പരിപത്രങ്ങൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
Circular No. Date Section Subject
Circular No.99/2022/Fin 2022-11-3030-11-2022 IT-Software Online submission of CTC / RTC of Gazetted Officers with regard to Promotion and Transfer - Further Instructions issued - Reg.
Circular No.98/2022/Fin 2022-11-2828-11-2022 Budget D Budget Estimates 2022-23 - Final Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2022-23 - Proposals - Called for - Instructions issued.
Circular No.96/2022/Fin 2022-11-1919-11-2022 PSA & Information 15-ാം കേരള നിയമസഭ - 7-ാം സമ്മേളനം (05-12-2022 മുതൽ 15-12-2022 വരെ) - ബഹു:മുഖ്യമന്ത്രിയും / ബഹു: ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ദിവസങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.94/2022/Fin 2022-11-1616-11-2022 IT-Software സ്പാർക്ക് സംവിധാനം നിലവിലുളള സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും സ്പാർക്ക് സംവിധാനം നിലവിലുളള മറ്റൊരു വകുപ്പിലേയ്ക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ സേവനം ചെയ്യവെ വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്പാർക്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.95/2022/Fin 2022-11-1616-11-2022 IT-Software Software Provision enabled in SPARK for processing pending salary / arrears from the current office, when an employee move from Aided to Government or to another aided institution (except Gazetted to aided category) - Institutions - reg.
Circular No.97/2022/Fin 2022-11-1616-11-2022 IT-Software Enabling Aadhar based OTP for Logins in SPARK and instructions to update Aadhar details of all employees - further instructions - Issued - Reg.
Circular No.93/2022/Fin 2022-11-1414-11-2022 IT-Software SPARK - Intimation for updating termination date of all temporary employees having SPARK ID - Intimation - reg.
Circular No.Admn.B1/93/2022/Fin 2022-11-0909-11-2022 Administration B താഴ്ന്ന ശമ്പള വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിൽ തസ്തികമാറ്റ നിയമനം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.92/2022/Fin 2022-11-0404-11-2022 Grant-in-Aid Monitoring Cell Loans and Advances - Reconciliation of Accounts of Disbursement and Receipts under Loan Head of Accounts - Instructions - issued.
Circular No.91/2022/Fin 2022-11-0303-11-2022 Rules B കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ - അസ്ഥി മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ആകസ്മിക അവധി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.90/2022/Fin 2022-10-3131-10-2022 NPS Cell ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാജി വച്ചതോ / മരണപ്പെട്ടതോ / വിരമിച്ചതോ ആയ ജീവനക്കാരുടെ രാജി / മരണാനന്തര / വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സാക്ഷ്യപത്രവും ആവശ്യമായ രേഖകളും ട്രഷറിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.89/2022/Fin 2022-10-2626-10-2022 NPS Cell ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി - സർവ്വീസിൽ പ്രവേശിച്ച് ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം ലഭിക്കാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുളളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.88/2022/Fin 2022-10-2525-10-2022 Planning A Revised procedure (SNA system) for Centrally Sponsored Schemes - Procedure for remittance of interest accrued under Centrally Sponsored Schemes to the Consolidated Funds of State and Government of India - Remittance through NTRP (Bharatkosh) - Reg.
Circular No.87/2022/Fin 2022-10-2020-10-2022 Secret Section Registration of Project Implementing Agencies implementing Externally Aided Projects with the website of Aid, Accounts & Audit Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India - Reg.
Circular No.86/2022/Fin 2022-10-1414-10-2022 NPS Cell ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി - ജീവനക്കാർ ഒന്നിലധികം പ്രാൺ അക്കൌണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത് വിലക്കുന്നതും ജീവനക്കാരുടെ പ്രാൺ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ഡി.ഡി.ഒ - മാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതും - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.85/2022/Fin 2022-10-1111-10-2022 Establishment D ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി - നോമിനിയുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ അതാത് ഓഫീസുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.84/2022/Fin 2022-10-0101-10-2022 Pension A പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി - സർവീസിലിരിക്കെ മരണമടയുന്ന എൻ.പി.എസ് - ൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രീതർക്ക് പ്രാൺ അക്കൌണ്ടിലുളള തുക അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.82/2022/Fin 2022-09-2424-09-2022 Loans പലിശരഹിത ചികിത്സാ വായ്പ, പ്രതിപൂരണ അപേക്ഷകൾ - ധനകാര്യ വകുപ്പിലേയ്ക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് വകുപ്പ് തലവൻമാർക്കും ഭരണ വകുപ്പിനുമുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.81/2022/Fin 2022-09-1919-09-2022 IT-Software സ്പാർക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയർ വഴി ലഭിക്കുന്ന പേ സ്ലിപ്പിൻ്റെ പേപ്പർ പകർപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.79/2022/Fin 2022-09-1515-09-2022 Industries & PW B PRICE 3.0 - Adoption of New GST rate in Estimate and e-Bill - Clarification issued - Reg.
Circular No.78/2022/Fin 2022-09-0505-09-2022 Pension B സ്വയം വിരമിക്കൽ അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുളള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.77/2022/Fin 2022-09-0101-09-2022 IT-Software Mobile app of SPARK - SPARK On Mobile - iOS version - availability intimation - Reg.
Circular No.76/2022/Fin 2022-08-3131-08-2022 Streamlining Difference in GST figures booked by RBI and Treasury - Standard Operating Procedure for the reconciliation of Monthly GST Figure - Guidelines issued - Regarding.
Circular No.75/2022/Fin 2022-08-2727-08-2022 PAC - B ഹർജികൾ സംബന്ധിച്ച സമിതി (2021-23) - സമിതി (2019-21) യുടെ മൂന്നാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ അദ്ധ്യായം-1 ലെ പൊതുശിപാർശകൾ - തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.74/2022/Fin 2022-08-2626-08-2022 Rules B കെ.എസ്.ആർ, ഭാഗം ഒന്ന്, അനുബന്ധം XII-A, XII-C എന്നീ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം അവധി അനുവദിക്കുന്നതിനായുളള / ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനായുളള ഫയലുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിനുളള മാർഗ്ഗ നിർദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.73/2022/Fin 2022-08-2424-08-2022 PSA & Information 15-ാം കേരള നിയമസഭ - 6-ാം സമ്മേളനം (22.08.2022 മുതൽ 01.09.2022 വരെ) - ബഹു:മുഖ്യമന്ത്രിയും / ബഹു.ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ദിവസങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.72/2022/Fin 2022-08-1919-08-2022 IT-Software SPARK - Strengthening the security features in SPARK login - Aadhar based OTP for login - reg.
Circular No.70/2022/Fin 2022-08-1616-08-2022 Rules B Special Disability Leave under Rule 98, Part I, Kerala Service Rules.
Circular No.71/2022/Fin 2022-08-1616-08-2022 IT-Software സ്പാർക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയർ നവീകരണം - സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും, അംഗീകൃത സർവീസ് സംഘടനകളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ / അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് - തുടർ നിർദ്ദേശം - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.69/2022/Fin 2022-08-1212-08-2022 PSA & Information 15-ാം കേരള നിയമസഭ - 6-ാം സമ്മേളനം (22.08.2022 മുതൽ 02.09.2022 വരെ) - ബഹു:മുഖ്യമന്ത്രിയും / ബഹു:ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ദിവസങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.68/2022/Fin 2022-08-0606-08-2022 Health Insurance സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവരശേഖരണം അന്തിമമായി പൂർത്തികരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.67/2022/Fin 2022-08-0303-08-2022 Inspection Technical Wing Submission of reports to the Chief Technical Examiner (CTE) - Further instructions issued - Reg.
Circular No.66/2022/Fin 2022-07-2929-07-2022 Budget A Budget Estimates 2023-2024 - Preparation of - Instructions - Issued.
Circular No.2143196/Admn-A2/65/2022/Fin 2022-07-2929-07-2022 Administration A Apex Committee meeting held on 22-02-2022 directions to Finance Officers - Reg.
Circular No.65/2022/Fin 2022-07-2626-07-2022 Spark SPARK PMU - Implementation of G-SPARK and UNISPARK - Instructions - reg
Circular No.64/2022/Fin 2022-07-2525-07-2022 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Schemes - Release of Central Share from Government of India in 2022-23 - reg.
Circular No.63/2022/Fin 2022-07-2525-07-2022 Pension A പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി - വിരമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അവസാന മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും എൻ.പി.എസ്. വിഹിതം ഈടാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.61/2022/Fin 2022-07-2222-07-2022 Expenditure C കരാർ / ദിവസവേതന ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം, കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് - വിംഗുകൾക്കുളള നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.62/2022/Fin 2022-07-2222-07-2022 Expenditure B സാമ്പത്തിക അധികാര പരിധി സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുളള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ.
Circular No.58/2022/Fin 2022-07-1212-07-2022 PRC A സമയബന്ധിത ഹയർഗ്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനകാര്യ വകുപ്പിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ശിപാർശകളോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ / വിശദാംശങ്ങൾ - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുതുക്കി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.59/2022/Fin 2022-07-1212-07-2022 Budget F Appropriate Accounts for 2021-22 - Funds transferred to DDOs Bank Account Certificate from CCO - reg.
Circular No.56/2022/Fin 2022-07-1111-07-2022 IT-Software SPARK - Provision in SPARK for generating the pay and allowance claims relating to 10th PR scales (in the case of gazetted employees) whose revision as per 11th pay revision has already been effected - intimation reg.
Circular No.57/2022/Fin 2022-07-1111-07-2022 IT-Software SPARK PMU - Software enabled to take arrears on account of retrospective promotions or grade etc in 10th PR rates - reg.
Circular No.55/2022/Fin 2022-07-0808-07-2022 Expenditure A Employees working on temporary, contract, casual or daily wage basis Regularisation - Instruction - issued.
Circular No.53/2022/Fin 2022-07-0707-07-2022 PAC - B Finalisation of Annual Accounts of Autonomous Bodies / Public Sector Undertakings / Departmental Commercial Undertakings - Further instructions issued.
Circular No.54/2022/Fin 2022-07-0707-07-2022 Secret Section അഖിലേന്ത്യാ സർവ്വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നടത്തിയ യാത്രയുടെ ബില്ലുകൾ process ചെയ്യുന്നത് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.52/2022/Fin 2022-07-0606-07-2022 IT-Software സ്പാർക്ക് സോഫ്റ്റ് വെയർ നവീകരണം - സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും, ജീവനക്കാരുടെയും, അംഗീകൃത സർവീസ് സംഘടനകളുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ / അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.51/2022/Fin 2022-07-0101-07-2022 Health Insurance സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.49/2022/Fin 2022-06-2727-06-2022 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Schemes - Schemes having personnel withdrawing salary using SPARK - Reg.
Circular No.47/2022/Fin 2022-06-1818-06-2022 BDS & GB ബഡ്ജറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം - 2022-23 ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം - പുരോഗതി വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.45/2022/Fin 2022-06-1313-06-2022 PSA & Information 15-ാം കേരള നിയമസഭ - 5-ാം സമ്മേളനം (27.06.2022 മുതൽ 27.07.2022 വരെ) - ബഹു:ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ദിവസങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.44/2022/Fin 2022-06-0909-06-2022 Rules A Regularisaiton of waiting for posting period - request for rejoining duty - prior intimation - reg..
Circular No.44/2022/Fin 2022-06-0909-06-2022 Rules A Regularisation of waiting for posting period - request for rejoining duty - Prior intimation - Instructions - reg.
Circular No.43/2022/Fin 2022-06-0606-06-2022 Budget D Budget Estimates 2022-23 - First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2022-23 - Proposals -Called for - Instructions issued.
Circular No.42/2022/Fin 2022-05-3131-05-2022 Budget F Appropriation Accounts for 2021-22 - Instructions to the Controlling Officers to verify and certify the correctness of the statement of Grant Fixation furnished by the Accountant General - reg.
Circular No.41/2022/Fin 2022-05-2626-05-2022 Streamlining IFMS - Joint Venture Projects - Operational Guidelines - New mechanism for withdrawal of funds - Intimation - Reg.
Circular No.E(2090465)Estt-B3/38/2022/Fin 2022-05-2525-05-2022 Establishment B കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - അഡ്ഹോക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി 2022 - 31.12.2021 വരെയുളള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
Circular No.40/2022/Fin 2022-05-2525-05-2022 PU A Report of the Comptroller and Auditor General of India on Public Sector Undertakings for the year ended 31st March 2019 - Recommendation in para 5.8 - Instructions - Reg.
Circular No.39/2022/Fin 2022-05-2424-05-2022 IT-Software SPARK - Strengthening the security features in SPARK login - Information - Reg.
Circular No.37/2022/Fin 2022-05-1111-05-2022 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Scheme - Execution of construction works - Reg.
Circular No.38/2022/Fin 2022-05-1111-05-2022 CTFM Two year MBA(FM) Programme conducted by Arun Jaitley National Institute of Financial Management - nominations called for - reg.
Circular No.36/2022/Fin 2022-05-0505-05-2022 Provident Fund Implementation of Rule 9D Income Tax Rules 1962 - Interest on provident fund contribution - Instruction issued.
Circular No.35/2022/Fin 2022-04-3030-04-2022 Performance Budget A Guidelines for the preparation of Performance Budget 2021-22 and Concurrent Evaluation and Monitoring of Schemes 2022-23 - Reg
Circular No.34/2022/Fin 2022-04-2323-04-2022 Streamlining Assigning DDO charge to Aided School / College Teachers who are given the charge of HM/Principal of Schools / Colleges - Time limit fixed - Instructions - Issued.
Circular No.33/2022/Fin 2022-04-1818-04-2022 Pension A പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി - മൊബിലിറ്റി ആനുകൂല്യത്തിനായുളള ഓപ്ഷൻ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.32/2022/Fin 2022-04-0606-04-2022 Health Insurance സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവര ശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.31/2022/Fin 2022-04-0606-04-2022 Inspection Technical Wing Use of precast Concrete Paver Blocks for public works in the State - Ensuring the quality and standard specification Directions issued - Regarding.
Circular No.29/2022/Fin 2022-04-0505-04-2022 Planning A Procedure for release of funds under the Centrally Sponsored Scheme (CSS) and monitoring utilization of the funds released - Reg.
Circular No.30/2022/Fin 2022-04-0505-04-2022 Streamlining Resumption of funds from TP/PSTSB/Joint LGTSB/SDTSB - Reallocation in 2022-23 - Guidelines - regarding.
Circular No.28/2022/Fin 2022-04-0202-04-2022 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Schemes - Payment of tax / Statutory deductions - Holding Account - Reg.
Circular No.26/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 Budget A Budget Estimates 2022-23- Kerala Appropriation (Vote on Account) Act, 2022 (Act No.7 of 2022) - Regarding.
Circular No.27/2022/Fin 2022-03-3131-03-2022 Pension A പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാർ / പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകർ എന്നിവരെ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.13/2022/Fin 2022-03-2222-03-2022 PSA & Information 15-ാം കേരള നിയമസഭ - 4-ാം സമ്മേളനം - നിയമസഭയിൽ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം മറുപടി ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.25/2022/Fin 2022-03-2222-03-2022 Expenditure B Availing the Service of M/s MSTC or GeM for auctioning any serviceable and usable stores in Government Departments, Local Self Government Institutions, Autonomous bodies, Grant in aid institutions under Government - Directions issued - reg.
Circular No.22/2022/Fin 2022-03-1919-03-2022 IT-Software ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണ നിർണ്ണയം സ്പാർക്കിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് - വ്യക്തത വരുത്തി നിർദ്ദേശം - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.23/2022/Fin 2022-03-1919-03-2022 PR ARC Pay Revision 2019 - Basic Pay for the purpose of House Rent Allowance - Instructions - Issued.
Circular No.24/2022/Fin 2022-03-1919-03-2022 Inspection Technical Wing Use of standard cement and steel for public works in the State - Modified guidelines issued - Regarding.
Circular No.21/2022/Fin 2022-03-1717-03-2022 Secret Section Deduction of Tax at Source - Income Tax Deduction from Salaries during the financial year 2021.-2022 under Section 192 of the Income -Tax Act 1961.
Circular No.20/2022/Fin 2022-03-1616-03-2022 Expenditure B Amendment of General Financial Rules 2017 - Restrictions on Public Procurement - Registration of bidders and exemptions - reg
Circular No.19/2022/Fin 2022-03-1515-03-2022 Budget A ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സമിതിയുടെ ശിപാർശ നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.18/2022/Fin 2022-03-1414-03-2022 Grant-in-Aid Monitoring Cell State Public Sector Undertakings / Co-operative Societies / Autonomous Bodies / Other Institutions controlled by Government - Monitoring of recovery of loans advanced by the State Government - Instructions issued.
Circular No.17/2022/Fin 2022-03-0909-03-2022 Secret Section Streamlining of Treasury transactions - rushing of bills, drawing of advance and hasty and imprudent expenditure towards close of the financial year - avoidance of - Instructions issued...
Circular No.17/2022/Fin 2022-03-0909-03-2022 Secret Section Streamlining Treasury Transactions - Rushing of bills, drawing of advance and hasty and imprudent expenditure towards close of the financial year - Avoidance of - Instructions issued.
Circular No.15/2022/Fin 2022-03-0303-03-2022 NPS Cell പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി - ജീവനക്കാരുടെ എൻ.പി.എസ് വിഹിതം പ്രാൺ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് സമയബന്ധിതമായി അടവാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.14/2022/Fin 2022-02-2222-02-2022 PAC - A കംപ്ട്രോളർ & ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൌണ്ട്സ് - ഗ്രാൻ്റുകളിലെ അധിക ചെലവ് - ക്രമീകരണത്തിനുളള കുറിപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.12/2022/Fin 2022-02-2121-02-2022 Planning A Revised procedure (SNA system) for Centrally Sponsored Schemes - Procedure for remittance of interest accrued under Centrally Sponsored Schemes to the Consolidated Funds of State and Government of India - Clarifications Issued - Reg.
Circular No.11/2022/Fin 2022-02-1919-02-2022 Health Insurance സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - വിവര ശേഖരണം - രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ലഭ്യമാക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ പരിശോധന - നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.10/2022/Fin 2022-02-1818-02-2022 IT-Software Integration of Sandes messaging app with SPARK - Further instructions issued - Reg.
Circular No.09/2022/Fin 2022-02-1515-02-2022 Budget F Budget Estimates 2021-22 - Final Settlement of re-appropriation / resumption - timely submission of proposals by the Controlling Officers and Administrative Departments - instructions - reg.
Circular No.07/2022/Fin 2022-02-0909-02-2022 SFC-B സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ പെൻഷൻ പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പരിഷ്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.06/2022/Fin 2022-02-0505-02-2022 IT-Software Compulsory Termination of PEN of an employee on leaving Government service to join a PSU/Board/Autonomous Body etc Where SPARK is not being used or upon resignation from Government service - Instruction - Issued.
Circular No.4/2022/Fin 2022-01-1515-01-2022 Streamlining Online reconciliation module - Instructions - Issued.
Circular No.5/2022/Fin 2022-01-1515-01-2022 Streamlining Non Deduction and Short Deduction of TDS (on Income Tax) by State Government DDOs - Avoidance of unnecessary tax demands - Directions issued.
Circular No.3/2022/Fin 2022-01-1313-01-2022 IT-Software Filing of Property returns through SPARK - Details to be furnished - Instructions Issued - Reg.
Circular No.1/2022/Fin 2022-01-0707-01-2022 IT-Software സ്പാർക്ക് ഐഡി. പെൻ സംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.