പരിപത്രങ്ങൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
Circular No. Date Section Subject
Circular No.27/2023/Fin 2023-03-1414-03-2023 Secret Section Streamlining Treasury Transactions - Rushing of bills and drawing of advance towards the close of the financial year - Avoidance of - Instructions issued.
Circular No.26/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 SFC-B താൽക്കാലിക വൈകല്യം എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് - സ്പഷ്ടീകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No.25/2023/Fin 2023-03-1010-03-2023 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Schemes - Compliance of Guidelines and Instructions - Reg.
Circular No.24/2023/Fin 2023-03-0909-03-2023 IT-Software Medisep double deduction in a month due to incorrect data in SPARK - Instructions issued to update deputation details promptly in SPARK - Reg.
Circular No.23/2023/Fin 2023-03-0808-03-2023 SFC-B മരണപ്പെട്ടവരെയും അനർഹരായവരെയും പെൻഷൻ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് - പ്രാദേശിക സർക്കാർ സെക്രട്ടറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.21/2023/Fin 2023-03-0606-03-2023 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Schemes - Entry of Legacy Data in PFMS - Reg.
Circular No.20/2023/Fin 2023-03-0202-03-2023 Administration A ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർമാർ/സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാർ / അസിസ്റ്റൻ്റുമാർ ചെറിയ കാലയളവിൽ അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഫയൽ നീക്കം സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനായി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.19/2023/Fin 2023-03-0101-03-2023 Streamlining Finance Department - Treasuries - Standard Operating Procedure for the Reconciliation of Monthly GST figure - Revised Guidelines - Issued - Regarding.
Circular No.E(2356661)Est-B3/23/2023/Fin 2023-02-2424-02-2023 Establishment B ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ പ്രൊമോഷൻ കമ്മിറ്റി 2023 - കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
Circular No.17/2023/Fin 2023-02-2121-02-2023 Inspection Technical Wing Execution of Public Works in the State - Discrepancies / Irregularities observed during the site inspection - Directions issued. - Reg.
Circular No.18/2023/Fin 2023-02-1717-02-2023 Health Insurance സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റയിലെ തിരുത്തലുകൾ / കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, മെഡിസെപ് മുഖേനയുളള റീഇംപേഴ്സ്മെൻ്റ് - തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.16/2023/Fin 2023-02-1414-02-2023 Secret Section ട്രഷറി അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂറ്ററി പേയ്മെൻ്റുകൾ നേരിട്ട് അടവാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.15/2023/Fin 2023-02-1010-02-2023 PSA & Information 15-ാം കേരള നിയമസഭ - 8-ാം സമ്മേളനം (23-01-2023 മുതൽ 30-03-2023 വരെ) - ബഹു:മുഖ്യമന്ത്രിയും / ബഹു:ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുളള ദിവസങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.14/2023/Fin 2023-02-0909-02-2023 Budget F Budget Estimates 2022-23 - Final Settlement of re-appropriation / resumption timely submission of proposals by the Controlling Officers and Administrative Departments - instructions - reg.
Circular No.13/2023/Fin 2023-02-0303-02-2023 NPS Cell പാർട്ട് -ടൈം ജീവനക്കാർ / പാർട്ട്-ടൈം അധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ പ്രാൺ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 31.03.2023 വരെ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു
Circular No.12/2023/Fin 2023-01-3131-01-2023 SFC-B വിവാഹിത / പുനർവിവാഹിത അല്ലായെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത വിധവ / 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിത പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 60 വയസ്സാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് - സ്പഷ്ടീകരണം - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.6/2023/Fin 2023-01-1212-01-2023 Expenditure B ധനകാര്യ വകുപ്പ് – ഉപയോഗശൂന്യമായ വാഹനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ കൂടി VEELS സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
Circular No.04/2023/Fin 2023-01-1010-01-2023 Health Insurance സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെൻഷൻകാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - 01/07/2022 നു ശേഷം പുതുതായി സർക്കാർ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ കുടിശ്ശിക പ്രീമിയം അടവാക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Circular No.2/2023/Fin 2023-01-0606-01-2023 Expenditure B സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ സർക്കാർ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വാടക നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
Circular No.3/2023/Fin 2023-01-0606-01-2023 Administration A ധനകാര്യ വകുപ്പ് – ജീവനക്കാരുടെ അവധി അപേക്ഷകൾ സമയബന്ധിതമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ
Circular No.1/2023/Fin 2023-01-0505-01-2023 Planning A Revised Procedure (SNA System) for Centrally Sponsored Schemes - Schemes having personnel withdrawing salary using SPARK - Reimbursement to State Consolidated Fund - Reg.