എച്ച്ബിഎ നാലാം ഘട്ടം -15-3-19 നകം തുക കൈപ്പറ്റണം

Important Notice

1. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ധനകാര്യ(എച്ച്ബിഎ)വകുപ്പ്-04712518898-2322732-hba.fin@kerala.gov.in-കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പലിശ സബ്സിഡിയോടെയുള്ള ഭവന നിര്‍മ്മാണ വായ്പ
2. GOVT OF KERALA-FINANCE(HBA)DEPARTMENT-04712518898-2322732- hba.fin@kerala.gov.in-HBA with Interest Subvention to Kerala State Govt Employees-

Orders/Circulars/Documents

1.HBA Govt. Order(Print)No.505/09/Fin dt 12/11/09 View/Download
2.Hand Book Online Registration Help for HOD Office View/Download
3.CHECK LIST View/Download
4.വായ്പ എഴുതിത്തള്ള View/Download
5.HUDCO Housing Loan Interest Subsidy View/Download
6.എല്ലാ സര്‍ക്കുലറു View/Download
7.U C 2 yr PWD View/Download
8.മറ്റ് HBA ഉത്തരവുകള് View/Download
9.ഉത്തരവുകളും സര്‍ക View/Download
10.Head of Account HBA View/Download
11.ALL INDIA SERVICE HBA View/Download
12.2nd Mortgage View/Download
13.1st Batch HBA Encashment View/Download
14.കാണാവകാശം View/Download
15.Loanee leave Pvt employment View/Download
16.HBA for State Govt Emp- Aviling Bank Loan with Int View/Download
17.Mortgage Deed Assignment DCRG View/Download

Login ID 
Password