എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ

- ഓഫീസ് ഉത്തരവുകൾ -
SELECT
Order No. Date Subject
G.O.(Rt)No.8216/2023/Fin 2023-11-2323-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ധന്യാ എസ് ന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.8230/2023/Fin 2023-11-2323-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നിഖിൽ കെ എസ് ന് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചും അധികചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിന് സാധൂകരണം നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.8126/2023/Fin 2023-11-2121-11-2023 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷിജൂ ജോസ് നു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.8131/2023/Fin 2023-11-2121-11-2023 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.സ്മിത സത്യൻ എം എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.8213/2023/Fin 2023-11-2323-11-2023 ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജൂ എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതല നൽകിയ നടപടിക്രമം സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.8214/2023/Fin 2023-11-2323-11-2023 പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാർ സി കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.8215/2023/Fin 2023-11-2323-11-2023 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (നിരത്തുകൾ വിഭാഗം) നോർത്ത് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ.സൂരജ് സി യ്ക്കു ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.8244/2023/Fin 2023-11-2424-11-2023 ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ ഫയൽ ചെയ്ത DBP 53/2023 നമ്പർ ഹർജി - അന്തിമ വിധി നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7999/2023/Fin 2023-11-1616-11-2023 02/2019 ബാച്ചിലെ ഓഡിറ്റർമാർക്ക് കോവിഡ് - 19 സാഹചര്യം പ്രമാണിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പരിശീലനമെന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുളള ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടിയ്ക്ക് സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7958/2023/Fin 2023-11-1515-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സജി സത്യശീലൻ ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7961/2023/Fin 2023-11-1515-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രജീഷ് ആർ നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7965/2023/Fin 2023-11-1515-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദീപ്തി ശ്രീധറിനു - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.7966/2023/Fin 2023-11-1515-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ജിൻസ് വി ഗോപാലൻ പി ജി ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചും അധികചുമതല ക്രമീകരണത്തിന് സാധൂകരണം നൽകിയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.7968/2023/Fin 2023-11-1515-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മനോജ് പി കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
Letter No.2482740/Estt-B2/159/2022-Fin 2023-11-2222-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ താത്ക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നതിലേക്കായുളള ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ താത്ക്കാലിക സംയോജിത സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.7967/2023/Fin 2023-11-1515-11-2023 എറണാകുളം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.സബിത വി കമാലിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകോണ്ടും അധിക ചുമതല ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7691/2023/Fin 2023-11-0303-11-2023 ശ്രീമതി.വൃന്ദ പി ജി യുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.7833/2023/Fin 2023-11-0909-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സേതു ബി ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7834/2023/Fin 2023-11-0909-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനുപമ പി കെ ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.7835/2023/Fin 2023-11-0909-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അർജുൻ എൻ എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിന് സാധൂകരണം നൽകിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7885/2023/Fin 2023-11-1313-11-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ തലശ്ശേരി നഗരസഭാ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹഗ്രേ) ശ്രീ.ശ്രീഹരിമിത്രൻ-ന് അധികചുമതല വഹിച്ച കാലയളവിലേക്ക് ചാർജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7816/2023/Fin 2023-11-0808-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അംബിക കുമാരി എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7491/2023/Fin 2023-10-2626-10-2023 നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ താൽക്കാലികമായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി സാധൂകരിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.7765/2023/Fin 2023-11-0606-11-2023 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർമാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7623/2023/Fin 2023-10-3131-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ലീന കെ വി യ്ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7629/2023/Fin 2023-10-3131-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രജീഷ് ആർ ന് (പെൻ:130244) പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നല്കിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7730/2023/Fin 2023-11-0404-11-2023 ഇരിങ്ങാലക്കുട ജില്ലാ ട്രഷറിയിലെ സീനിയർ അക്കൌണ്ടൻ്റ് ആയ ശ്രീമതി.ലിനി ശ്രീനിവാസ് - നു മെഡിക്കൽ റീ ഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7744/2023/Fin 2023-11-0606-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ കെ യ്ക്ക് വസ്തു വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7758/2023/Fin 2023-11-0606-11-2023 കോഴിക്കോട് ചോളന്നൂർ എസ്.എൻ.ടി.എച്ച്.എസ് ൽ നിന്നും 31-03-2023 ന് എച്ച്.എസ്.എ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച - ശ്രീമതി.ഗംഗ എം.എസ് ൻ്റെ 110111402017 നമ്പർ എസ്.എൽ.ഐ പോളിസിയുടെ ക്ലെയിം - സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ചട്ടം 20.3 ലും, 20.5 ലും ഇളവ് നൽകി - പോളിസിയുടെ അർഹമായ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7817/2023/Fin 2023-11-0808-11-2023 ബഹു.തിരുവനന്തപുരം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി (എം.വി) 1034/17 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധിക്കെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് ബഹു.ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത എം എ സി എ 252/23 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻമേലുളള 16-10-2023 തീയതിയിലെ ഇടക്കാല വിധി പ്രകാരം, തുക കെട്ടിവയ്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7678/2023/Fin 2023-11-0202-11-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ശ്രീജിത്ത്.എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിന് സാധൂകരണം നൽകിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7624/2023/Fin 2023-10-3131-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഗീതു വി ജി ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7626/2023/Fin 2023-10-3131-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ. ഷാനവാസ് എ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7628/2023/Fin 2023-10-3131-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ. വിമൽ ടി എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7630/2023/Fin 2023-10-3131-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നൌഫൽ എ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7595/2023/Fin 2023-10-3030-10-2023 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൻ്റെ ശാന്തിനഗറിലെ അപ്പർസോൺ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ 1200 ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലം അധികമായി വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് - അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6467/2023/Fin 2023-09-1212-09-2023 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് - സ്ഥലം മാറ്റവും അധിക ചുമതലയും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7122/2023/Fin 2023-10-1010-10-2023 കായിക യുവജന ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതല ശ്രീ.നിഷാന്ത് വി യ്ക്ക് നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7265/2023/Fin 2023-10-1313-10-2023 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തോമസ് ഫിലിപ്പിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7378/2023/Fin 2023-10-1919-10-2023 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ശിവപ്രകാശൻ നായർ എം നു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7502/2023/Fin 2023-10-2727-10-2023 സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതല ശ്രീ.എൽദോ കെ സി യ്ക്ക് നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7538/2023/Fin 2023-10-2828-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.റിയാസുദീൻ എം ന് - നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7563/2023/Fin 2023-10-3030-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഗിരീഷ് എം നു വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനു അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7432/2023/Fin 2023-10-2121-10-2023 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7165/2023/Fin 2023-10-1111-10-2023 അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ശ്രീ.പ്രദീപ്.എസ് ൻ്റെ പ്രൊബേഷൻ തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7347/2023/Fin 2023-10-1818-10-2023 പൊതുമേഖലാ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനികളുമായുളള സംസ്ഥാന ഇൻഷ്വറൻസ് വകുപ്പിൻ്റെ - 30/09/2023 ന് അവസാനിച്ച കോ-ഇൻഷുറൻസ് ഉടമ്പടി പുതുക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7372/2023/Fin 2023-10-1919-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.വിമൽ ടി എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7375/2023/Fin 2023-10-1919-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ബി.സിന്ധു വിന് - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7376/2023/Fin 2023-10-1919-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി. അംബിക കുമാരി എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7377/2023/Fin 2023-10-1919-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അനിൽകുമാർ പി പി ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നല്കിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7379/2023/Fin 2023-10-1919-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനിമോൾ പി ജെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7400/2023/Fin 2023-10-1919-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.സുപ്രിയ കെ ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7401/2023/Fin 2023-10-1919-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.തങ്കമ്മ കെ.കെ ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിന് സാധൂകരണം നൽകിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7428/2023/Fin 2023-10-2121-10-2023 നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റാമ്പ് ഡിപ്പോ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്കായി ചെലവായ തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7140/2023/Fin 2023-10-1010-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സജി പി യു വിന് (PEN: 231482) പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7262/2023/Fin 2023-10-1313-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.മനു കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7264/2023/Fin 2023-10-1313-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രമതി.ആരതി വിശ്വനാഥ് ന് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7316/2023/Fin 2023-10-1717-10-2023 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരിൽ നിന്നും ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസ് തസ്തികയിലേക്കുളള താത്കാലിക നിയമനം - റദ്ദ് ചെയ്തു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Letter No.37/Liaison/2023/Fin 2023-09-2525-09-2023 Finance (Liaison) Department - Appointment of Adv.P.K.Babu as Special Government Pleader (Finance) - Taken Charge - Reporting of - reg.
G.O.(Rt)No.6718/2023/Fin 2023-09-2121-09-2023 അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ശ്രീ.ദീപു.കെ.ആർ ൻ്റെ - പ്രൊബേഷൻ തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6809/2023/Fin 2023-09-2626-09-2023 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7034/2023/Fin 2023-10-0606-10-2023 എസ്.എൽ.ഐ, ജി.ഐ.എസ് പദ്ധതികളിലെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ കിഴിവ് - വിവരശേഖരണവും - കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തലും സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7167/2023/Fin 2023-10-1111-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ എം നു - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7055/2023/Fin 2023-10-0707-10-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുദർശനൻ നായർ എസ് നു (പെൻ:450617) പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നല്കിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.7082/2023/Fin 2023-10-0707-10-2023 എയിംസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി കെൽട്രോണിൽ നിന്നുളള ടെക്നിക്കൽ / മെയിൻ്റനൻസ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാലാവധി 22-02-2023 മുതൽ 21-02-2024 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4001/2023/Fin 2023-05-2626-05-2023 Final Seniority list of Senior Finance Officer, Finance Officers & Financial Assistants as on 01-04-2023 - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.6556/2023/Fin 2023-09-1515-09-2023 ശ്രീ.സുജി കുമാർ കെ എ യുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.6566/2023/Fin 2023-09-1515-09-2023 ശ്രീമതി.സബിത വി കമാലിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.6567/2023/Fin 2023-09-1515-09-2023 ശ്രീമതി.സ്മിത സത്യൻ എം എസ് ൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.6607/2023/Fin 2023-09-1616-09-2023 ശ്രീമതി.ജസീല ഉബൈദ് പി യുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.6786/2023/Fin 2023-09-2626-09-2023 ശ്രീ.മനോജ് കുമാർ വി എൻ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ ഫയൽ ചെയ്ത OA (EKM) 1064/2023 ഹർജി - അന്തിമ വിധി നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6469/2023/Fin 2023-09-1212-09-2023 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷൈജൂ പി എം ന് റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.6542/2023/Fin 2023-09-1414-09-2023 തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.വൃന്ദ പി ജി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതലാ ക്രമീകരണത്തിനു സാധൂകരണം നൽകിയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6544/2023/Fin 2023-09-1414-09-2023 തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷനിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറായിരുന്ന ശ്രീ.സുബ്രഹ്മണ്യം സി ജി യ്ക്ക് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6607/2023/Fin 2023-09-1616-09-2023 ശ്രീമതി. ജസീല ഉബൈദ് പി യുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.6681/2023/Fin 2023-09-2020-09-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ ഇൻഷ്വാറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ശ്രീ.ഒമർ ഷെരീഫ്.കെ യുടെ പ്രൊബേഷൻ തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6697/2023/Fin 2023-09-2020-09-2023 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പൊളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6718/2023/Fin 2023-09-2121-09-2023 അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ശ്രീ.ദീപു.കെ.ആർ ൻ്റെ - പ്രൊബേഷൻ തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6535/2023/Fin 2023-09-1414-09-2023 ശ്രീ.വർഗ്ഗീസ്.എ.പി യുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം സ്ഥിരമായി ത്യജിക്കൽ - അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6637/2023/Fin 2023-09-1818-09-2023 ഒരുമ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പലിശനിരക്ക് 6% ആയി നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6588/2023/Fin 2023-09-1616-09-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - ഫിനാൻസ് ഓഫീസർമാർക്ക് റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.6411/2023/Fin 2023-09-0707-09-2023 പാലക്കാട് ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻ്റായ ശ്രീ.ഗിരീഷ്.എം - ന് ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6465/2023/Fin 2023-09-1212-09-2023 ഓഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ശ്രീമതി.താര റ്റി.-യുടെ ടി തസ്തികയിലെ പ്രൊബേഷൻ 25/04/2023 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കു കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.Admn.A4/5/2023/Fin 2023-08-2323-08-2023 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ്റുമാരുടെ 01-01-2022 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.6253/2023/Fin 2023-08-2525-08-2023 കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.പ്രീത.പി.വി-യ്ക്ക് പ്രത്യേക അവശതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6157/2023/Fin 2023-08-2121-08-2023 ആസ്ഥാന കാര്യാലയത്തിൽ ക്ലാർക്ക് ആയ ശ്രീമതി.ജാസ്മീൻ.എം - ന് മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6030/2023/Fin 2023-08-1616-08-2023 ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർമാരായ ശ്രീമതി.സിനി എം.വി. ശ്രീ.ബാബു റിയാസുദ്ദീൻ എന്നിവർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5997/2023/Fin 2023-08-1414-08-2023 പത്തനംതിട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് കെ ആർ നു വിദേശ രാജ്യം (കാനഡ) സന്ദർശിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയും അവധി അനുവദിച്ചും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.6019/2023/Fin 2023-08-1616-08-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ. സലിൽ എച്ച് ന് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5903/2023/Fin 2023-08-0909-08-2023 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5785/2023/Fin 2023-08-0404-08-2023 മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ടി കാര്യാലയത്തിലെ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സന്തോഷ് നാരായണന് നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5845/2023/Fin 2023-08-0707-08-2023 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് (വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻ്ററി വിഭാഗം) ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നിഷാന്ത് വി യ്ക്ക് IMG യിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5504/2023/Fin 2023-07-2424-07-2023 ചെങ്ങന്നൂർ പമ്പ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.നൌഫൽ എ യ്ക്ക് ആർജിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5638/2023/Fin 2023-07-3131-07-2023 കണ്ണൂർ എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യു ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അംബിക കുമാരി എസ് നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.5683/2023/Fin 2023-08-0101-08-2023 മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ജെയ്സൺ ജേക്കബിനു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതല ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന് നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.5684/2023/Fin 2023-08-0101-08-2023 കോട്ടയം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് ബി യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.5685/2023/Fin 2023-08-0101-08-2023 കോഴിക്കോട് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ശിഖാമണി പി എം നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.5686/2023/Fin 2023-08-0101-08-2023 എറണാകുളം ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മുജീബ് ഇ എം നു - ആർജിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.5689/2023/Fin 2023-08-0101-08-2023 തിരുവനന്തപുരം പി ഡബ്ല്യു ഡി ലെജിസ്ലേറ്റർ കോംപ്ലക് കൺസട്രക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീമതി.മനു കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.5750/2023/Fin 2023-08-0303-08-2023 കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കെ വൈ ഐ പി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീമതി.ബി എസ് ദീപ യ്ക്ക് അനുവദിച്ച ആർജ്ജിതാവധിയിലെ ഉപയുക്തമാകാത്ത ഭാഗം റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.3529/2023/Fin 2023-05-0909-05-2023 വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കാവേരി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാമചന്ദ്രൻ പി വി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4384/2023/Fin 2023-06-0909-06-2023 മലപ്പുറം ചെറുകിട ജനസേചനവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അനിമോൾ പി ജെ യ്ക്ക് ആർജിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4473/2023/Fin 2023-06-1313-06-2023 വയനാട് എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യു ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ.ജിൻസ് വി ഗോപാലൻ പി ജി യ്ക്ക് ആർജിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4475/2023/Fin 2023-06-1313-06-2023 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ കെ പി ഐ പി ഡിവിഷൻ നം.1 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അഭയ് നാരായണൻ എസ് നു ആർജിതാവധി അനുവദിച്ചു കൊണ്ടും അധിക ചുമതല ക്രമീകരണത്തിന് സാധൂകരണം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4476/2023/Fin 2023-06-1313-06-2023 കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കെ വൈ ഐ പി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ബി എസ് ദീപ യ്ക്ക് ആർജിതാവധി അനുവദിച്ചു കൊണ്ടും അധിക ചുമതല സീനിയർ ക്ലർക്കിന് നൽകിയ നടപടിക്രമം സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4563/2023/Fin 2023-06-1515-06-2023 ഇടുക്കി എൽ.ഐ.ഡി & ഇ.ഡബ്ല്യു ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുരാജ് സി ആർ -നു ആർജിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4624/2023/Fin 2023-06-1616-06-2023 തിരുവനന്തപുരം പി ഡബ്ല്യു ഡി ലെജിസ്ലേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.മനു കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ടും അധികചുമതല ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4758/2023/Fin 2023-06-2121-06-2023 പി വി ഐ പി ഡിവിഷൻ നം.II എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദീപ്തി എ എസ് നു ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4853/2023/Fin 2023-06-2424-06-2023 പി വി ഐ പി ഡിവിഷൻ നം.I എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ദീപ്തി ശ്രീധറിനു ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5745/2023/Fin 2023-08-0303-08-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിടങ്ങൾ) മധ്യമേഖലാ, തൃശൂർ, സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി. ജസീല ഉബൈദ് പി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5761/2023/Fin 2023-08-0303-08-2023 സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ, ഉത്തരമേഖലാ, കോഴിക്കോട് കാര്യാലയത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതായ ചുമതലകൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട്, ഉത്തരമേഖലാ ദേശീയപാത സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസ്സിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.സ്മിത സത്യൻ എം.എസ്.ന് നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5659/2023/Fin 2023-07-3131-07-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർമാർക്ക് അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5416/2023/Fin 2023-07-2121-07-2023 ഓഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ശ്രീമതി.ബേബി കെ - യുടെ ടി തസ്തികയിലെ പ്രൊബേഷൻ 07-12-2021 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കു കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5559/2023/Fin 2023-07-2525-07-2023 ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ, സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2467/2023/Fin 2023-03-2424-03-2023 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ / സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2023 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.5398/2023/Fin 2023-07-2020-07-2023 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5403/2023/Fin 2023-07-2020-07-2023 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5488/2023/Fin 2023-07-2222-07-2023 അസിസ്റ്റൻ്റ്മാരുടെ 01-01-2021 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5517/2023/Fin 2023-07-2424-07-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലുളളവർക്ക് റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5391/2023/Fin 2023-07-2020-07-2023 ബഹു.കൊല്ലം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി (എം.വി) 534/2015 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധിക്കെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് ബഹു.ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത എം.എ.സി.എ 1462/18 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി പ്രകാരം തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5378/2023/Fin 2023-07-1919-07-2023 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികകളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും നിയമനവും സ്ഥലംമാറ്റവും അനുവദിച്ച് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.4/2023/GAD 2023-03-2929-03-2023 Seniority List of Officers of and above the rank of Under Secretary in Finance Department as on 01-01-2023 - Finalised Orders issued.
G.O.(Rt)No.5100/2023/Fin 2023-07-0404-07-2023 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5146/2023/Fin 2023-07-0606-07-2023 Final Seniority List of Divisional Accounts Officers - Orders issued.
G.O.(Rt)No.5136/2023/Fin 2023-07-0606-07-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.5170/2023/Fin 2023-07-0707-07-2023 കേരള ജനറൽ സർവീസിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.ഹരികുമാർ ജി യുടെ കേന്ദ്ര സർവീസിലെ സേവനകാലം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സേവനകാലത്തോടൊപ്പം പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് പരിഗണിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4836/2023/Fin 2023-06-2323-06-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസിൽ നിന്നും സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ വിരമിച്ച ശ്രീ.എൻ.സന്തോഷ് കുമാറിനെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി - അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4849/2023/Fin 2023-06-2424-06-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.രവീന്ദ്രൻ ആശാരി കെ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4850/2023/Fin 2023-06-2424-06-2023 തിരുവനന്തപുരം പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ. കൃഷ്ണകുമാർ സി.കെ. യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4938/2023/Fin 2023-06-2727-06-2023 ശ്രീ.തബേഷ് പി യുടെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.5008/2023/Fin 2023-07-0101-07-2023 തൃശ്ശൂർ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.രാഖി.സി ജെ യ്ക്ക് റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4829/2023/Fin 2023-06-2323-06-2023 മുൻ ഡയറക്ടറായ ശ്രീ.ഡി.സാങ്കി-യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുളള ഉത്തരവ് പരിഷ്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4875/2023/Fin 2023-06-2626-06-2023 തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുളള കെട്ടിടത്തിലേയ്ക്ക് മാറുന്നതിനാവശ്യമായ മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ മുൻകൂർ നിക്ഷേപം നടത്തി ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തിയായി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിനുളള ഭരണാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4890/2023/Fin 2023-06-2626-06-2023 ട്രിഡ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറായ ശ്രീമതി ലത യു-ന് 01-01-2023 മുതൽ 11-01-2023 വരെ ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ചു നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4939/2023/Fin 2023-06-2727-06-2023 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കുളള ഉദ്യോഗക്കയറ്റം, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4942/2023/Fin 2023-06-2727-06-2023 കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്ററായ ശ്രീ.അബ്ദുൾ നിസാർ ടി.പി. എഴുതിയുട്ടുളള ലേഖന സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3731/2023/Fin 2023-05-1717-05-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ബി എസ് ദീപക്കെതിരായുളള അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4808/2023/Fin 2023-06-2222-06-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലയളവ് തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4556/2023/Fin 2023-06-1515-06-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസിൻ്റെ പുതുക്കിയ വാടക അംഗീകരിച്ച് വാടക കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4682/2023/Fin 2023-06-1919-06-2023 ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ, സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4624/2023/Fin 2023-06-1616-06-2023 തിരുവനന്തപുരം പി.ഡബ്യൂ.ഡി ലെജിസ്ലേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.മനു കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ടും അധികചുമതല ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4274/2023/Fin 2023-06-0606-06-2023 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4341/2023/Fin 2023-06-0808-06-2023 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4389/2023/Fin 2023-06-0909-06-2023 ബഹു.കോഴിക്കോട് എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 451/2014 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക ഉയർത്തുന്നതിനായി പെറ്റീഷണർ ശ്രീമതി.നിഷ.എ ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത എം.എ.സി.എ 2414/2016 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി പ്രകാരം തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4378/2023/Fin 2023-06-0909-06-2023 പത്താം ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തെ തുടർന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പിലെ ഗസറ്റഡ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നിർണ്ണയിച്ചപ്പോളുണ്ടായ അപാകത പരിഹരിച്ച് - അധികമായി കൈപറ്റിയ തുക - തവണകളായി തിരികെ ഈടാക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4382/2023/Fin 2023-06-0909-06-2023 കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4285/2023/Fin 2023-06-0606-06-2023 പ്രിൻ്റിങ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തോമസ് ഫിലിപ്പ് ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4242/2023/Fin 2023-06-0505-06-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.ഹരികുമാർ ജി യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4284/2023/Fin 2023-06-0606-06-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ടി കാര്യാലയത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ആർ.ആർ) ശ്രീമതി.ജോളി ജോസഫിന് നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4325/2023/Fin 2023-06-0707-06-2023 പാലക്കാട് ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ്-I ശ്രീ.അനീഷ്.എ എഴുതിയിട്ടുളള യാത്രാവിവരണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4331/2023/Fin 2023-06-0707-06-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.സതീശൻ കെ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4343/2023/Fin 2023-06-0808-06-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് II ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയുടെ അധിക ചുമതല ക്രമീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4345/2023/Fin 2023-06-0808-06-2023 ശ്രീമതി. ബീന എസ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് റേഷ്യോ പ്രൊമോഷൻ നൽകി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഹ.ഗ്രേ) തസ്തികയിൽ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3923/2023/Fin 2023-05-2424-05-2023 തൃശ്ശൂർ അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷനിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസറായിരുന്ന ശ്രീ.ജോണി ഡേവിഡ് കെ യ്ക്ക് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4082/2023/Fin 2023-05-3030-05-2023 ജലസേചന വകുപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് സർക്കിൾ, കണ്ണൂർ, സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയുടെ പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല ടി കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ.എം.വി.രാജീവന് നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4228/2023/Fin 2023-06-0505-06-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.സുഭാഷ് വി യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4139/2023/Fin 2023-06-0101-06-2023 കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് & ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ ആയ ശ്രീമതി.ഷീബാകൃഷ്ണൻ വിയ്ക്ക് ശിശു ദത്തവധി അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4081/2023/Fin 2023-05-3030-05-2023 കോട്ടയം ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ആരതി വിശ്വനാഥിനു കോട്ടയം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തു വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4096/2023/Fin 2023-05-3131-05-2023 ചികിത്സാ ധനസഹായം കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയ ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണ പിളള. വി യ്ക്ക് പലിശ രഹിത മുൻകൂർ വായ്പ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.4102/2023/Fin 2023-05-3131-05-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ.രത്നസിംഗ് കെ പി - യ്ക്ക് സ്വയം വിരമിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3967/2023/Fin 2023-05-2525-05-2023 ആലപ്പുഴ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ ലേ സെക്രട്ടറി & ട്രഷറി - പരേതയായ സീന.എസ് ൻ്റെ 281115970 നമ്പർ എസ്.എൽ.ഐ പോളിസിയുടെ ക്ലെയിം - സ്റ്റേറ്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ചട്ടം 20.2, 20.5 എന്നിവയിൽ ഇളവ് നൽകി - പോളിസിയുടെ അർഹമായ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3819/2023/Fin 2023-05-2020-05-2023 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3825/2023/Fin 2023-05-2020-05-2023 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3829/2023/Fin 2023-05-2020-05-2023 അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3841/2023/Fin 2023-05-2222-05-2023 ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് 1 ആയി വിരമിച്ച ശ്രീമതി.എം.കെ.ശോഭന - യ്ക്ക് മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3872/2023/Fin 2023-05-2222-05-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ഡയറക്ടർ തസ്തികയിൽ വിരമിച്ച ശ്രീ.ഡി.സാങ്കി-യ്ക്ക് അന്തിമ ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3941/2023/Fin 2023-05-2424-05-2023 ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ, സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3721/2023/Fin 2023-05-1616-05-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്മെൻ്റ് - ഡോ.പി.രാമനുണ്ണി എം.ഡി.പാലക്കാട് എൻഡോവ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് - ശ്രീമതി.വിജയം രാമനുണ്ണി ട്രഷറർ ഓഫ് ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്മെൻ്റ്സ് (KSAD) -ൻ്റെ പേരിൽ സ്പെഷ്യൽ ടി എസ് ബി അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുളള തുക ഡോണറുടെ പേരിലുളള ട്രഷറി/ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നല്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3643/2023/Fin 2023-05-1414-05-2023 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ / ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കുളള ഉദ്യോഗക്കയറ്റം അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുളള ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - സ്ഥലം മാറ്റം - നിയമനം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3784/2023/Fin 2023-05-1919-05-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ബഹു.കാസർഗോഡ് എം.എ.സി.റ്റി മുമ്പാകെയുളള ഒ.പി.(എം.വി) 372/2009 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധിക്കെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് ബഹു.ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത എം.എ.സി.എ 970/2013 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി പ്രകാരം തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3805/2023/Fin 2023-05-2020-05-2023 Kerala General Service - Smt.Jazeela Ubaid P, Financial Assistant - Sanctioning Leave Without Allowance for study purpose - Orders issued.
MemoNo.Admn.B4-26/2023/Fin 2023-05-1616-05-2023 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് I & II, അറ്റൻഡർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ 01/01/2021 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.3676/2023/Fin 2023-05-1616-05-2023 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിൽ അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3692/2023/Fin 2023-05-1616-05-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർമാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റവും ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാർക്ക് ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുളള താത്കാലിക നിയമനവും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3481/2023/Fin 2023-05-0606-05-2023 ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സാബു ജോണിന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3501/2023/Fin 2023-05-0808-05-2023 പാലക്കാട് ഐ.ഡബ്ല്യു.ആർ ഡിവിഷനിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ..സുദീപ് സുകുമാരൻ ന് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3337/2023/Fin 2023-04-2929-04-2023 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3411/2023/Fin 2023-05-0303-05-2023 കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സതീശൻ കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3434/2023/Fin 2023-05-0404-05-2023 ശ്രീമതി.റാൻസം ഷിമ്മി കെ.ഇ യുടെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3444/2023/Fin 2023-05-0505-05-2023 ശ്രീമതി.സെലിൻ ഡി യുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലം തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3162/2023/Fin 2023-04-2424-04-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ തസ്തികയിയൽ അടുത്തൂൺപറ്റി പിരിഞ്ഞ ശ്രീ.ബാലകൃഷ്ണൻ എം. 07/04/2018 - ൽ മരണമടഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ടിയാൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി.ഉഷ എം.കെ-യ്ക്ക് കുടുംബ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3241/2023/Fin 2023-04-2626-04-2023 ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ.വി.രാധാകൃഷ്ണൻപിളള - യുടെ പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3414/2023/Fin 2023-05-0404-05-2023 കാലഹരണപ്പെട്ട എസ്.എൽ.ഐ പോളിസികൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.E(2406216) Estt.B3/63/2023/Fin 2023-04-1313-04-2023 Provisional Seniority List of Senior Finance Officers, Finance Officers and Financial Assistants in Kerala General Service as on 01-04-2023 - reg.
G.O.(Rt)No.2976/2023/Fin 2023-04-1212-04-2023 ഇൻഷുറൻസ് ഡയറക്ടറുടെ പൂർണ്ണ അധികച്ചുമതല നൽകി കൊണ്ട് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2929/2023/Fin 2023-04-1010-04-2023 ശ്രീ.മധു എം എൻ, ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ നിയമനത്തിനായി കാത്തിരുന്ന കാലയളവ് ക്രമീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2971/2023/Fin 2023-04-1212-04-2023 ശ്രീമതി. ബി.എസ്.ദീപ, ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ - നിയമനത്തിനായി കാത്തുനിന്ന കാലയളവ് ക്രമീകരിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2882/2023/Fin 2023-04-0404-04-2023 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ സ്ഥലം മാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.E(1979028)Estt.B2/11/2022/Fin 2023-04-0303-04-2023 Provisional Seniority List of Divisional Accounts Officers in Kerala General Service as on 01-04-2023 - reg.
G.O.(Rt)No.2229/2023/Fin 2023-03-2222-03-2023 ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുഴക്കാട്ടിരി കൃഷിഭവനിലെ കൃഷി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിൽ ജോലി നോക്കി വരവെ 15/12/2020 ന് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ നിന്നും വീണു അപകടം പറ്റി 28/03/2021 ന് മരണപ്പെട്ട ഹരിദാസ് കെ യുടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.2282/2023/Fin 2023-03-2222-03-2023 ബഹു.തലശ്ശേരി എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി(എം.വി) 1236/15 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധിക്കെതിരെ ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് ബഹു.ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഫയൽ ചെയ്ത എം.എ സി എ 352/22 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി പ്രകാരം തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2835/2023/Fin 2023-04-0101-04-2023 ശ്രീ.ബീജു.എസ്.എൽ, ജില്ലാ ഇൻഷുറൻസ് ഓഫീസർക്ക് - സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2830/2023/Fin 2023-03-3131-03-2023 പൊതുമരാമത്ത് (ദേശീയപാത) സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, വൈറ്റില, സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റായ ശ്രീമതി. ശ്രീജ എസ് ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2578/2023/Fin 2023-03-2525-03-2023 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2023 വരെയുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2764/2023/Fin 2023-03-2929-03-2023 കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് (RB) സർക്കിൾ, കൊട്ടാരക്കര സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീ.നിഷാന്ത് വി - യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2767/2023/Fin 2023-03-2929-03-2023 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത (മധ്യമേഖല), എറണാകുളം, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.ശ്രീജ എസ്- ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2770/2023/Fin 2023-03-2929-03-2023 കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് (RB) സർക്കിൾ, കൊട്ടാരക്കര സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീ.നിഷാന്ത് വി - യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2749/2023/Fin 2023-03-2929-03-2023 തിരുവനന്തപുരം അച്ചടി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.തോമസ് ഫിലിപ്പ് - ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Letter No.(2400260)Estt-B3/54/2023/Fin 2023-03-2828-03-2023 Declaration of Probation in r/o Smt.Celin D, Finance Assistant - Leave and Service details - called for - reg.
G.O.(Rt)No.2002/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 ഇടുക്കി കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സാബു ജോൺ ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2003/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.ബാബു എം. ജെ -യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2005/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.അനിൽ കുമാർ എസ്.ആർ ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2009/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് II ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.ഹരികുമാർ ജി -യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2012/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 ഹയർ സെക്കൻ്ററി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.മോഹൻ കുമാർ എൻ -ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2013/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 IDRB ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.അജിത്കുമാർ എസ്.എൻ - ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2014/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് I ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.ഷൈജൂ പി എം - ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2027/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 ഇറിഗേഷൻ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, തൃശൂർ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.വൃന്ദ പി ജി -യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2030/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 പാലക്കാട് കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീമതി. പ്രസീദ യു വി -യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2031/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും) ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.എൻ സതീഷ് ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2034/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ദേശീയ പാത) ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.ഷാജി എം എസ് -ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2107/2023/Fin 2023-03-1818-03-2023 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ദേശീയപാത) നോർത്ത് സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീമതി.സ്മിത സത്യൻ എം എസ്- ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2168/2023/Fin 2023-03-2020-03-2023 എറണാകുളം പി.ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷനിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ.സുജിത് സി എം ന് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2453/2023/Fin 2023-03-2424-03-2023 തിരുവനന്തപുരം പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ശ്രീ.കൃഷ്ണകുമാർ സി.കെ യ്ക്ക് അർദ്ധവേതനാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2454/2023/Fin 2023-03-2424-03-2023 ഈശ്വരമംഗലം, ചമ്രവട്ടം പ്രോജക്ട് ഡിവിഷനിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ.ഹരിഷ് കുമാർ എ.ജി യ്ക്ക് ചാർജ്ജ് അലവൻസ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2262/2023/Fin 2023-03-2222-03-2023 കോട്ടയം ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീമതി.ആരതി വിശ്വനാഥിന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2271/2023/Fin 2023-03-2222-03-2023 എറണാകുളം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ. ഐറിഷ് എൻ നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2272/2023/Fin 2023-03-2222-03-2023 എറണാകുളം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീമതി.സീന രാജന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2274/2023/Fin 2023-03-2222-03-2023 കാസർഗോഡ് ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ.രമേശ് ജി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2277/2023/Fin 2023-03-2222-03-2023 ചിറ്റൂർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ.ജോസഫ് ഒ ടി യ്ക്ക്- പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2332/2023/Fin 2023-03-2323-03-2023 കണ്ണൂർ ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ.രാജേഷ് പി ടി യ്ക്ക് - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2346/2023/Fin 2023-03-2323-03-2023 മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ.ജെയ്സൺ ജേക്കബിനു - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതല ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന് നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടും - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2363/2023/Fin 2023-03-2323-03-2023 കാസർഗോഡ് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ.സുരേഷ് പി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2364/2023/Fin 2023-03-2323-03-2023 തിരുവനന്തപുരം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീമതി.ലക്ഷ്മി എസ് നായർക്ക്- ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2366/2023/Fin 2023-03-2323-03-2023 പാലാ പാമ്പാർ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീമതി.സ്മിത ജി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2372/2023/Fin 2023-03-2323-03-2023 കോഴിക്കോട് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീമതി.ശിഖാമണി പി എം നു- ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2375/2023/Fin 2023-03-2323-03-2023 ആലപ്പുഴ ഇറിഗേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫിസർ ശ്രീ.മുജീബ് ഇ എം നു - പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2599/2023/Fin 2023-03-2727-03-2023 വയനാട് സുൽത്താൻബത്തേരി കാവേരി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാമചന്ദ്രൻ പി വി യ്ക്കു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2629/2023/Fin 2023-03-2727-03-2023 ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുനിൽ കുമാർ ബി യ്ക്കു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2631/2023/Fin 2023-03-2727-03-2023 ഇറിഗേഷൻ & അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഷീബ ജി ആർ -ന് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2697/2023/Fin 2023-03-2828-03-2023 കണ്ണൂർ ചെറുകിട ജലസേചനവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മനോജ് പി കെ യ്ക്കു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2706/2023/Fin 2023-03-2828-03-2023 ആലപ്പുഴ പി ഡബ്ല്യൂ ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സേതു ബി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2707/2023/Fin 2023-03-2828-03-2023 കൊല്ലം കെ ഐ പി (എൽ ബി) ഡിവിഷൻ നം.V എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ധന്യ ദാസിനു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2710/2023/Fin 2023-03-2828-03-2023 കാസർഗോഡ് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് നിരത്തുവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജി യ്ക്കു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2715/2023/Fin 2023-03-2828-03-2023 എറണാകുളം ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.അപർണ്ണ ടി സി യ്ക്കു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2716/2023/Fin 2023-03-2828-03-2023 പൊൻകുന്നം കെ എസ് ടി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സതീഷ് കുമാർ പി എസ് നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2630/2023/Fin 2023-03-2727-03-2023 മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി. നിഷ എസ് നു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2632/2023/Fin 2023-03-2727-03-2023 ഇടുക്കി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ജിഷ വി ജി യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2666/2023/Fin 2023-03-2727-03-2023 ശ്രീമതി.ക്ഷേമ കെ തോമസ് ൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ജില്ലാ ഇൻഷ്വറൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ സ്ഥാനക്കയറ്റം താൽക്കാലികമായി ത്യജിക്കൽ - അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2705/2023/Fin 2023-03-2828-03-2023 സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ റേഷ്യോ ഹയർ ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1809/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 തിരുവനന്തപുരം പി ഡബ്ല്യു ഡി മെക്കാനിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സാം സ്റ്റീഫനു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1810/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ജെയ്സൺ ജേക്കബ് -നു പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതല ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന് നൽകിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1815/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 ആലപ്പുഴ കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.രാജിത ജി - യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1817/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കെ വൈ ഐ പി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ.ജെനിഷ് കുമാർ എം കെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1833/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 ആലപ്പുഴ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ലിറ്റി സലാമിന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1834/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 മലപ്പുറം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് ദേശീയപാതാവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ജെയ്സൺ ജെക്കബിനു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1835/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 കോട്ടയം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ധന്യ എസ് നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1836/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 കാസർഗോഡ് ചെറുകിടജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.പ്രസീദ് ടി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1837/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 ചെങ്ങന്നൂർ ചെറുകിട ജലസേചനവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.അനിൽകുമാർ പി പി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1838/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 തിരുവനന്തപുരം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ കെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1846/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 മുവാറ്റുപുഴ പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് നിരത്തു വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.രശ്മി സി ആർ നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1870/2023/Fin 2023-03-1414-03-2023 ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ പരിവീക്ഷാകാലയളവ് തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1948/2023/Fin 2023-03-1616-03-2023 കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ശിവപ്രകാശൻ നായർ എം ന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1953/2023/Fin 2023-03-1616-03-2023 മൂവാറ്റുപുഴ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാതാ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജീനിയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സനീഷ് വി ജെ യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1846/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 മുവാറ്റുപുഴ പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് നിരത്തു വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.രശ്മി സി ആർ നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1998/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 കണ്ണൂർ പഴശ്ശി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ നം.II എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജീവൻ എം.വി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2007/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 കാസർഗോഡ് ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ഭാരതി കെ പി യ്ക്ക് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2010/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 കൊല്ലം ഇൻലാൻ്റ് നാവിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഷിജൂ എച്ച് നു ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2104/2023/Fin 2023-03-1818-03-2023 കൊല്ലം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സിലീബ് എം ന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2026/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 ആലപ്പുഴ ഹാർബർ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ. വിമൽ ടി എസ് നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2032/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സാജൂ റസാഖിന് - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2035/2023/Fin 2023-03-1717-03-2023 തലശ്ശേരി ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാജേഷ് ആർ നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2105/2023/Fin 2023-03-1818-03-2023 എറണാകുളം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് നിരത്തു വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.സൂജിത്ത് സി എം നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2108/2023/Fin 2023-03-1818-03-2023 എറണാകുളം പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ശ്രീകുമാർ എസ് കുറുപ്പിനു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1873/2023/Fin 2023-03-1414-03-2023 ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ (ഹ.ഗ്രേ) ശ്രീമതി.എൽസമ്മ എസ്-ന് പ്രത്യേക അവശതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1603/2023/Fin 2023-03-0404-03-2023 ബഹു.കൊല്ലം എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി.(എം.വി) 2441/2019 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1721/2023/Fin 2023-03-0909-03-2023 IDRB, ചീഫ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസറായ ശ്രീ. അജിത്കുമാർ എസ്.എൻ ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1824/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ (HG) ശ്രീമതി. ചിത്ര.കെ നായർക്ക് 63700 - 123700 ശമ്പള സ്കെയിലിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി താത്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1825/2023/Fin 2023-03-1313-03-2023 Seniority List of Senior Finance Officer as on 01-01-2022 - Revised - Orders issued.
G.O.(Rt)No.1877/2023/Fin 2023-03-1414-03-2023 ശുചിത്വ മിഷനിലെ ഓഫീസ് കം ഫിനാൻസ് മാനേജർ തസ്തികയിലെ അന്യത്രസേവനത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ ചെയ്ത ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ബി.എസ് ദീപയ്ക്ക് - നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.763/2023/Fin 2023-02-0101-02-2023 ബഹു.മാവേലിക്കര എം.എ.സി.റ്റി യുടെ ഒ.പി.(എം.വി) 1781/2018 നമ്പർ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വിധി തുക കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുളള സർക്കാർ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1517/2023/Fin 2023-03-0101-03-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ഒറ്റപ്പാലം കണിയാപുരം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ ആയിരിക്കെ 29-05-2017 ൽ മരണപ്പെട്ട കെ.പങ്കജാക്ഷി യുടെ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം - ഒ.പി.(പി.എൽ) നം.54/2019 നമ്പർ ഹർജിയിന്മേലുളള ബഹു.കോഴിക്കോട് പെർമനൻ്റ് ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ 24-02-2021 ലെ വിധി നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1567/2023/Fin 2023-03-0303-03-2023 ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാഡജൂ എസ് -ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1337/2023/Fin 2023-02-2323-02-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - കേരള നേവൽ യൂണിറ്റ്, എൻ,സി.സി-യിൽ സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിരിക്കെ 25-07-2019 ൽ മരണപ്പെട്ട ബാബു.കെ യുടെ ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം - ഒ.പി.(പി.എൽ) നം.45/2021 നമ്പർ ഹർജിയിന്മേലുളള ബഹു.കോഴിക്കോട് പെർമനൻ്റ് ലോക് അദാലത്തിൻ്റെ 06/12/2022 ലെ വിധി നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1342/2023/Fin 2023-02-2323-02-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - സ്പോർട്സ് & യൂത്ത് അഫയേഴ്സ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.മുഹമ്മദ് സമീർ കെ പി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1424/2023/Fin 2023-02-2525-02-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - 10-03-2015 ലെ എൽ.എഫ്/10400/എസ്റ്റാ-3/2014 നമ്പർ നടപടിക്രമം പ്രകാരമുളള അന്തിമ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചും പുന:നിർണ്ണയിച്ചും പുതുക്കിയ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകി - ബഹു. KAT യുടെ OA 786/2022-ന്മേലുളള 23-05-2022 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് ഇപ്രകാരം നടപ്പിലാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1456/2023/Fin 2023-02-2727-02-2023 ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പിലെ കൊല്ലം, കോട്ടയം ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലെ റെക്കാർഡ് റൂം നവീകരണം - നൂതന റാക്ക് സിസ്റ്റം, സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് കേരള ലിമിറ്റഡ് മുഖേന സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Memo No.Admn.A4/13/2023/Fin 2023-02-2525-02-2023 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01-01-2023 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.1155/2023/Fin 2023-02-1616-02-2023 ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ കെ യ്ക്ക് ആർജ്ജിതാവധിയുടെ ടെർമിനൽ സറണ്ടർ അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1164/2023/Fin 2023-02-1616-02-2023 കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കെ വൈ ഐ പി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസ് ശ്രീ.ജെനിഷ് കുമാർ എം കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1186/2023/Fin 2023-02-1717-02-2023 ശ്രീമതി.രാഖി സി ജെ യുടെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലെ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1195/2023/Fin 2023-02-1818-02-2023 ശ്രീമതി.രാഖി സി ജെ, ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ - പരിവീക്ഷാകാലയളവ് തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1241/2023/Fin 2023-02-2020-02-2023 കാസർഗോഡ് പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് നിരത്തുവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതല ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന് നൽകിയ നടപടിക്രമം സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1273/2023/Fin 2023-02-2121-02-2023 തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ. സുബ്രഹ്മണ്യം സി ജി യ്ക്ക് തൃശ്ശൂർ പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പ് നിരത്തുവിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതല നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1293/2023/Fin 2023-02-2222-02-2023 തൃശ്ശൂർ എൽ എസ് ജി ഡി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.തങ്കമ്മ കെ കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതല ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടിന് നൽകിയ നടപടിക്രമം സാധൂകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
ഭരണം ബി4/42/2023/ധന 2023-02-2323-02-2023 ധനകാര്യവകുപ്പിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അസ്സിസ്റ്റന്റ്മാരുടെ 01.01.2023 വരെയുള്ള താൽകാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്
G.O.(Rt)No.1280/2023/Fin 2023-02-2121-02-2023 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറ്റ് / സെക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ 01.01.2023 വരെയുള്ള സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്
Provisional Seniority List of Officers of and above the rank of Under Secretary in Finance Department 2023-02-2424-02-2023 Provisional Seniority List of Officers of and above the rank of Under Secretary in Finance Department
Memo No.Admn.A4/130/2022/Fin 2023-02-2222-02-2023 ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റുമാരുടെ 01-01-2021 വരെയുളള താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
G.O.(Rt)No.1286/2023/Fin 2023-02-2222-02-2023 കേരള ജനറൽ സർവ്വീസ് - ശ്രീ.അജി ഫ്രാൻസിസ് കൊളളന്നൂർ, സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ - ത്രിവത്സര എൽ.എൽ.ബി കോഴ്സിന് (ഈവനിംഗ്) ചേരുവാൻ അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1104/2023/Fin 2023-02-1515-02-2023 ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിയമനവും സ്ഥലംമാറ്റവും അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.914/2023/Fin 2023-02-0606-02-2023 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിട വിഭാഗം) ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ സീനിയർ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രവീന്ദ്രൻ ആശാരി കെയ്ക്ക് വിരമിക്കലിന് മുന്നോടിയായി പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.775/2023/Fin 2023-02-0101-02-2023 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ.അനിൽകുമാർ എസ്. പ്രൊബേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.798/2023/Fin 2023-02-0202-02-2023 ഓഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ശ്രീമതി.ജയേശ്വരി ആർ-ൻ്റെ തസ്തികയിലെ പ്രൊബേഷൻ 09-01-2023 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കു കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.801/2023/Fin 2023-02-0202-02-2023 വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കാവേരി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.രാമചന്ദ്രൻ പി വി യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.804/2023/Fin 2023-02-0202-02-2023 തൃശൂർ അഡീഷണൽ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീ.ജോണി ഡേവിസ് കെ യ്ക്ക് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടും അധിക ചുമതല തൃശൂർ ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷനിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.805/2023/Fin 2023-02-0202-02-2023 കോഴിക്കോട് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ശിഖാമണി പി എം നു - ആർജ്ജിതാവധി സറണ്ടർ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.806/2023/Fin 2023-02-0202-02-2023 കോഴിക്കോട് മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസർ ശ്രീമതി.ശിഖാമണി പി എം നു - ആർജ്ജിതാവധി അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.828/2023/Fin 2023-02-0303-02-2023 എം.ജി.യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഡിറ്റ് കാര്യലയത്തിലെ സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഓഡിറ്റർ (റിട്ട.) ആയ ശ്രീമതി.ജിജി ജോർജ് ന് മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.837/2023/Fin 2023-02-0303-02-2023 കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - അധിക ചുമതല നൽകിയത് - സാധൂകരണം നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.24/2023/Fin 2023-01-0404-01-2023 ഓഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരുന്ന ശ്രീമതി ബിന്ദു വി.വി.-യുടെ ടി തസ്തികയിലെ പ്രൊബേഷൻ 26-08-2022 മുതൽ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്കു കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.