Constitution of Pay Revision Commission - Orders issued. 2019-11-07 GO(Ms) No.414/2019/Fin Dated 06-11-2019
Supplementary Demands for Grants of the Government of Kerala for 2019-20 (October, 2019) Supplementary Demands for Grants of the Government of Kerala for 2019-20 (October, 2019) 2019-10-31 SDG - October 2019 Dated 31-10-2019
ധനകാര്യ (പരിശോധന - സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ), അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം. ധനകാര്യ (പരിശോധന - സാങ്കേതികം) വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ), അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ (സിവിൽ/മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ) എന്നീ തസ്തികകളിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള വിജ്ഞാപനം. 2019-10-29 Notification No.1172682/Admn-C2/2019/FIN Dated 04-10-2019
E-Tender E-Tender for the outset supply of six Laptops 2019-10-24 E-Tender No.IS-1/5/2019-Fin Dated 24-10-2019
14-ാം നിയമസഭ - 16-ാം സമ്മേളനം 14-ാം നിയമസഭ - 16-ാം സമ്മേളനം (28.10.2019 മുതൽ 21.11.2019 വരെ) ബഹു:മുഖ്യമന്ത്രിയും/ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് 2019-10-17 Circular No.86/2019/Fin Dated 15-10-2019
Ad-Hoc Bonus and Special Festival Allowance Ad-Hoc Bonus and Special Festival Allowance 2018-19 to State Government Employees and Pensioners- Sanctioned - Orders Issued 2019-08-27 G.O(P) No.116/2019/Fin Dated 26-08-2019
2018-19-ലെ ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത സംസ്ഥാന സര്‌ക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും, പെൻഷൻകാർക്കും 2018-19-ലെ ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2019-08-27 G.O(P) No.116/2019/Fin Dated 26-08-2019
2019-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാര്‌ക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എംപ്ലോയീസ്, എൻ.എം.ആർ/എൽ.ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കും - 2019-ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് - അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2019-08-27 G.O(P) No.115/2019/Fin Dated 26-08-2019
ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇ-ഗവേണൻസ്- സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 2019-08-22 Notice-No-19-2019Dated-14-08-2019 Dated 14-08-2019
ETSB - Frequently Asked Questions ETSB - Frequently Asked Questions 2019-08-16 ETSB - Frequently Asked Questions Dated 13-08-2019
Budget Estimates 2020-2021 - Preparation of - Instructions - Issued. Budget Estimates 2020-2021 - Preparation of - Instructions - Issued. 2019-08-07 Circular No.70/2019/Fin Dated 29-07-2019
MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. 2019-07-17 GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019
ദിവസവേതന / കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദിവസവേതന / കരാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തികൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 2019-07-12 GO(P) No.81/2019/Fin Dated 09-07-2019
First batch of SDG 2019-20 Published Supplementary Demands for Grants of the Government of Kerala for 2019-20 - June 2019 2019-06-28 SDG 2019-20 June 2019 Dated 28-06-2019
Introduction of ETSB System - detailed instructions to DDOs, Treasury Officers and Employees Introduction of ETSB System - detailed instructions to DDOs, Treasury Officers and Employees 2019-06-27 Circular No.63/2019/Fin Dated 27-06-2019 Dated 27-06-2019
അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സെക്രട്ടറി നിയമനം - പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം - അന്യത്രസേവന വ്യവസ്ഥയിൽ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സെക്രട്ടറി നിയമനം - പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. 2019-06-04 UO Note No.EPB1/327/2018/LSGD Dated 29-05-2019
First batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2019-20 - proposals called for... First batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2019-20 - proposals called for... 2019-05-28 Circular No.47/2019/Fin Dated 16-05-2019
Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate of Rs.500 crore (Nominal) 2019-05-14 Notification No.SS-1/185/2019-Fin Dated 10-05-2019
MEDISEP- വിവരശേഖരണം -നോഡൽ ഓഫീസർമാർ / ട്രഷറി ഓഫീസർമാർ എന്നിവർക്കുള്ള തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ MEDISEP- വിവരശേഖരണം -നോഡൽ ഓഫീസർമാർ / ട്രഷറി ഓഫീസർമാർ എന്നിവർക്കുള്ള തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 2019-05-06 Circular No.41/2019/Fin Dated 06-05-2019
Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal) 2019-05-06 Notification No.SS-1/177/2019-Fin Dated 03-05-2019
Payment of DA to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners - Payment of arrears -Modified Payment of DA to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners -Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Payment of arrears- Modified orders issued 2019-04-27 G.O(P) No.48/2019/Fin Dated 27-04-2019
Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.1000 crore (Nominal) 2019-04-26 Notification No.SS-1/158/2019-Fin Dated 22-04-2019
Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure Sale of Kerala Government Stock (Securities) of 10 year tenure for an aggregate amount of Rs.500 crore(Nominal) 2019-04-12 Notification No.SS-1/148/2019-Fin Dated 11-04-2019
Clearing bills in Treasury Queue Procedure for clearing bills which are included in Treasury Queue during the end of 2018-19 2019-04-11 Circular No.31/2019/Fin Dated 10-04-2019
Sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure Sale of Kerala Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of Rs.1500 crore (Nominal) 2019-04-09 Notification No.SS-1/136/2019-Fin Dated 05-04-2019
DR on pension to State Govt. Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and those drawing DR at Central Rates Dearness Relief on pension to State Govt. Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and those drawing DR at Central Rates w.e.f 01.01.2018 and 01.07.2018 2019-04-08 Circular No.30/2019/Fin Dated 06-04-2019
Payment of DA to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners - Revised rates Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners - Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Orders issued 2019-04-06 G.O(P) No.44/2019/Fin Dated 04-04-2019
Revision of the Upper Monetary Limit for various categories of Sanctioning Authorities for sanctioning NRA/Conversion of TA to NRA Revision of the Upper Monetary Limit for various categories of Sanctioning Authorities for sanctioning NRA/Conversion of TA to NRA-ORDERS ISSUED. 2019-04-01 GO(P) No.37/2019/Fin Dated 30-03-2019
ഓൺലൈനായി പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വകുപ്പുകളിലും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു പ്രിസം (PRISM) - സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മുഖേന ഓൺലൈനായി പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വകുപ്പുകളിലും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2019-03-27 G.O(P) No.35/2019/Fin Dated 25-03-2019
Explanatory Memorandum Published Explanatory Memorandum on the Budget for 2019-2020. 2019-03-06 Explanatory Memorandum Dated 06-03-2019
പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം PRISM - പെൻഷൻ അപേക്ഷകൾ പ്രിസം വഴി ഓൺലെനായി മാത്രം സമർപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച് 2019-03-01 Circular No.16/2019/Fin Dated 25-02-2019
ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി - MEDISEP സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) -ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 2019-02-27 Circular No.17/2019/Fin Dated 26-02-2019
സാമൂഹ്യ സൂരക്ഷാ/ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ -മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഭേദഗതി സാമൂഹ്യ സൂരക്ഷാ/ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ -മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2019-02-21 G.O(Ms) No.93/2019/Fin Dated 21-02-2019
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ / ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ പ്രതിമാസം 1200 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ / ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ പ്രതിമാസം 1200 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു 2019-02-19 G.O(Ms) No.91/2019/Fin Dated 18-02-2019
ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ 2018 ഡിസംബർ, 2019 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസം വരെയുള്ള വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ വിതരണത്തിനുള്ള തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു 2019-02-16 G.O(Rt) No.1182/2019/Fin Dated 16-02-2019
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ 2018 ഡിസംബർ, 2019 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, എപ്രിൽ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 2019-02-16 G.O(Rt) No.1172/2019/Fin Dated 15-02-2019
Budget Documents 2019-20 2019-01-31 View
Budget Speech (Malayalam) 2019-20 2019-01-31 Budget Speech (Malayalam) Dated 31-01-2019
Budget Speech (English) 2019-20 | Html 2019-02-16 Budget Speech (English) Dated 31-01-2019