എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

- ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ -
SELECT
Order No. Date Subject
G.O.(Rt)No.5553/2024/Fin 2024-07-1717-07-2024 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളിൽ സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5478/2024/Fin 2024-07-1111-07-2024 Temporary relinquishment of promotion to the cadre of Senior Finance Officer - by Sri.Krishnakumar C K, Finance Officer - accepted - orders issued.
G.O.(Rt)No.5400/2024/Fin 2024-07-1010-07-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷാനവാസ് എം നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5478/2024/Fin 2024-07-1111-07-2024 Temporary relinquishment of promotion to the cadre of Senior Finance Officer - by Sri.Krishnakumar C K, Finance Officer - accepted - Orders issued.
G.O.(Rt)No.5315/2024/Fin 2024-07-0505-07-2024 കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ വാർഷിക കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റ് ചുമതല സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5375/2024/Fin 2024-07-0909-07-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5252/2024/Fin 2024-07-0404-07-2024 ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രിമതി.ശ്രീജ എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5095/2024/Fin 2024-06-2828-06-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ശിവപ്രകാശൻ നായർ എം നു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5317/2024/Fin 2024-07-0505-07-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ജോമോൻ ആൻ്റണി ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5294/2024/Fin 2024-07-0505-07-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷാനവാസ് എം ന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5401/2024/Fin 2024-07-1010-07-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ബിന്ദു ജെ എസ് നു - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും - അധിക ചുമതല ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5393/2024/Fin 2024-07-0505-07-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.നിഷ സണ്ണി വി - യുടെ പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5409/2024/Fin 2024-07-1010-07-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.പ്രേംജിത്ത് കെ പി യുടെ പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5205/2024/Fin 2024-07-0303-07-2024 ശ്രീമതി.ക്ഷേമ കെ തോമസ് ൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം സ്ഥിരമായി ത്യജിക്കൽ - അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5152/2024/Fin 2024-07-0101-07-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണം സാധൂകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5256/2024/Fin 2024-07-0404-07-2024 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റ് തസ്തികകളിൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5315/2024/Fin 2024-07-0505-07-2024 കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ വാർഷിക കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റ് ചുമതല സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5332/2024/Fin 2024-07-0606-07-2024 ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5090/2024/Fin 2024-06-2828-06-2024 ഓഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ടിച്ചു വരുന്ന ശ്രീമതി.സിനി റ്റി.എസ് - ൻ്റെ പ്രൊബേഷൻ കാലയളവ് 15-03-2024 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5232/2024/Fin 2024-07-0303-07-2024 Appointment and Training of Divisional Accounts Officer Trainees - Orders issued.
G.O.(Rt)No.5222/2024/Fin 2024-07-0303-07-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ. അജീത്കുമാർ എസ് എൻ നു സ്വയം വിരമിക്കുന്നതിനു അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5049/2024/Fin 2024-06-2626-06-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5098/2024/Fin 2024-06-2828-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5062/2024/Fin 2024-06-2727-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനിമോൾ പി ജെ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4834/2024/Fin 2024-06-1919-06-2024 ബഹു.എറണാകുളം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 25/21 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4842/2024/Fin 2024-06-1919-06-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.സ്മിത സത്യൻ എം.എസ്.നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധികചുമതല നൽകിയ നടപടിക്രമം സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4949/2024/Fin 2024-06-2222-06-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ശുഭലക്ഷ്മി ആർ നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.Admn A4/59/2024/Fin 2024-06-2828-06-2024 ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ജീവനക്കാര്യം - ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ 01.01.2021 വരെയുള്ള പരിഷ്കരിച്ച താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ചു
G.O.(Rt)No.4952/2024/Fin 2024-06-2222-06-2024 പൊതുഭരണ വകുപ്പിനു കൂഴിലുളള സാമൂഹിക സന്നദ്ധസേനയുടെ വാർഷിക കണക്കുകളുടെ ഓഡിറ്റ് ചുമതല സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5083/2024/Fin 2024-06-2727-06-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4860/2024/Fin 2024-06-2020-06-2024 ശ്രീ.അജയാനന്ദ് എ യുടെ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാക്കാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.5056/2024/Fin 2024-06-2626-06-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർമാർക്ക് റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.5050/2024/Fin 2024-06-2626-06-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.4950/2024/Fin 2024-06-2222-06-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.സുനിൽകുമാർ ബി യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4902/2024/Fin 2024-06-2121-06-2024 14 ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയങ്ങൾ, 5 കൺകറൻ്റ് ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയങ്ങൾ, വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നി കാര്യാലയങ്ങൾക്ക് 106 ലാപ്പ്ടോപ്പുകളും 22 ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളും 12 പ്രിൻ്റർ / ഫോട്ടോകോപ്പിയറുകളും വാങ്ങുന്നതിനുളള ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4946/2024/Fin 2024-06-2222-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സാലുദ്ദീൻ ജെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4944/2024/Fin 2024-06-2222-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുദീപ് സുകുമാരൻ പി ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4840/2024/Fin 2024-06-1919-06-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.പ്രകാശൻ എം പി യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4872/2024/Fin 2024-06-2020-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അപർണ ടി സി യ്ക്ക് വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനു അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4846/2024/Fin 2024-06-1919-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നന്ദകുമാരൻ കെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4835/2024/Fin 2024-06-1919-06-2024 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ / സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2024 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.4821/2024/Fin 2024-06-1919-06-2024 ബഹു.പെരുമ്പാവൂർ എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി (എം.വി) 940/2007 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ അവാർഡ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ.സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ബഹു.ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത എം എ സി എ 1301/13 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4902/2024/Fin 2024-06-2121-06-2024 14 ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയങ്ങൾ, 5 കൺകറൻ്റ് ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയങ്ങൾ, വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നി കാര്യാലയങ്ങൾക്ക് 106 ലാപ്പ്ടോപ്പുകളും 22 ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളും 12 പ്രിൻ്റർ/ഫോട്ടോകോപ്പിയറുകളും വാങ്ങുന്നതിനുളള ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4803/2024/Fin 2024-06-1818-06-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ. സതീഷ് എൻ നു ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4774/2024/Fin 2024-06-1818-06-2024 ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ തസ്തികകളിലേക്കുളള ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും നിയമനവും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4870/2024/Fin 2024-06-2020-06-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4648/2024/Fin 2024-06-1313-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമത.സിന്ധു ബി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4718/2024/Fin 2024-06-1515-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4479/2024/Fin 2024-06-0606-06-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അജിത്കുമാർ എസ് എൻ നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4628/2024/Fin 2024-06-1313-06-2024 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.വൃന്ദ പി ജി യ്ക്കു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4725/2024/Fin 2024-06-1515-06-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാർ സി കെ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4560/2024/Fin 2024-06-1111-06-2024 Final Seniority list of Senior Finance Officers, Finance Officers and Financial Assistants as on 01-04-2024 - Orders issued.
G.O.(Rt)No.4701/2024/Fin 2024-06-1414-06-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ. അജയ് എസ് ന് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4140/2024/Fin 2024-05-2222-05-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ. ഷാജി എം എസ് ന് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3926/2024/Fin 2024-05-0808-05-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ. രാജൂ എസ് ന് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No. Admn.A4/140/2023/Fin 2024-01-2424-01-2024 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ്മാരുടെ 01-01-2023 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.4260/2024/Fin 2024-05-2828-05-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.എം.ആർ.വറീതിനെതിരെയുളള അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4767/2024/Fin 2024-06-1818-06-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4721/2024/Fin 2024-06-1515-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനുപമ പി കെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4723/2024/Fin 2024-06-1515-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.കൃഷ്ണ അയ്യർ പി-യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4699/2024/Fin 2024-06-1414-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4574/2024/Fin 2024-06-1111-06-2024 ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ എം എ സി എ 1377/22 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4549/2024/Fin 2024-06-1111-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദീപ്തി എ.എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.2780076/Estt-B2/150/2024/Fin 2024-06-1111-06-2024 Provisional seniority list of Divisional Accounts Officers in Kerala General Service as on 01-04-2024
G.O.(Rt)No.4654/2024/Fin 2024-06-1313-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ - ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും - അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4560/2024/Fin 2024-06-1111-06-2024 Final Seniority list of Senior Finance Officer, Finance Officers and Financial Assistants as on 01-04-2024 - Orders issued.
G.O.(Rt)No.4659/2024/Fin 2024-06-1313-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ജിൻസ് വി ഗോപാലൻ പി ജി ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4671/2024/Fin 2024-06-1414-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ നിയമനത്തിനായി കാലയളവ് ക്രമീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4630/2024/Fin 2024-06-1313-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രജീഷ് ആർ ന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4342/2024/Fin 2024-05-3030-05-2024 മോനിപ്പള്ളി ഗവ.എൽ.പി.എസ്. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രീമതി.സൂസി വർഗ്ഗീസ് ൻ്റെ 249620195 നമ്പർ എസ്.എൽ.ഐ പോളിസിയുടെ ക്ലെയിം - സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ചട്ടം 20.3 ലും 20.5 ലും ഇളവ് നൽകി - പോളിസിയുടെ അർഹമായ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4479/2024/Fin 2024-06-0606-06-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അജിത്കുമാർ എസ് എൻ നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4420/2024/Fin 2024-06-0303-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സജി.പി.യു - വിന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4466/2024/Fin 2024-06-0505-06-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4480/2024/Fin 2024-06-0606-06-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4445/2024/Fin 2024-06-0505-06-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4409/2024/Fin 2024-06-0303-06-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4365/2024/Fin 2024-05-3131-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദിയ വി എൽ നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4338/2024/Fin 2024-05-3030-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.രുഗ്മണി സി വി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4247/2024/Fin 2024-05-2727-05-2024 അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കുളള ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - നിയമനം - സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4253/2024/Fin 2024-05-2727-05-2024 കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും നിയമന ശിപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുളള പ്രീ സർവ്വീസ് ട്രെയിനിംഗ് - ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ട്രെയിനികളുടേയും ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസറുടേയും - താത്ക്കാലിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4200/2024/Fin 2024-05-2424-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രജീഷ് എം വി ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4199/2024/Fin 2024-05-2424-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് എ ആർ ന് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4259/2024/Fin 2024-05-2828-05-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4240/2024/Fin 2024-05-2727-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4233/2024/Fin 2024-05-2525-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനുപമ പി കെ ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4245/2024/Fin 2024-05-2727-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ബിന്ദു ജെ എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4244/2024/Fin 2024-05-2727-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മധു വി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4235/2024/Fin 2024-05-2525-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മൊഹമ്മദ് യൂനസ് വി എച്ച് ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4253/2024/Fin 2024-05-2727-05-2024 കേരള പബ്ലിക് സർവ്വീസ് കമ്മീഷനിൽ നിന്നും നിയമന ശിപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുളള പ്രീ സർവ്വീസ് ട്രെയിനിംഗ് - ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ട്രെയിനികളുടേയും ട്രെയിനിംഗ് ഓഫീസറുടേയും - താത്ക്കാലിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4292/2024/Fin 2024-05-2929-05-2024 സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ജീവാനന്ദം എന്ന പേരിൽ ഒരു ആമ്പിറ്റി പദ്ധതി സംസ്ഥാന ഇൻഷ്വറൻസ് വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആക്ച്വറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനും അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4201/2024/Fin 2024-05-2424-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.തങ്കമ്മ കെ കെ ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4260/2024/Fin 2024-05-2828-05-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.എം.ആർ.വറീതിനെതിരെയുളള അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4234/2024/Fin 2024-05-2525-05-2024 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് ബോർഡിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സ്കോട്ട് കെ കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4188/2024/Fin 2024-05-2323-05-2024 ശ്രീ.മധു എം.എൻ നു സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് നൽകിയ താത്കാലിക സ്ഥാനകയറ്റം ക്രമീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4021/2024/Fin 2024-05-1515-05-2024 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4025/2024/Fin 2024-05-1515-05-2024 കോട്ടയം ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയ മേധാവി ശ്രീ.സാബു സി ജോർജ്ജ്, സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ - അധിക ചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4127/2024/Fin 2024-05-2121-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മനോജ് പി കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4148/2024/Fin 2024-05-2222-05-2024 ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 2916/18 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4088/2024/Fin 2024-05-1818-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ജസ്ന എം സി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതല ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4093/2024/Fin 2024-05-1818-05-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തബേഷ് പി, ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഷമ്മി ബി എന്നിവർക്കെതിരെയുളള അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4078/2024/Fin 2024-05-1717-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മധു വി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4112/2024/Fin 2024-05-2020-05-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4149/2024/Fin 2024-05-2222-05-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4089/2024/Fin 2024-05-1818-05-2024 കോഴിക്കോട് ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് I ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷൈജു പി എം ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4092/2024/Fin 2024-05-1818-05-2024 ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ശ്രീജ എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4090/2024/Fin 2024-05-1818-05-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തോമസ് ഫിലിപ്പിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4091/2024/Fin 2024-05-1818-05-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.റാൻസം ഷിമ്മി കെ ഇ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4077/2024/Fin 2024-05-1717-05-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തോമസ് ഫിലിപ്പിനു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3891/2024/Fin 2024-05-0606-05-2024 ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാർ എൻ (റിട്ട. സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ) നെതിരെ ആരംഭിച്ച അച്ചടക്കനടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4079/2024/Fin 2024-05-1717-05-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാർ സി കെ യ്ക്ക് അർദ്ധവേതനാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4067/2024/Fin 2024-05-1717-05-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സാബു ജോണിനു വിരമിക്കലിനു മുന്നോടിയായി പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4057/2024/Fin 2024-05-1616-05-2024 ശ്രീമതി.രാഖി സി ജെ യുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.4013/2024/Fin 2024-05-1414-05-2024 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3854/2024/Fin 2024-05-0404-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അംബിക കുമാരി എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3852/2024/Fin 2024-05-0404-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനിമോൾ പി ജെ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3853/2024/Fin 2024-05-0404-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അപർണ റ്റി സി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3890/2024/Fin 2024-05-0606-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മഹേഷ് ആർ ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.(2773671)ESTT-B3/56/2024/Fin 2024-05-0808-05-2024 Provisional Seniority List of Senior Finance Officers, Finance Officers and Financial Assistants in Kerala General Service as on 01-04-2024.
G.O.(Rt)No.3891/2024/Fin 2024-05-0606-05-2024 ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാർ എൻ (റിട്ട.സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ) നെതിരെ ആരംഭിച്ച അച്ചടക്കനടപടി അവസാനിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3889/2024/Fin 2024-05-0606-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ശശികുമാർ പി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3851/2024/Fin 2024-05-0404-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുധീഷ് കെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3926/2024/Fin 2024-05-0808-05-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.രാജൂ എസ് ന് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3905/2024/Fin 2024-05-0707-05-2024 ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ, സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3935/2024/Fin 2024-05-0808-05-2024 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3944/2024/Fin 2024-05-0808-05-2024 Order of Honble KAT dated 08-02-2019 in the OA 1423/2017 filed by Sri.C S Mohanakumar & Others - complied with - Orders issued.
G.O.(Rt)No.3777/2024/Fin 2024-05-0202-05-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലയളവ് തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3735/2024/Fin 2024-04-3030-04-2024 ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലെ - പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3769/2024/Fin 2024-05-0202-05-2024 ശ്രീ.അഗസ്റ്റ്യൻ ഒ.കെ, സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ - പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3770/2024/Fin 2024-05-0202-05-2024 ശ്രീ.സനിൽ പ്രസാദ്.കെ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ - ചികിത്സാ ഇനത്തിലുളള മെഡിക്കൽ റീ-ഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3774/2024/Fin 2024-05-0202-05-2024 വയനാട് ജില്ല ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ സീനിയർ ക്ലാർക്ക് ശ്രീമതി.പ്രവിത പി പി -യുടെ ചികിത്സാ ഇനത്തിലുളള മെഡിക്കൽ റീ-ഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് - ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3712/2024/Fin 2024-04-2929-04-2024 കണ്ണൂർ കെ.എം.എം. ഗവ.വിമൻസ് കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ.വിജയൻ.കെ യുടെ പേരിലുളള 221762/91, 1007100528, 500080734, 101266000 എന്നീ നമ്പർ എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികളുടെ ക്ലെയിം - സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ചട്ടം 20.3 ൽ ഇളവ് നൽകി - പോളിസിയുടെ അർഹമായ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3703/2024/Fin 2024-04-2929-04-2024 ശ്രീമതി.ഗായത്രി വി എൻ ൻ്റെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3702/2024/Fin 2024-04-2929-04-2024 ശ്രീ.സാബു ജോണിൻ്റെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3426/2024/Fin 2024-04-1717-04-2024 ശ്രീ.അജിത് കുമാർ എസ് എൻ ൻ്റെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3675/2024/Fin 2024-04-2727-04-2024 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.വൃന്ദ പി ജി യ്ക്കു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3637/2024/Fin 2024-04-2525-04-2024 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ.എൽദോ എം കുരിയാക്കോസ് ന് - ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3674/2024/Fin 2024-04-2727-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സ്വാമിനാഥൻ വി എൻ-ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3437/2024/Fin 2024-04-1717-04-2024 മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷിജു ജോസിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3360/2024/Fin 2024-04-1212-04-2024 സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ തസ്തികയിലെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3502/2024/Fin 2024-04-1919-04-2024 ശ്രീ.ശ്രീകുമാർ എസ് കുറുപ്പിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3407/2024/Fin 2024-04-1616-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അഭയ് നാരായണൻ എസ് ൻ്റെ പ്രസ്തുത തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലയളവ് തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3436/2024/Fin 2024-04-1717-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനുപമ പി കെ ക്ക് അർദ്ധവേതനാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3441/2024/Fin 2024-04-1717-04-2024 Smt.Jazeela Ubaid P - Financial Assistant - Sanctioning Leave Without Allowance for study Purpose - Orders issued.
G.O.(Rt)No.3342/2024/Fin 2024-04-1111-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രജീഷ് എം വി ക്ക് അർദ്ധവേതനാവധി അനുവദിച്ചും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിന് സാധൂകരണം നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3367/2024/Fin 2024-04-1515-04-2024 വയനാട് ജില്ല ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ സീനിയർ ക്ലാർക്ക് ശ്രീമതി.പ്രവിത.പി.പി-യുടെ ചികിത്സാ ഇനത്തിലുളള മെഡിക്കൽ റീ-ഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3348/2024/Fin 2024-04-1111-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3371/2024/Fin 2024-04-1515-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ.ശ്യാം എസ് നു - അവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3498/2024/Fin 2024-04-1919-04-2024 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.നെയ്യാറ്റിൻകര എം.എ.സി.റ്റി, ഒ പി (എം വി) 397/2010 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ.ബിജൂ ജോസഫ് ബഹു.ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത എം.എ.സി.എ 3848/18 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3482/2024/Fin 2024-04-1818-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അഭിലാഷ് എച്ച് എ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3481/2024/Fin 2024-04-1818-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഭാരതി കെ പി യ്ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3483/2024/Fin 2024-04-1818-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ദേവദാസൻ കെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3480/2024/Fin 2024-04-1818-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുരാജ് സി ആർ ന് ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധികചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3345/2024/Fin 2024-04-1111-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അഭയ് നാരായണൻ എസ് നു - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3344/2024/Fin 2024-04-1111-04-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാർ സി കെ യ്ക്ക് അർദ്ധവേതനാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3341/2024/Fin 2024-04-1111-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രമതി.രുഗ്മണി സി വി - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3343/2024/Fin 2024-04-1111-04-2024 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.വൃന്ദ പി ജി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുതമലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3315/2024/Fin 2024-04-0909-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മഹേഷ് ആർ ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3240/2024/Fin 2024-04-0606-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മനു കെ യ്ക്ക് അനുവദിച്ചു നൽകിയ അവധി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നല്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3294/2024/Fin 2024-04-0909-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നാരായണൻ കെ പി ക്ക് അർദ്ധവേതനാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3295/2024/Fin 2024-04-0909-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് പി ടി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3296/2024/Fin 2024-04-0909-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സാബു എ എൻ ന് അനുവദിച്ച പരിവർത്തിതാവധിയിലെ - ഉപയുക്തമാകാത്ത ഭാഗം റദ്ദ് ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3307/2024/Fin 2024-04-0909-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഷമ്മി ബി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നല്കിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3318/2024/Fin 2024-04-0909-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത് എസ് ന് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3337/2024/Fin 2024-04-1111-04-2024 ശ്രീ.ഐറിഷ് എൻ ൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3336/2024/Fin 2024-04-1111-04-2024 ശ്രീമതി.ദീപ ബി എസ് ൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3317/2024/Fin 2024-04-0909-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.നിഷ സണ്ണി വി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3318/2024/Fin 2024-04-0909-04-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത് എസ് ന് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3210/2024/Fin 2024-04-0404-04-2024 ഓഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ശ്രീമതി.ബിന്ദു വി.വി.-യുടെ ടി തസ്തികയിലെ പ്രൊബേഷൻ 26-08-2023 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കു കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3118/2024/Fin 2024-03-2929-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ലക്ഷ്മി എസ് ന് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3120/2024/Fin 2024-03-2929-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മധു വി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച്കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3121/2024/Fin 2024-03-2929-03-2024 കേരള മാരിടൈം ബോർഡിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അജയാനന്ദ് എ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3128/2024/Fin 2024-03-3030-03-2024 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത് എസ് ന് - ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3159/2024/Fin 2024-04-0101-04-2024 ബഹു.പാലക്കാട് എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 631/2019 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3064/2024/Fin 2024-03-2626-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3065/2024/Fin 2024-03-2626-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.രുഗ്മണി സി വി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3066/2024/Fin 2024-03-2626-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അപർണ റ്റി സി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3069/2024/Fin 2024-03-2626-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സേതു ബി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3109/2024/Fin 2024-03-2727-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സജി സത്യശീലൻ ന് -ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3119/2024/Fin 2024-03-2929-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മഹേഷ് സി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധികചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2762/2024/Fin 2024-03-2121-03-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2749/2024/Fin 2024-03-2121-03-2024 ബഹു.തൃശ്ശൂർ എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 1969/94 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ അവാർഡ് തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ.ബിജു വിശ്വം ബഹു.ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത എം.എ.സി.എ 1774/10 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2813/2024/Fin 2024-03-2222-03-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സ്കോട്ട് കെ കെ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2816/2024/Fin 2024-03-2222-03-2024 ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തബേഷ് പി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2539/2024/Fin 2024-03-1717-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സന്തോഷ് പി വി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2541/2024/Fin 2024-03-1717-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സക്കീർ പി എച്ച് ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2542/2024/Fin 2024-03-1717-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഷീജ ബീവി ജെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2594/2024/Fin 2024-03-1818-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അപർണ റ്റി സി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2621/2024/Fin 2024-03-1919-03-2024 മലപ്പുറം ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പുതുക്കിയ വാടക അംഗീകരിച്ച് വാടക കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2629/2024/Fin 2024-03-1919-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.നിഷ സണ്ണി വി ക്ക് - ആർജിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും - അധിക ചുമതല ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2366/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷൈജൂ പി എം നു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2372/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതാ വിഭാഗം കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ശ്രീ.സലിൽ റ്റി ബി - യ്ക്കു ചാർജ്ജ് അവൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2382/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തോമസ് പി ജെ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2214/2024/Fin 2024-03-0707-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രജീഷ് ആർ ന് (പെൻ:130244) പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2369/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2370/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രജീഷ് എം വി ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2375/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.പ്രതാപചന്ദ്രൻ ജി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2377/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനിമോൾ പി ജെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2383/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ജിഷ വി ജി ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2368/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ശ്രീകല കെ പി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2374/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2382/2024/Fin 2024-03-1313-03-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തോമസ് പി ജെ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2462/2024/Fin 2024-03-1515-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് കെ ആർ ന് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും - അധികചുമതല ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1939/2024/Fin 2024-02-2929-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അഭിലാഷ് എച്ച് എ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1940/2024/Fin 2024-02-2929-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് ജെ ആനന്ദിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2110/2024/Fin 2024-03-0505-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദീപ്തി എ.എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2128/2024/Fin 2024-03-0505-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഭാരതി കെ പി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2261/2024/Fin 2024-03-1010-03-2024 ഇടുക്കി ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പുതുക്കിയ വാടക അംഗീകരിച്ച് വാടക കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2279/2024/Fin 2024-03-1111-03-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നിഖിൽ കെ എസ് ന് ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2336/2024/Fin 2024-03-1212-03-2024 ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ, സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയരക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2338/2024/Fin 2024-03-1212-03-2024 അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കുളള ഉദ്യോഗക്കയറ്റം, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുളള സ്ഥലംമാറ്റം - നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2129/2024/Fin 2024-03-0505-03-2024 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീ.ഷിജു എച്ച് നു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2131/2024/Fin 2024-03-0606-03-2024 മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷിജു ജോസിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2215/2024/Fin 2024-03-0707-03-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മുഹമ്മദ് സമീർ കെ പി യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2231/2024/Fin 2024-03-0707-03-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2134/2024/Fin 2024-03-0606-03-2024 ശ്രീ.സതീഷ് എൻ - സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ - അധി വർഷങ്ങളിലെ അധിക ദിനങ്ങൾ യോഗ്യതാ സേവനകാലയളവായി പരിഗണിക്കുന്നതിനു അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1521/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 പൊതുവിതരണ വകുപ്പിൽ എൽ.ഡി.ക്ലാർക്ക് ആയി ജോലി നോക്കിവരവേ മരണമടഞ്ഞ സുനിൽ കുമാർ.ആർ ൻ്റെ 110011732036 നമ്പർ എസ്.എൽ.ഐ പോളിസിയുടെ ക്ലെയിം - സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ചട്ടം 20.2. 20.5 ലും ഇളവ് നൽകി - പോളിസിയുടെ അർഹമായ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1734/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സിലീബ് എം നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1861/2024/Fin 2024-02-2727-02-2024 കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് ബോർഡിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സ്കോട്ട് കെ കെ യ്ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1862/2024/Fin 2024-02-2727-02-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷഫീക്ക് അഹമ്മദ് സി എം നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1863/2024/Fin 2024-02-2727-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഷീജ ബീവി ജെ യ്ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1859/2024/Fin 2024-02-2727-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ജിൻസ് വി ഗോപാലൻ പി ജി ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1838/2024/Fin 2024-02-2727-02-2024 ബഹു.പുനലൂർ എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 44/16 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1934/2024/Fin 2024-02-2929-02-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അജി ഫ്രാൻസിസ് കൊള്ളന്നൂർ ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1936/2024/Fin 2024-02-2929-02-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മനോജൻ കെ പി യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1937/2024/Fin 2024-02-2929-02-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഗീത എം നു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1953/2024/Fin 2024-03-0101-03-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1721/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷാനവാസ് എം നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1938/2024/Fin 2024-02-2929-02-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ചും - അധിക ചുമതല നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1269/2024/Fin 2024-02-1313-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സേതുനാഥൻ നായർ പി എസ് ന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1729/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അപർണ ടി സി ക്കു - ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1730/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അംബിക കുമാരി എസ് നു - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1731/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നാരായണൻ കെ പി ക്ക് - അർദ്ധവേതനാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1733/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മനോജ് പി കെ യ്ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1703/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറുടെ 01/01/2023 വരെയുളള താത്ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1704/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ 01/01/2023 വരെയുളള താത്ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1720/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 Temporary relinquishment of promotion to the cadre of Senior Finance Officer by Sri.Sabu R, Finance Officer - accepted - Orders issued.
G.O.(Rt)No.1715/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർമാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റവും ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാർക്ക് ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുളള താത്കാലിക നിയമനവും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1552/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീ.നൌഫൽ എ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1553/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസർ ശ്രീമതി.പ്രസീദ യു വി യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1555/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അഭയ് നാരായണൻ എസ് നു - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1517/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ബെന്നി സി എ ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1550/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സനീഷ് വി ജെ ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.1554/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മഹേഷ് ആർ ന് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട്- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.1606/2024/Fin 2024-02-2121-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.സുപ്രിയ കെ യ്ക്ക് ഓൺലൈൻ പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് ചേരുന്നതിന് അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.1058/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് I & II, അറ്റൻഡർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ 01-01-2022 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1515/2024/Fin 2024-02-1919-02-2024 ബഹു.മാവേലിക്കര എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 487/2019 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1452/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.നിഷ സണ്ണി വി ക്ക് -ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും - അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1477/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 ശ്രീ.മധു എൻ എൻ നു സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് താത്കാലിക സ്ഥാനകയറ്റവും നിയമനവും അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1214/2024/Fin 2024-02-1111-02-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തോമസ് ഫിലിപ്പിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1259/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിൽ സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1297/2024/Fin 2024-02-1414-02-2024 പാലക്കാട് ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ.), ശ്രീ.സന്തോഷ്.സി.എസ് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1305/2024/Fin 2024-02-1414-02-2024 Departmental Promotion Committee (Higher) - 2024 - Delegating Smt.Krishnapriya.D, Additional Secretary, Finance Department as Convenor, Departmental Promotion Committee (Higher) - 2024 - Orders issued.
G.O.(Rt)No.1214/2024/Fin 2024-02-1111-02-2024 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തോമസ് ഫിലിപ്പിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1215/2024/Fin 2024-02-1111-02-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സതീഷ് എൻ നു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1259/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിൽ സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.942/2024/Fin 2024-02-0202-02-2024 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2024 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1118/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 ഓഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ടിച്ചുവരുന്ന ശ്രീ.ഗോകുൽ സി.എം.ടി തസ്തികയിലെ പ്രൊബേഷൻ 04-09-2021 മുതൽ രണ്ട് വർഷത്തേയ്ക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.Admn.A4/140/2023/Fin 2024-02-0303-02-2024 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ്മാരുടെ 01-01-2023 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.1161/2024/Fin 2024-02-0808-02-2024 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ.വാസുദേവൻ.എം-ന് അധികചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് ചാർജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.666/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് കെ ആർ നു - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചും അധികചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിന് സാധൂകരണം നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.900/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനിമോൾ പി ജെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.903/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഗിരീഷ് എം ന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.904/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനുപമ പി കെ ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.1131/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 ബഹു.തൃശ്ശൂർ എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി (എം.വി) 2162/14 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.901/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി. വൃന്ദ പി ജി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.902/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 സീനിയർ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീ.രാജൂ എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1063/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 ശ്രീമതി.ഷക്കീല റ്റി കെ യ്ക്ക് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് നോഷണലായി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.981/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 ശ്രീ.ഹരികുമാർ.ജി - യുടെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.983/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1035/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 ശ്രീ.കിഷോർ തോമസ് എം -ൻ്റെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1037/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1049/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 ബഹു.തൃശ്ശൂർ എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 636/2016 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.708/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരൂജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.920/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Circular No. :SPL-E2/20/2024-GAD - Provisional Seniority List - Under Secretary & above in Finance Department 2024-01-2727-01-2024 Provisional Seniority List - Under Secretary & above in Finance Department
G.O.(Rt)No.678/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അർജൂൻ എൻ എസ് നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.679/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദിയ വി എൽ നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.674/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഹരീഷ് കുമാർ എ ജി ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.675/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷാനവാസ് എം ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.427/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.സിന്ധു നെയ്യൻ - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.677/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുജിത്ത് വി എം ന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.517/2024/Fin 2024-01-1919-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.തങ്കമ്മ കെ കെ ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.420/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.വിമൽ ടി എസ് ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.702/2024/Fin 2024-01-2525-01-2024 സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി.ലത എം.എൻ - ൻ്റെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.632/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.നിഷ സണ്ണി വി യ്ക്ക് അർദ്ധവേതനാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.542/2024/Fin 2024-01-1919-01-2024 അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.447/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 ശ്രീമതി.സുജ.എൻ -ൻ്റെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.519/2024/Fin 2024-01-1919-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നാരായണൻ കെ പി ക്ക് അർദ്ധവേതനാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.518/2024/Fin 2024-01-1919-01-2024 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.അജിത്കുമാർ എസ്.എൻ. നു എൽ റ്റി സി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഡൽഹി, ആഗ്ര, ജയ്പൂർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.417/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.സിന്ധു ബി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.418/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സജി പി യു വിന് (PEN: 231482) പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.419/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ. സക്കീർ പി എച്ച് ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.421/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദീപ്തി എ എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.423/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ. സേതു ബി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.424/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ശിഖാമണി പി എം നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.428/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ. ശ്യാം എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.422/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മനോജ് പി കെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.425/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ. പ്രേംജിത്ത് കെ പി ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിന് സാധൂകരണം നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.426/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മഹേഷ് സി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.386/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 ബഹു.മാവേലിക്കര എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി (എം.വി) 1319/17 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.296/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ലീന കെ വി യ്ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.292/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ. മഹേഷ് ആർ ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.295/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നൌഫൽ എ ക്കു - അവധി അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.420/2024/Fin 2024-01-1515-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.വിമൽ ടി എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.170/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുദർശനൻ നായർ എസ് നു (പെൻ:450617) പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നല്കിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.172/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രജീഷ് എം വി ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.173/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.എലിസബത്ത് വർഗീസിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.174/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനുപമ പി കെ ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.177/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദിയ.വി.എൽ നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.179/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദീപ്തി ശ്രീധറിനു ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.222/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷാനവാസ് എം നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.247/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 ശ്രീ.നിഖിൽ ഖാൻ പി എ, ഓഡിറ്റർ ഫയൽ ചെയ്ത OA 2047/23 നമ്പർ ഹർജി - അന്തിമ വിധി നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No. Admn.B4/350/2023-Fin 2024-01-0606-01-2024 ധാകാര്യ വകുപ്പിലെ ഡ്രൈവർമാരുടെ 01/01/2022 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
ഭരണം എ4/145/2023/ധന തീയതി 04.01.2024 2024-01-0404-01-2024 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസ്സിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2024 തീയതി വരെയുള്ള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്
G.O.(Rt)No.153/2024/Fin 2024-01-0505-01-2024 ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ), ശ്രീ.പ്രസാദ്.പി.ജി-യ്ക്ക് പ്രത്യേക അവശതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.155/2024/Fin 2024-01-0505-01-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.48/2024/Fin 2024-01-0101-01-2024 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.