റിപ്പോർട്ടുകൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
 
 
Name Subject Published
കേരള നിയമസഭ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി VIII Dated 20-03-2023 കേരള നിയമസഭ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി VIII - 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് 2023-03-21
ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ തീവ്രയത്നപരിപാടി – ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ തീർപ്പാക്കാനുബ്ബ്ടായിരുന്ന ഫയലുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് :: 31.10.2022 അടിസ്ഥാനത്തിൽ Dated 23-12-2022 ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ തീവ്രയത്നപരിപാടി – ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ തീർപ്പാക്കാനുബ്ബ്ടായിരുന്ന ഫയലുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് :: 31.10.2022 അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2023-02-06
Supplement to the First Report of the Sixth State Finance Commission Dated 01-10-2022 Supplement to the First Report of the Sixth State Finance Commission 2022-10-01
Action Taken Report on the Supplement to the First Report of the Sixth State Finance Commission Dated 01-10-2022 Action Taken Report on the Supplement to the First Report of the Sixth State Finance Commission 2022-10-01
Second Report of Sixth State Finance Commission Dated 01-10-2022 Second Report of Sixth State Finance Commission 2022-10-01
Action Taken Report on the Second Report of Sixth State Finance Commission Dated 01-10-2022 Action Taken Report on the Second Report of Sixth State Finance Commission 2022-10-01
Report Of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part- III Dated 23-02-2021 Recommendations on the Revision of Pay & Allowances and Pension of the Employees of the Universities in Kerala. 2022-08-08
Report Of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part- IV Dated 07-07-2021 Recommendations on the Revision of Pay & Allowances and Pension of Employees of Kerala Water Authority. 2022-08-08
Report Of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part- V Dated 19-04-2021 Recommendations on the Revision of Pay & Allowances and Pension of the Municipal/Corporation Contingent Employees. 2022-08-08
Report Of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part- VI Dated 02-09-2021 Recommendations on the Revision of Pay & Allowances and Pension of Employees in Grant-In-Aid Institutions. 2022-08-08
Report Of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part- VII Dated 02-09-2021 Administrative Efficiency, Social Accountability, People Friendliness and Gender Sensitivity. 2022-08-08
Report Of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part- II Dated 11-02-2021 Recommendations on the Revision of Pay & Allowances and Pension of the Employees of the High Court of Kerala. 2021-02-11
Report of The XI Pay Revision Commission, Kerala Part- I Dated 29-01-2021 Pay & Allowances and Pension of the State Government Employees. 2021-01-29
Action Taken Report - 6th State Finance Commission Dated 25-01-2021 Action taken report on the first report of the Sixth State Finance Commission. 2021-01-25
Sixth State Finance Commission Kerala - First Report Dated 25-01-2021 The Sixth State Finance Commission Kerala 2021-01-25
KPERC Report - Fifth Committee Dated 20-01-2021 Report Of The Kerala Public Expenditure Review Committee - First Report 2018-19 January 2021 2021-01-20
First State Finance Commission Report Kerala February 1996 Dated 29-02-1996 KERALA STATE FINNCE COMMISSION - FINAL REPORT FEBRUARY 1996 2020-10-16
Report of the Kerala Panchayat Finance Commission October 1985 Dated 31-10-1985 Report of the Kerala Panchayat Finance Commission (Naha Report) October 1985 2020-10-16
Covid-19 Pandemic and Kerala : A Response Strategy Dated 28-09-2020 Covid-19 Pandemic and Kerala : A Response Strategy - June 2020 2020-09-28
KPERC- Fourth Committee - Fourth Report Dated 21-05-2019 KPERC- Fourth Committee - Fourth Report 2017-18 APRIL 2019 2019-06-26
KIIFB - Annual Report 2016-17 KIIFB- Fidelity Certificate, Annual Report & Annual Accounts for the Financial Year 2016-17 2018-02-03
Fourth KPERC Committee Report 2nd report Fourth KPERC Committee Report 2nd report 2018-02-02
Fourth KPERC Committee Report Fourth KPERC Committee - First Report (2014-15) 2017-08-29
KPERC-Third Committee-Fourth Report KPERC- Third Committee-Fourth Report 2016-10-05
X PRC Report Part II-2015 X Pay Revision Commission report Part II 2015-12-31
X PRC Kerala Water Authority Report 2015. Recommendations on the revision of Pay and Allowances of  Kerala Water Authority 2015-12-31
10thPayCommissionReport X Pay Revision Commission Report 2015-07-13
KPERC Report 2012_13 Third Report Kerala Public Expenditure Review Committee Report  Third Report 2012-13 2014-12-15
PENDING LIST OF RECONCILIATION CERTIFICATES PENDING LIST OF RECONCILIATION CERTIFICATES - UP TO MARCH 2014 2014-06-26
KPERC SECOND REPORT KPERC -SECOND REPORT 2014-02-06
KPERC Third Committee First Report FINAL KPERC- Third Committee First Report 2012-12-21
Report of IV SFC-Part I- Action Taken Report-English Version Action taken report on the IV State Finance Commission Report Part I(English Version) 2011-04-25
SFC Action Taken Report Part I MALAYALAM Action taken report IV State Finance Commission Malayalam Version 2011-04-25
9th PRC 2010 - Report - Addendum 9th PRC 2010 - Report - Addendum 2011-02-05
9th PRC 2010 - Report - PART-1 9th PRC 2010 - Report - PART-1 2011-01-05
9th PRC 2010 - Report - PART-2 DEPARTMENTS 9th PRC 2010 - Report - PART-2 DEPARTMENTS 2011-01-05
9th PRC 2010 - Report - PART-3, Allowances, Universities etc 9th PRC 2010 - Report - PART-3, Allowances, Universities etc 2011-01-05
9th PRC 2010 - Report - Annexures 9th PRC 2010 - Report - Annexures 2011-01-05
9th PRC 2010 - Report - Addendum & Erratum 9th PRC 2010 - Report - Addendum & Erratum 2011-01-05
Kerala Public Expenditure Review Committee - Second Committee - Second Report 2008-09 Kerala Public Expenditure Review Committee - Second Committee - Second Report 2008-09 2010-08-03
Kerala Public Expenditure Review Committee First Report May 2006 Kerala Public Expenditure Review Committee- First Report May 2006. 2009-12-23
Kerala Public Expenditure Review Committee- Second Report November 2006. Kerala Public Expenditure Review Committee- Second Report 2006. 2009-12-23
FIRST REPORT(2007-08)of the Second KPERC FIRST REPORT(2007-08)of the Second Kerala Public Expenditure Review Committee 2009-02-26
Recommendations of the Advisory Group on Financial Reforms
Recommendations of the Advisory Group on Financial Reforms (Constituted as per G.O (Rt) No.4362/2008/Fin) dated 16/05/2008
2008-08-02
Third Report of the Kerala Public Expenditure Review Committee, November 2007 2008-05-19
Annual Report 2007

Annual Report 2007 of KFC

2008-04-21
Kerala Fiscal Responsibility Rules,2005 Kerala Fiscal Responsibility Rules,2005 (No.102119/FRC-2/2003/Fin dated 01-03-2005  S.R.O. no.216/2005) 2005-03-01