പ്രവർത്തന മേഖലകൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് സെക്ഷനുകൾ -
Administration A
Administration B
Administration C
Accounts A
Accounts B
Agriculture A
Agriculture B
Agriculture C
Budget A
Budget B
Budget C
Budget D
Budget E
Budget F
Budget G
Budget H
Budget J
Budget K
BDS & GB
CSFC A
Development
Diarisation Unit & Central Registry Unit (CRU)
Education A
Education B
Education C
Establishment B
Establishment C
Establishment D
Expenditure A
Expenditure B
Expenditure C
FBS A
FBS B
Funds 1
Group Insurance Scheme
Grant-in-Aid Monitoring Cell
HBA
Health A
Health B
Industries & PW A
Industries & PW B
Inspection A
Inspection B
Inspection Technical Wing
Inspection D
Inspection E
Inspection F
Inspection G
Inspection H
Inspection J
Inspection K
Internal Audit Cell A
Internal Audit Cell B
CTFM
IT-Systems
IT-Software
Infrastructure (KIIFB)
Loans
Nodal Centre A
Nodal Centre B
Nodal Centre C
PAC - A
PAC - B
Pensioners' Welfare Cell
Provident Fund
Pay Reserch Unit (PRU)
PRC A
PRC B
PRC C
PRC D
Pension A
Pension B
NPS Cell
Performance Budget A
PSA & Information
PU A
PU B
PU C
PU D
Planning A
Planning B
Records (Digitization)
Registry & Diarising
Revenue Monitoring Cell
Rules A
Rules B
Secret Section
SFC-A
Streamlining
Ways and Means
Welfare Wing
Establishment C
Development
Health B
Labour
Nodal Centre C
PRC C
PRC D
Performance Budget B
SFC-B
Tappal
Accounts A
Funds 1
Funds 2
Loans
Establishment D
CSFC B
CSFC C
Special Inspection Team
Health Insurance
Spark