പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
Name. Date Subject
Letter No.Estt-D3/39/2024/Fin (2800846) 2024-06-1515-06-2024 കൃഷി വകുപ്പിലെ സ്ഥിരം ഫാം തൊഴിലാളികളെ SLI, GIS എന്നീ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
മെഡിസെപ് പദ്ധതി ചോദ്യാവലി 2024-06-1515-06-2024 മെഡിസെപ് പദ്ധതി തുടരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സർവ്വീസ്, പെൻഷൻ സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായ സ്വരൂപണം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യാവലി.