പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
Name. Date Subject
കേരള ജനറൽ സർവീസ് – ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നതിലേയ്ക്കന്യുള്ള ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ അന്തിമ സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് (കരട്) 2024-01-2424-01-2024 കേരള ജനറൽ സർവീസ് – ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നതിലേയ്ക്കന്യുള്ള ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ അന്തിമ സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് (കരട്)