സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
GO No. Date Section Subject
G.O.(Rt)No.3339/2024/Fin 2024-04-1111-04-2024 Streamlining തളിപ്പറമ്പ് മോട്ടോർ ആക്സിഡൻ്റ് ക്ലെയിംഗ് ട്രൈബ്യൂണൽ / അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക് ആൻ്റ് സെക്ഷൻസ് കോടതിയ്ക്ക് അഡിഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആൻ്റ് സെഷൻസ് ജഡ്ജിൻ്റെ പേരിൽ സിവിൽ കോർട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൌണ്ടും, ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൌണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.27/2024/Fin 2024-04-0909-04-2024 Rules A Model Code of Conduct - Extension of Deputation of Officers on Deputation during the currency of Model Code of Conduct declared in the State, consequent to the General Election to the House of the People 2024 - orders issued.
G.O.(Rt)No.3263/2024/Fin 2024-04-0808-04-2024 BDS & GB Bill Discounting System - BDS - Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors for the month of January 2024 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.3272/2024/Fin 2024-04-0808-04-2024 BDS & GB Bill Discounting System - BDS 3.0 - Schedule for the payment of bills / Cheques of Contractors / Suppliers / Accredited agencies of all Departments / Institutions / Public Sector Undertakings for the month of April 2024 - Sanctioned orders - Issued.
G.O.(Rt)No.3271/2024/Fin 2024-04-0808-04-2024 BDS & GB Bill Discounting System - Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors in Irrigation Department for the month of February 2024 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.3269/2024/Fin 2024-04-0808-04-2024 Streamlining എൻക്വയറി കമ്മീഷണർ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ് (വിജിലൻസ്), തൃശ്ശൂർ-ൻ്റെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3196/2024/Fin 2024-04-0404-04-2024 Pension A ശ്രീമതി എം ജയലക്ഷ്മി കുടുംബ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ അനധികൃതമായി കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുമത്തേണ്ട പലിശ തുക സംബന്ധിച്ച് - ഭേദഗതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3188/2024/Fin 2024-04-0303-04-2024 Streamlining കണ്ണറ മോഡൽ ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ ഫാമിലെ അഗ്രികൾച്ചർ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറെ 2401-00-103-99-00-02-01-N-V, 2401-00-103-99-00-01-01-N-V എന്ന ശീർഷകങ്ങളിൽ ഡ്രായിംഗ് & ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസറായി നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3187/2024/Fin 2024-04-0303-04-2024 Streamlining കാർഷിക കർമ്മസേന, അഗ്രോ സർവീസ് സെൻ്റർ, പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന കൃഷിശ്രീ.സെൻ്ററുകൾ എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങൾക്കുളള പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ജില്ലകളിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അടയ്ക്കുന്നതിനായി കൃഷി ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ വികാസ് ഭവൻ സബ് ട്രഷറിയിൽ ഒരു പലിശ രഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3177/2024/Fin 2024-04-0202-04-2024 Streamlining Declaration as DDO - Munsiff, Munsiffs Court (Munsiff-Magistrate Court), Attapady and Judicial First Class Magistrate, JFCM Court (Munsiff-Magistrate Court), Attapady - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.3178/2024/Fin 2024-04-0202-04-2024 Streamlining Opening of Criminal Court Deposit Account and Civil Court Deposit account in the name of the Munsiff, Munsiffs Court and Judicial First Class Magistrate, JFCM Court (Munsiff-Magistrate Court), Attapady - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.3182/2024/Fin 2024-04-0202-04-2024 Pension A പരേതയായ കെ.പത്മജ ദേവി വാർഷിക മസ്റ്ററിംഗ് നടത്താതിരുന്നതിനാൽ നിർത്തിവയ്ക്കപ്പെട്ട 01-07-2023 മുതൽ 30-11-2023 വരെയുളള പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ജീവകാല കുടിശ്ശികയായി അനന്തരാവകാശികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3179/2024/Fin 2024-04-0202-04-2024 Streamlining പദ്ധതി നിർവ്വഹണ വിലയിരുത്തൽ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയെ 3451-00-092-89-00-00-0-P-V എന്ന ശീർഷകത്തിൻ്റെ ഡ്രായിംഗ് & ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസറായി നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.32/2024/Fin 2024-03-3131-03-2024 Industries & PW B Selection and Accreditation of Agencies for execution of Public Works - Renewal and New Accreditation - Kerala State Housing Board - Modified Orders issued.
G.O.(Rt)No.3133/2024/Fin 2024-03-3030-03-2024 Budget J Budget Estimates 2024-25- Demand Nos. XXII-Urban Development, XXXV-Panchayat and XXXVI- Rural Development - Declaring of Chief Controlling Officer of Plan and Non-Plan-(Non Salary) Heads of Account related to Local Self Government Common Service-Sanctioned - Orders issued
G.O.(P)No.26/2024/Fin 2024-03-3030-03-2024 Budget E Allotment for clearing the bills in respect of Investigation / Electronic works - Delegation to the Chief Engineers of work departments - Orders issued - reg.
G.O.(Rt)No.3090/2024/Fin 2024-03-2727-03-2024 SFC-A ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2023-24 – 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഗ്രാന്റില്‍ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അനുവദിച്ച ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‌ തുകയില്‍ നിന്നും തെറ്റായി ചെലവഴിച്ച തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
G.O.(P)No.25/2024/Fin 2024-03-2727-03-2024 Pay Reserch Unit (PRU) Payment of Dearness Allowance to Shri.Rajagopal K G, Technical Examiner, Finance Department Wing (Technical) on deputation from Central University of Kerala, Kasaragod - Revised rates effective from 01-07-2023 sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.3103/2024/Fin 2024-03-2727-03-2024 Streamlining സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ / ഗ്രാൻ്റുകൾ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശാരദാ കൃഷ്ണയ്യർ സദ്ഗമയ സെൻ്റർ ഫോർ വിമൺസ് എംപവർമെൻ്റ് - ഉദയംപേരൂരിന് സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ഒരു പലിശ രഹിത ജോയിൻ്റ് സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.3090/2024/Fin 2024-03-2727-03-2024 SFC-A ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2023-24 - 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അനുവദിച്ച പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻ്റിൽ ചെലവഴിക്കാത്ത തുക നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അനുവദിച്ച ധനകാര്യ കമ്മീഷന് തുകയിൽ നിന്നും തെറ്റായി ചെലവഴിച്ച തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.3086/2024/Fin 2024-03-2626-03-2024 Streamlining വിയ്യൂർ വനിത ജയിൽ കറക്ഷണൽ ഹോമിൽ ബേക്കറി യൂണിറ്റിലെ ദൈനംദിന വരവ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി സൂപ്രണ്ട്, വനിതാ ജയിൽ & കറക്ഷണൽ ഹോം, വിയ്യൂർ-ൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2959/2024/Fin 2024-03-2323-03-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ പെൻഷൻകാരിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച CMDRF തുക നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന SDTSB അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 2022 മാർച്ച് മാസത്തിൽ റസ്യും ചെയ്യപ്പെട്ട തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2962/2024/Fin 2024-03-2323-03-2024 Streamlining സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വാകരിക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ അക്കാദമിക്ക് ചെയർമാൻ, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ഒരു പലിശ രഹിത ജോയിൻ്റ് സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2846/2024/Fin 2024-03-2222-03-2024 Streamlining Opening of a savings bank account in the name of Chief Executive Officer, State CAMPA, Kerala for the Scheme "Mapping, Monitoring and Management of Lantana Camera through utilization for improving livelihood of people in forest fringe village of India" - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.2847/2024/Fin 2024-03-2222-03-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - രാജീവ് ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ കുടിവെളള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുവദിച്ച തുകയിൽ 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേരിലുളള എസ്.ടി.എസ്.ബി അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുക തിരികെ അനിവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2858/2024/Fin 2024-03-2222-03-2024 SFC-A വികസന ഫണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാം ഗഡു പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2829/2024/Fin 2024-03-2222-03-2024 Pension B WP(C)No.13935/2019 filed against the judgement in C.No.533/18 before the Honble Lok Ayuta filed by Smt.Jyothi S Mony, Wife of Late Shahul Hameed, Teacher, Igbal College, Peringamala - Complied order - Modified - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.2734/2024/Fin 2024-03-2121-03-2024 SFC-A കാടുകുറ്റി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയതും ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റാകാതെ സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ പോയതുമായ തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.2735/2024/Fin 2024-03-2121-03-2024 Pension B ശ്രീ.ഹേമചന്ദ്രൻ എസ്.ബഹു.കേരള ലോകായുക്തയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത 885/2013 A നമ്പർ പരാതിയിന്മേലുളള 19-03-2014 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് - നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2771/2024/Fin 2024-03-2121-03-2024 SFC-A Finance Department - Budget Estimates 2023-24 – Fund for Expansion & Development – Authorization of undisbursed Grant of Solid Waste Management Component (SWM) in FY 2022-23 of the Million Plus Challenge Fund to other eligible Non-Million Plus cities (NMPCs) under XVth Finance Commission Award - Sanctioned - Orders issued
G.O.(Rt)No.2667/2024/Fin 2024-03-2020-03-2024 Streamlining സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ.നാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ പേരിൽ ഒരു പലിശരഹിത ജോയിൻ്റ് സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2686/2024/Fin 2024-03-2020-03-2024 Streamlining സ്റ്റേറ്റ് ആയുഷ് ഹെൽത്ത് സൊസൈറ്റി, ജില്ലാ ആയുഷ് സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവയ്ക്ക് പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2696/2024/Fin 2024-03-2020-03-2024 Pension B Supreme Court Cases - SLP(C)5353/2024 filed by State of Kerala Vs Vasu Thilleri - Judgement of the Honble Supreme Court dated 07-03-2024 in SLP(C)5353/2024, Govt v Vasu Thilleri - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.2604/2024/Fin 2024-03-1919-03-2024 BDS & GB Bill Discounting System - Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors in Irrigation Department for the month of January 2024 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.2596/2024/Fin 2024-03-1919-03-2024 Streamlining സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി മാങ്ങാരെ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2631/2024/Fin 2024-03-1919-03-2024 Budget A Finance Department - Budget Estimates 2023-24 – Fund for Expansion & Development – Authorization of undisbursed Grant of Solid Waste Management Component (SWM) in FY 2022-23 of the Million Plus Challenge Fund to other eligible Non-Million Plus cities (NMPCs) under XVth Finance Commission Award - Sanctioned - Orders issued
G.O.(Rt)No.2543/2024/Fin 2024-03-1818-03-2024 Streamlining പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ് എന്നീ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ ഡ്രായിംഗ് ആൻ്റ് ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർമാരെ നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2582/2024/Fin 2024-03-1818-03-2024 Establishment D എയിംസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി കെൽട്രോണിൽ നിന്നുളള ടെക്നിക്കൽ / മെയിൻ്റനൻസ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാലാവധി 22-02-2024 മുതൽ 21-02-2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2509/2024/Fin 2024-03-1616-03-2024 Pension B ആലപ്പുഴ, പുന്നപ്ര, അറവുകാട് എച്ച്.എസ്.എസ്, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് (റിട്ട), ശ്രീമതി.എൽ സീതാലക്ഷ്മി ബഹു.ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത WP(C)No.25843/2012 - ന്മേലുളള വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.23/2024/Fin 2024-03-1616-03-2024 Rules B Periodical Surrender of Earned Leave for the Financial Year 2024-25 - Orders issued.
G.O.(P)No.21/2024/Fin 2024-03-1515-03-2024 Pension B പതിനൊന്നാം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം പ്രകാരമുള്ള പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയുടെ മൂന്നാം ഗഡു അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.2461/2024/Fin 2024-03-1515-03-2024 SFC-A Fund for Expansion & Development - Release of Interest for the period of delay in authorizing 1st instalment of ULB United Basic Grant and Tied Grant to eligible Non-Million Plus Cities under XVth Finance Commission Award - Sanctioned - orders issued.
G.O.(P)No.22/2024/Fin 2024-03-1515-03-2024 PRC C Revision of pay and allowances of faculties of Universities and Affiliated Colleges, Teachers in Law Colleges & Engineering Colleges, Teachers in Agricultural University, Veterinary & Animal Science University, Fisheries University, Faculties in Medical Education including Medical, Dental, Nursing and Pharmaceutical Sciences etc. as per 7th UGC/AICTE Regulation - Bunching of increment - Clarification - Orders issued.
G.O.(Rt)No.2441/2024/Fin 2024-03-1515-03-2024 Pension B മുൻ കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിരുന്ന ശ്രീ.കുര്യൻ മാത്യു ഫയൽ ചെയ്ത OA 2379/2019 കേസിന്മേലുളള 05-12-2019 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് - ഡി.സി.ആർ.ജി നൽകിയ കാലതാമസത്തിനു പലിശ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2435/2024/Fin 2024-03-1414-03-2024 Budget J Budget Estimates 2023-24-Demand Nos. XXII-Urban Development, XXXV-Panchayat and XXXXVI- Rural Development Appointment of Chief Controlling Officer of new heads of account opened for Local Self Government Common Service -Sanctioned - Orders issued
G.O.(P)No.19/2024/Fin 2024-03-1414-03-2024 Pay Reserch Unit (PRU) Payment of Dearness Allowance / Dearness Relief to State Judicial Officer / State Judicial Pensioners - Revised Rates effective from 01-01-2023 and 01-07-2023 - Modified - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.2436/2024/Fin 2024-03-1414-03-2024 Streamlining Revamping of Treasury WAN - Administrative Sanction - Modified - Orders - Issued.
G.O.(Rt)No.2404/2024/Fin 2024-03-1414-03-2024 Provident Fund Payment of General Provident Fund benefits to the beneficiaries of the Late T J Farook, Junior Superintendent, DIET, Ernakulam - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.2437/2024/Fin 2024-03-1414-03-2024 Administration A 16-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ സെൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ താത്കാലികമായി തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.17/2024/Fin 2024-03-1212-03-2024 Pay Reserch Unit (PRU) Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners / Family Pensioners - Revised Rates - Orders Issued.
G.O.(P)No.18/2024/Fin 2024-03-1212-03-2024 Pay Reserch Unit (PRU) Payment of Dearness Allowance to All India Service Officers (IAS, IPS & IFS) - Revision of Rates effective from 01-07-2023 - Sanctioned - Orders Issued.
G.O.(P)No.15/2024/Fin 2024-03-1111-03-2024 Pay Reserch Unit (PRU) Payment of Dearness Allowance / Dearness Relief to State Judicial Officers / State Judicial Pensioners - Revised Rates effective from 01-01-2023 and 01-07-2023 - Orders Issued.
G.O.(P)No.16/2024/Fin 2024-03-1111-03-2024 Pay Reserch Unit (PRU) Payment of Dearness Allowance / Dearness Relief payable in respect of the Teaching staff / Pensioners / Family pensioners coming under UGC / AICTE / Medical Education Schemes - Revised Rates - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.2300/2024/Fin 2024-03-1111-03-2024 Establishment D Continuance of temporary posts in Kerala State Insurance Department - Sanctioned - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.2237/2024/Fin 2024-03-0707-03-2024 SFC-B ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2235/2024/Fin 2024-03-0707-03-2024 SFC-B ഒരു മാസത്തെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2236/2024/Fin 2024-03-0707-03-2024 Pension B Order dated 21/12/2023 of Honble High Court in RP No.1334 filed against the judgement dated 06/10/2023 in OP(CAT)126/2023 filed by Sri.N.Padmakumar IAS (Rtd) - Complied - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.2071/2024/Fin 2024-03-0505-03-2024 Streamlining കൂവേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 65 - റീ അലോക്കേഷൻ ഉത്തരവിനു തിരുത്തൽ വരുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.2043/2024/Fin 2024-03-0404-03-2024 BDS & GB Bill Discounting System - BDS 3.0 - Schedule for the payment of bills / cheques of Contractors / Suppliers / Accredited Agencies of all Departments / Institutions / Public Sector Undertakings for the month of March 2024 - Sanctioned - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.2044/2024/Fin 2024-03-0404-03-2024 BDS & GB Bill Discounting System - BDS - Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors for the month of December 2023 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.2045/2024/Fin 2024-03-0404-03-2024 SFC-A ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ഏറാമല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ഗ്രോബാഗ്‌ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താവിന്‌ നൽകിയതും ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റാകാതെ സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ പോയതുമായ തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.2017/2024/Fin 2024-03-0202-03-2024 SFC-A പഴയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 2022-23 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ വനിത ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കറവ പഴു വിതരണം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡിയായി നൽകിയതും എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റാകാതെ സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ വരവ് വെച്ച തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1993/2024/Fin 2024-03-0202-03-2024 Streamlining കേരള എക്കണോമിക് അസ്സോസിയേഷൻ - സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രസിഡൻ്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് (ജോയിൻ്റ് അക്കൌണ്ട്) ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1961/2024/Fin 2024-03-0101-03-2024 SFC-A Budget Estimates 2023-24 - Fund for Expansion & Development - Authorization of 2nd installment of united Basic Grant to Rural Local Governments (RLGs) under XVth Finance Commission Award - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.1930/2024/Fin 2024-02-2929-02-2024 SFC-A ധനകാര്യ വകുപ്പ് - മതിലകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ ബയോഫ്ലോക്ക് എസ്.സി വനിത എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വികസന ഫണ്ട് എസ്.സി.എസ്.പി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താവിന്‌ നൽകിയതും ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റാകാതെ സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ പോയതുമായ തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1932/2024/Fin 2024-02-2929-02-2024 SFC-A ധനകാര്യ വകുപ്പ് - കരുളായ്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2022-23 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കിയ ആയുർവ്വേദ ഡിസ്‌പെൻസറിക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റോഡിതര സംരക്ഷണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താവിന്‌ നൽകിയതും ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റാകാതെ സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ പോയതുമായ തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(P)No.14/2024/Fin 2024-02-2828-02-2024 Streamlining Treasury Short Term Deposit Scheme - Revision of rates of interest - Special interest rate approved
G.O.(Ms)No.23/2024/Fin 2024-02-2828-02-2024 PR ARC പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം - കാസർഗോഡ് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ HRA അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1876/2024/Fin 2024-02-2828-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ 6 ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും 2022 മാർച്ച് മാസത്തിൽ സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1856/2024/Fin 2024-02-2727-02-2024 Nodal Centre B നിയോജക മണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി – 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഭരണാനുമതി പുറപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.1806/2024/Fin 2024-02-2626-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - ചമ്പക്കര സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ 3511 ൻ്റെ പേരിൽ കറുകച്ചാൽ സബ് ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 2022 മാർച്ച് - ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുക ടി ബാങ്കിൻ്റെ പേരിൽ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ കറുകച്ചാൽ ശാഖയിലുളള അക്കൌണ്ടിലേക്ക് തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1808/2024/Fin 2024-02-2626-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2021 - പട്ടിക്കാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ പി 445 ൻ്റെ പേരിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറിയിലെ റ്റി.പി. അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 2021 മാർച്ച് മാസത്തിൽ സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1807/2024/Fin 2024-02-2626-02-2024 Streamlining Resumption 2022 - Registrar General, High Court of Kerala - Reallocation of resumed fund - Approved - Orders Issued.
G.O.(Ms)No.22/2024/Fin 2024-02-2626-02-2024 HBA House Building Advance to State Government Employees sanctioned from 2009-10 onwards - Transfer of Principal and Interest portion of Housing Loan Portfolio to Punjab National Bank and to Federal Bank Ltd - Repayment - Monthly Instalments due in February 2024 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Ms)No.21/2024/Fin 2024-02-2424-02-2024 HBA House Building Advance to State Government Employees sanctioned in 2018-19 - Transfer of Principal portion of Housing Loan Portfolio to Punjab National Bank (2nd Tranche) - Repayment - Monthly Instalment due in February 2024 - Sanctioned Orders issued.
G.O.(Rt)No.1692/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 Pension B Judgement of Honble High Court of Kerala dated 03-11-2023 in OP(KAT).486/2023 filed by Sri.Hiran K K - Complied - orders issued.
G.O.(Rt)No.1717/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 Pension B വയനാട് കാലാപ്പുഴ പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ (ജലസേചനം) എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ പ്യൂൺ, പരേതനായ എം.രാഘവക്കുറിപ്പിൻ്റെ കുടുംബ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നത് - OS No.598/2015 കേസിൽ 08/01/2021 തീയതിയിലെ വിധിന്യായം നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1732/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 Streamlining Treasuries - Annual Plan 2023-24 - Working Group Proposal - ISO 27001 : 2013 Certification - Security Testing of 21 Treasury Web Applications by STQC - Revised Administrative Sanction - Orders - Issued.
G.O.(Rt)No.1698/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 SFC-A നിറമരുതൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2022-23 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താവിന്‌ നൽകിയതും ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റാകാതെ സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ പോയതുമായ തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1697/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 SFC-A താനൂർ നഗരസഭ - 2022-23 വർഷം നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ട് നമ്പർ എസ്.ഒ.510/23 -ൻ്റെ ഭാഗമായി വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയതും ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റാകാതെ സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ പോയതുമായ തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1699/2024/Fin 2024-02-2323-02-2024 BDS & GB Bill Discounting System - Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors in Irrigation Department for the month of December 2023 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(P)No.12/2024/Fin 2024-02-2222-02-2024 Expenditure A സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ / സ്ഥാപനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന / അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന സുരക്ഷ/മറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ ബിൽ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കുടിശ്ശികയ്ക്ക് ഈടാക്കേണ്ടുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1653/2024/Fin 2024-02-2222-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - വെച്ചൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പേരിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 2022 മാർച്ച് മാസത്തിൽ സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുക ടി ബാങ്കിൻ്റെ പേരിൽ എസ്.ബി.ഐ വെച്ചൂർ ശാഖയിലുളള അക്കൌണ്ടിലേക്ക് തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1596/2024/Fin 2024-02-2121-02-2024 SFC-A ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2022-23 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കിയ പകൽവീടുകൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങൽ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വികസന ഫണ്ട് പൊതു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്താവിന് നൽകിയതും ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റാകാതെ സർക്കാരിലേക്ക് തിരികെ പൊയതുമായ തുക പുനരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1583/2024/Fin 2024-02-2121-02-2024 Streamlining ഇടുക്കി സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിനു ജി.എസ്.ടി ഇടപാടുകൾക്കു മാത്രമായി എസ്.ബി.ഐ പൈനാവ് ബ്രാഞ്ചിൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1584/2024/Fin 2024-02-2121-02-2024 Streamlining ഇടുക്കി സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസ്, കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ്, ലൈബ്രറി ഫീസ് എന്നിവ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി പൈനാവ് സബ് ട്രഷറിയിൽ പി.ഡി.അക്കൌണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1585/2024/Fin 2024-02-2121-02-2024 Streamlining പത്തനംതിട്ട സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന വാൻ ഫീ, കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ്, മറ്റു ഫിസുകൾ എന്നിവ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പേരിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ പി.ഡി.അക്കൌണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1538/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 Streamlining Opening of a savings bank Account for MACTs in the State in any Nationalized bank to receive the deposits made in compliance with the directions of the MACTs in Motor Accident cases by the various stakeholders - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Ms)No.18/2024/(47)/Fin 2024-02-2020-02-2024 PR ARC ശമ്പള പരിഷ്കരണം 2019 - പൊതുഭരണ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് - ബൈൻഡിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ തസ്തിക - ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1572/2024/Fin 2024-02-2020-02-2024 Pension B ശ്രീമതി.ഓമന കെ.ആർ ഫയൽ ചെയ്ത OA 39/2020-ലെ ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ 13/02/2023-ലെ വിധിന്യായം - ഡി.സി.ആർ.ജി നൽകിയ കാലതാമസത്തിനു പിഴ പലിശ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1457/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Streamlining Resumption 2022 - Sri Venkatachalapathy Temple, Panangattiri Village, Kollengode, Palakkad - Reallocation of resumed fund - Approved - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.1490/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Streamlining എം.എൻ ഫാമിലി ഫൌണ്ടേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1467/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ SDTSB 799012900000717 അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 26-03-2022 ന് സർക്കാർ റസ്യും ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1457/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Streamlining Resumption 2022 - Sri. Venkatachalapathy Temple, Panangattiri Village, Kollengode, Palakkad - Reallocation of resumed fund - Approved - Orders issued.
G.O.(Rt)No.1469/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രിസൺ & കറക്ഷൻ സർവ്വീസസ് ഡയറക്ടറുടെ എസ്.ടി.എസ്.ബി അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും മാർച്ച് അവസാനം സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1491/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ (ക്ലിപ്തം നമ്പർ കെ 668) പേരിൽ വൈക്കം സബ് ട്രഷറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യും ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1468/2024/Fin 2024-02-1717-02-2024 Streamlining IFMS - State Institute of Medical Education and Technology (SI-MET) - Linking of various PSTSB accounts for enabling multi level fund transferring system - Approved - Orders issued.
G.O.(P)No.10/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 Rules B കേരള സർവ്വീസ് ചട്ടങ്ങൾ, ഭാഗം I, അനുബന്ധം VII, സെക്ഷൻ II, ചട്ടം 1(i) ന് ചുവടെയുളള കുറിപ്പ് 2 ലെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചിക്കൻ പോക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1421/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 Streamlining Resumption 2022-23 - Kerala Water Authority - Project Division Kannur, PH Division Kozhikode and Thiruvalla - Reallocation of the amount resumed - Approved - Orders Issued.
G.O.(P)No.11/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 Expenditure C കേരള പബ്ളിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ - പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളുടെ കാര്യക്ഷമവും സുഗമവുമായ നടത്തിപ്പിനും ഓഡിറ്റ്/നിയമന ശുപാര്‍ശ പരിശോധനകള്‍ക്കുമായി യാത്ര നടത്തുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് യാത്രാബത്ത പരിധിയില്‍ ഇളവ് നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1414/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - വെൺപകൽ പട്ടികജാതി / പട്ടികവർഗ്ഗ സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ എസ്.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യും ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1422/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - പാലക്കാട് മേഴ്സി കോളേജിൻ്റെ റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 26-03-2022 ന് സർക്കാർ റസ്യും ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1428/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - വൈക്കം നഗരസഭയുടെ പേരിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും 2022 മാർച്ച് മാസത്തിൽ സർക്കാർ പിൻവലിച്ച തുക പുതിയതായി തുടങ്ങിയ ടി.എസ്.ബി (ഇൻസ്റ്റിട്യൂഷൻ) അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1430/2024/Fin 2024-02-1616-02-2024 BDS & GB Bill Discounting System - BDS 3.0 - Schedule for the payment of bills / cheques of Contractors / Suppliers / Accredited agencies of all Departments / Institutions / Public Sector Undertakings for the month of February 2024 - Sanctioned orders - Issued.
G.O.(P)No.09/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 PU C പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാൻ്റേഷന് വിധേയരാകുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ആകസ്മികാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1377/2024/Fin 2024-02-1515-02-2024 Pension B ശ്രീമതി.പദ്മാക്ഷി എൻ. ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഫയൽ ചെയ്ത OP(KAT)No.32/2023-ലെ 14/08/2023-ലെ ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായം നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1313/2024/Fin 2024-02-1414-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2023 - സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ കീഴിലുളള സെൻട്രൽ സ്പോർട്സ് ഫണ്ട് ഓഫ് കേരളാ പോലീസിൻ്റെ 701010200000012 നമ്പർ റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 17-03-2023 ന് സർക്കാർ റസ്യും ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1322/2024/Fin 2024-02-1414-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2021, 2022 - കേരള സംസ്ഥാന പരിവർത്തിത ക്രൈസ്തവ ശുപാർശിത വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ടി.പി/എസ്.ടി.എസ്.ബി അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും 2021,2022 മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ സർക്കാർ റസ്യും ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1328/2024/Fin 2024-02-1414-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കൊതവറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 1359 ൻ്റെ റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 26-03-2022 ന് സർക്കാർ റസ്യും ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1238/2024/Fin 2024-02-1212-02-2024 Streamlining മഞ്ചേരി സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ഡി.ഡി.ഒ ചുമതല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻ്റിലേക്ക് മാറ്റി നൽകുന്നതിനുളള അനുമതി നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1205/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Streamlining കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എരഞ്ഞോളി മൂസ ഫൌണ്ടേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ, സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന, നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1207/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Streamlining കണ്ണൂർ സർക്കാർ ദന്തൽ കോളേജിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധ ഫീസുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പേരിൽ പഴങ്ങാടി സബ് ട്രഷറിയിൽ ഒരു പി.ഡി.അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1204/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - റെയ്ഡ്കോ - യുടെ റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 24-03-2022 ന് സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1206/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - പൊൻകുന്നം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ റ്റി.പി.708030200000076 അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.1208/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വലിയന്നൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 417 ൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 26-03-2022 ന് സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.1209/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കിളിയന്തറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.1210/2024/Fin 2024-02-0909-02-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാങ്ങാട്ടിടം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 7175- ൻ്റെ പേരിൽ കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി. 722040200000241-ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 26-03-2022 ന് സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.1119/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 SFC-B സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ - മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ വിതരണം - പ്രാഥമിക കാർഷിക / മറ്റ് വായ്പാ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകാനുളള ഇൻസെൻ്റീവ് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു.
G.O.(Rt)No.1103/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 Provident Fund കാലാവധി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പ്രോവിഡൻ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും എൻ.ആർ.എ ആയി തുക പിൻവലിക്കുന്നതിന് നെടുമങ്ങാട് റീസർവ്വെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവ്വെയർ ആയി ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന ശ്രീ.സുനിൽ കുമാർ കെ യ്ക്ക് പ്രത്യേകാനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1112/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 Streamlining കേരളാ ഹൈക്കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ (KCHAA) - എസ്.ഡി.റ്റി.എസ്.ബി അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.1137/2024/Fin 2024-02-0707-02-2024 Streamlining Kerala State Information Technology Infrastructure Ltd - Reallocation of resumed fund - Approved - Orders issued.
G.O.(Rt)No.1034/2024/Fin 2024-02-0505-02-2024 Streamlining മഞ്ചേരി സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന വാൻ ഫീ, കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ്, മറ്റു ഫീസുകൾ എന്നിവ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പേരിൽ മഞ്ചേരി സബ് ട്രഷറിയിൽ പി.ഡി.അക്കൌണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.988/2024/Fin 2024-02-0303-02-2024 Streamlining കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാമിനി കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി - സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.941/2024/Fin 2024-02-0202-02-2024 Streamlining ആലപ്പുഴ ജവഹർ ബാലഭവൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ, സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.966/2024/Fin 2024-02-0202-02-2024 Pension B കേരള ഖാദി ബോർഡിൽ പെൻഷൻ പരിഷ്ക്കരണം അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ.റ്റി.വി.സുരേഷ് കുമാർ, ശ്രീ.കെ.പി.വർഗ്ഗീസ് എന്നിവർ ഫയൽ ചെയ്ത WP(C).1266/2023 ന്മേലുളള 08-02-2023 തീയതിയിലെ ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായം നടപ്പാക്കിയത് - ഭേദഗതി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.928/2024/Fin 2024-02-0101-02-2024 BDS & GB Bill Discounting System - BDS - Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors for the month of November 2023 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.862/2024/Fin 2024-01-3131-01-2024 PR ARC ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ മുമ്പാകെ ശ്രീ.ലോറൻസ് ജോൺ ഫയൽ ചെയ്ത 1976/2021 നമ്പർ കേസിൻ്റെയും അശോകൻ.കെ (late) ഫയൽ ചെയ്ത 2057/2021 നമ്പർ കേസിൻ്റെയും 10-03-2023 ലെ പൊതു ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.857/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 SFC-A Budget Estimates 2023-24 - Fund for Expansion & Development - Authorization of 1st installment of Tied Grant to Rural Local Government (RLGs) under XVth Finance Commission Award - Amount authorized to District Panchayats - Erratum issued.
G.O.(P)No.08/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Streamlining Electronic Ledger Account Monitoring System (Current e-Ledger application) - Extension to Financial Year 2023-24 - Orders issued.
G.O.(Rt)No.830/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Streamlining പാലക്കാട് സർക്കാർ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്ന വാൻ ഫീ, കോഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ്, മറ്റു ഫിസുകൾ എന്നിവ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പേരിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ പി.ഡി അക്കൌണ്ട് തുറക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.838/2024/Fin 2024-01-3030-01-2024 Streamlining കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്യം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ 1464 ൻ്റെ റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് തിരുത്തൽ വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.759/2024/Fin 2024-01-2727-01-2024 Streamlining Kerala State Financial Enterprises Limited - Opening of TSB (Institution) account for newly opened KSFE branches - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.760/2024/Fin 2024-01-2727-01-2024 Streamlining ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Ms)No.11/2024/Fin 2024-01-2727-01-2024 HBA House Building Advance to State Government Employees sanctioned from 2009-10 onwards - Transfer of Principal and Interest portion of Housing Loan Portfolio to Punjab National Bank and to Federal Bank Ltd - Repayment - Monthly Instalments due in January 2024 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Ms)No.12/2024/Fin 2024-01-2727-01-2024 HBA House Building Advance to State Government Employees Sanctioned in 2018-19 - Transfer of Principal portion of Housing Loan Portfolio to Punjab National Bank (2nd Tranche) - Repayment - Monthly Instalment due in January 2024 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.775/2024/Fin 2024-01-2727-01-2024 SFC-A Budget Estimates 2023-24 - Fund for Expansion & Development - Authorization of 1st installment of Tied Grant to Rural Local Government (RLGs) under XVth Finance Commission Award - Sanctioned - orders issued.
G.O.(Rt)No.664/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 SFC-A Budget Estimates 2023-24 - Fund for Expansion & Development - Authorization of 1st instalment of Urban Local Governments (ULGs) United Basic Grant and Tied Grant to eligible Non-Million Plus Cities under XVth Finance Commission Award on pro-rata basis - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(P)No.07/2024/Fin 2024-01-2323-01-2024 Establishment D കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ജീവൻരക്ഷ പദ്ധതി - 2024 വർഷത്തേക്കുളള പ്രീമിയം തുക ഒടുക്കുന്നതിനുളള സമയപരിധി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.613/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Streamlining ആലപ്പുഴ പല്ലന കുമാരനാശാൻ സ്മാരകത്തിന് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.06/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Streamlining സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയും, നിക്ഷേപകൻ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കൽ - പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിരനിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്ലെഡ്ജിയുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.05/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Provident Fund ധനകാര്യ (പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട്) വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനറൽ പ്രോവിഡൻ്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡൻ്റ് ഫണ്ടുകൾ - നിക്ഷേപത്തുകയ്ക്ക് 2024 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുളള പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.5/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Provident Fund ധനകാര്യ (പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്) വകുപ്പ് - കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജനറൽ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, മറ്റ് സമാന പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടുകൾ - നിക്ഷേപതുകക്ക് 2024 ജനുവരി 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചു - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.610/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പൂഴാതി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.611/2024/Fin 2024-01-2222-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കേരള അർബൻ & റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (KURDFC) യുടെ എസ്. ടി.എസ്.ബി അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.600/2024/Fin 2024-01-2020-01-2024 Streamlining തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രംഗപ്രഭാത് ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്ററിന് നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി രംഗപ്രഭാത് ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Ms)No.08/2024/Fin 2024-01-2020-01-2024 Secret Section Extending Government Guarantee to Kerala Social Security Pension Limited - Orders Issued.
G.O.(Rt)No.528/2024/Fin 2024-01-1919-01-2024 BDS & GB Bill Discounting System - Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors in Irrigation Department for the month of November 2023 - Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.497/2024/Fin 2024-01-1818-01-2024 Streamlining സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ എൽ എ യൂണിറ്റ് കിഫ്ബി തിരുവല്ല, സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ എൽ എ യൂണിറ്റ് II കിഫ്ബി അങ്കമാലി, സ്പെഷ്യൽ തഹസിൽദാർ എൽ എ യൂണിറ്റ് കിഫ്ബ് - കണ്ണൂർ എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ 2053-00-094-43-01-01-NP (V) എന്ന ശീർഷകത്തിൻ്റെ ഡ്രായിംഗ് ആൻ്റ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻ്റ് ഓഫീസറായി നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.483/2024/Fin 2024-01-1717-01-2024 BDS & GB Bill Discounting System - BDS 3.0 - Schedule for the payment of bills / cheques of Contractors / Suppliers / Accredited agencies of all Departments / Institutions / Public Sector Undertakings for the month of January 2024 - Sanctioned orders - Issued.
G.O.(P)No.4/2024/Fin 2024-01-1717-01-2024 PRC C Rectification of all types of Junior Senior Anomaly among employees under State / UGC / AICTE / CSIR / NJPC / Other Central Government Schemes - payment of arrears
G.O.(Rt)No.460/2024/Fin 2024-01-1717-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണവം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ എഫ് 1482-ൻ്റെ റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.456/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - തില്ലങ്കേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 40-ൻ്റെ പേരിൽ കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി. അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.457/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - പഴശ്ശി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ എഫ് 1532-ൻ്റെ റ്റി.പി.അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.458/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂടാളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 9-1463-ൻ്റെ റ്റി.പി അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.459/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - പാപ്പിനിശ്ശേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ എൽ.എൽ 121-ൻ്റെ പേരിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.439/2024/Fin 2024-01-1616-01-2024 Streamlining കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലിലെ ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് - ഒരു പലിശ രഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് - ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.383/2024/Fin 2024-01-1212-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കമ്മാടം ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ എസ് ടി എസ് ബി അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.357/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Pension B മുൻ ഹൌസിംഗ് കമ്മീഷണറും കേരള സംസ്ഥാന ഭവനനിർമ്മാണ ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ശ്രീ.പി.എം.ജോൺ ഫയൽ ചെയ്ത WP(C)No.20966/2011- ലെ ബഹു.ഹൈക്കോടതിയുടെ 22/05/2023-ലെ വിധിന്യായം - ഡി.സി.ആർ.ജി നൽകിയ കാലതാമസത്തിനു പലിശ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.356/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - തൊണ്ടിയിൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 45-ൻ്റെ പേരിൽ കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി.722040200000229 -ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 26-03-2022 ന് സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.345/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം - ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ഫിൽഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്തു വരവെ 30/12/2021 ലെ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ശ്രീ.ജിജിമോൻ കെ യുടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം തുക നൽകുന്നതിനു അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.349/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 Pension B Order dated 07/12/2023 in OA(EKM)No.1698/2023 filed by Smt.P.M.Thankamma - Complied - Orders issued.
G.O.(Rt)No.03/2024/Fin 2024-01-1111-01-2024 SFC-B പുതിയ അപേക്ഷകരുടെ മസ്റ്ററിംഗിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മസ്റ്ററിംഗ് ഡിവൈസ് വാങ്ങുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.300/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എസ്.ടി.എസ്.ബി അക്കൌണ്ടായ 799011400001031 ൽ നിന്ന് 2022 മാർച്ച് മാസത്തിൽ സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.301/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ടൌൺ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 844-ൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി.719010200001074 -ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 26-03-2022 തീയതിയിൽ സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.302/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - 26-03-2022 തീയതിയിൽ പാനൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 5010-ൻ്റെ പേരിലുളള റ്റി.പി.722040200000230 -ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.303/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാമന്തളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 5 (എൽ. എൽ)-ൻ്റെ പേരിൽ തളിപ്പറമ്പ് സബ് ട്രഷറിയിലുളള 719030200000318-ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും 26-03-2022 ന് സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.304/2024/Fin 2024-01-1010-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മിൽ എംപ്ലോയീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ സി 287-ൻ്റെ റ്റി.പി.719010200001006-ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
G.O.(Rt)No.235/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Streamlining കോട്ടയം മാന്നാനം വിശുദ്ധ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് പിൽഗ്രിം സെൻ്റർ ഡയറക്ടറുടെ പേരിൽ നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പലിശരഹിത സ്പെഷ്യൽ ട്രഷറി സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.262/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Administration A ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ / സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ 01.01.2024 വരെയുള്ള താൽകാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്
G.O.(Rt)No.256/2024/Fin 2024-01-0909-01-2024 Streamlining പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലെ (നാഷണലൈസ്ഡ് സെക്ടർ-II, തിരുവനന്തപുരം) റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസറെ 2041-00-001-99, 2041-00-102-99, 2041-00-102-97 എന്നീ ശീർഷകങ്ങളുടെ ഡ്രായിംഗ് & ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസറായി നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.215/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Streamlining IFMS - Agency for Development of Aquaculture, Kerala (ADAK) - Linking of various PSTSB accounts for enabling multi level fund transferring system - Erratum - Accorded - Orders issued.
G.O.(Rt)No.213/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Streamlining ആലത്തൂർ ഇ.എസ്.ഐ ഡിസ്പെൻസറി ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ ഓപീസറെ 2210-01-102-96, 2210-01-102-98 എന്നീ ശീർഷകങ്ങളുടെ ഡ്രായിംഗ് & ഡിസ്ബേഴ്സിംഗ് ഓഫീസറായി നിയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.229/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Streamlining മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന വയനാട് പളളിക്കുന്ന് വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിന് ജി.എസ്.ടി ഇടപാടുകൾക്ക് മാത്രമായി സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ദേശസാത്കൃത ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിനുളള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.219/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Pension B Order dated 16/10/2023 of Honble Kerala Administrative Tribunal in OA(EKM)No.1556/2023 filed by Sri.K.P.Venugopal - Complied - Orders issued.
G.O.(Rt)No.230/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Streamlining IFMS - Board for Public Sector Transformation (BPT) - Kerala Public Enterprises (Selection & Recruitment) Board (KPESRB) - Linking of Various PSTSB account for enabling multi level fund transferring system - Sanction - Accorded - Orders - Issued.
G.O.(Rt)No.214/2024/Fin 2024-01-0808-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പൊയിലൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ എൽ എൽ 25- ൻ്റെ പേരിൽ കൂത്തുപറമ്പ സബ് ട്രഷറിയിലെ റ്റി പി അക്കൌണ്ട് നമ്പർ 722040200000231-ൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.03/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 Expenditure C ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന അത്യാഹിതങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും ഒരു പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതി ഏർപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.166/2024/Fin 2024-01-0606-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - ആലക്കോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 239- ൻ്റെ ടി പി അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.152/2024/Fin 2024-01-0505-01-2024 Pension B ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാർ ബി. ബഹു.അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഫയൽ ചെയ്ത OA 35/2023-ലെ 16/02/2023-ലെ ഉത്തരവ് നടപ്പിൽ വരുത്തി ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടിവിക്കുന്നു.
G.O.(P)No.2/2024/Fin 2024-01-0505-01-2024 Expenditure C ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാ സർവ്വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഗ്രേഡ്-I ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് യാത്രാബത്ത അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.116/2024/Fin 2024-01-0404-01-2024 BDS & GB Bill Discounting System - BDS - Schedule for the issuance of Letter of Credit of pending bills of contractors for the month of October 2023- Sanctioned - Orders issued.
G.O.(Rt)No.22/2024/Fin 2024-01-0101-01-2024 Streamlining IFMS - Agency for Development of Aquaculture, Kerala (ADAK) - Linking of various PSTSB accounts for enabling multi level fund transferring system - Sanction Accorded - Orders - Issued.
G.O.(Rt)No.21/2024/Fin 2024-01-0101-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മൊകേരി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ എഫ് 1463 -ൻ്റെ പേരിൽ കൂത്തുപറമ്പ് സബ് ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി.722040200000237 -ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.20/2024/Fin 2024-01-0101-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - പുന്നാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ എൽ എൽ 57 ൻ്റെ പേരിൽ കുത്തുപറമ്പ് സബ് ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി.722040200000246-ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.37/2024/Fin 2024-01-0101-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കുന്ന് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ സി 350- ൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലെടി പി അക്കൌണ്ട് നമ്പർ 719010200001069-ൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
G.O.(Rt)No.50/2024/Fin 2024-01-0101-01-2024 Streamlining റിസംപ്ഷൻ 2022 - വേങ്ങാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ എഫ് 2530- ൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ട്രഷറിയിലുളള റ്റി.പി.719010200001612-ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും തലശ്ശേരി സബ് ട്രഷറിയിലെ അക്കൌണ്ട് നമ്പർ 722030200000273 ൽ നിന്നും സർക്കാർ റസ്യൂം ചെയ്ത തുക തിരികെ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.