പരിപത്രങ്ങൾ

- ധനകാര്യ വകുപ്പ് -
SELECT
Circular No. Date Section Subject
Circular No.4/2022/Fin 2022-01-1515-01-2022 Streamlining Online reconciliation module - Instructions - Issued.
Circular No.5/2022/Fin 2022-01-1515-01-2022 Streamlining Non Deduction and Short Deduction of TDS (on Income Tax) by State Government DDOs - Avoidance of unnecessary tax demands - Directions issued.
Circular No.3/2022/Fin 2022-01-1313-01-2022 IT-Software Filing of Property returns through SPARK - Details to be furnished - Instructions Issued - Reg.
Circular No.1/2022/Fin 2022-01-0707-01-2022 IT-Software സ്പാർക്ക് ഐഡി. പെൻ സംബന്ധിച്ച പുതുക്കിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.